Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Исторически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.2. История и археология (История на българските земи XV-XVII век), обявен в ДВ, бр. 105 от 11.12.2020 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Милена Иванова Петкова