Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Исторически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 2.2 История и археология (История на България – съвременна българска история), обявен в ДВ, бр. 7 от 24.01.2014 г.