Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Исторически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.2. История и Археология (Археология – Средновековна археология), обявен в ДВ бр. 65/28.07.2023 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Чавдар Янакиев Кирилов