Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Исторически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.2. История и Археология (Археология – Архитектурна археология), обявен в ДВ бр. 103/ 10.12.2021 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Даниела Стефанова Стоянова