Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Магистърски програми уч. 2024/2025 г. / Исторически факултет / Възраждане и памет

   

 

Срок на обучение: 2 семестъра (специалисти и неспециалисти)

Форма на обучение: редовна/задочна

Прием: държавна субсидия; обучение срещу заплащане

Ръководител: доц. д-р Радослав Спасов

тел.: 02 9308 280

e-mail: radoslavspasov@uni-sofia.bg, jgeorgakie@uni-sofia.bg

*****

Срок на обучение: 2 семестъра (специалисти и неспециалисти)

Форма на обучение: редовна/задочна

Прием: държавна субсидия; обучение срещу заплащане

Ръководител: доц. д-р Радослав Спасов

тел.: 02/9308 280

e-mail: radoslavspasov@uni-sofia.bg; jgeorgakie@uni-sofia.bg

__________________________

Магистърската програма "Възраждане и памет" предлага обучение върху механизмите, изграждащи представата ни за епохата на Българското възраждане през XVIII и XIX век и формиращи паметта за събития, процеси, личности. Към този основополагащ за националната ни история период са предложени нови академични подходи. Акцентът е поставен върху практическото усвояване на професионалната работа с домашно и чуждо документално наследство, както и върху критично осмисляне на натрупаното познание. Специално внимание в обучението на студентите се отделя на работата с дигитални бази данни, каталогизиране, обработка и осмисляне на информация, както и върху формиране на трайни умения за писмено формулиране, научно мотивиране и защита на историческа теза по даден проблем от периода.
Прием:
В магистърската програма се приемат студенти, които са завършили бакалавърска степен с минимален общ успех от дипломата „добър“. Изпитът се осъществява чрез тематично събеседване с комисия, предложена от катедра "История на България". Кандидатите се класират въз основа на получените от комисията оценки и в съответствие с факултетната система за прием. Учебният план за придобиване на образователна-квалификационна степен магистър по история: Възраждане и памет е разработен съобразно с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационни степени "бакалавър", "магистър" и " специалист", Наредба №21 от 30.09.2004 г. за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища на МОН. Той включва обучение в рамките на два семестъра на бакалаври, които са завършили исторически дисциплини, а за неспециалистите от други специалности се предлагат още две дисциплини: „История на Българското възраждане“ и „Наченки на стопанската модернизация по българските земи през 18 – 19 в.“
Професионална реализация:
Професионална реализация (съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България/международни класификации и съобразно позицията на бъдещия специалист в националната квалификационна рамка за висше образование и квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование)
Завършилите МП "Възраждане и памет" придобиват професионална квалификация историк (Възраждане и памет) и със своята научноизследователска и педагогическа квалификация (ако вече имат придобита педагогическа правоспособност) могат да се реализират в научноизследователски институти и университети; в сферата на средното и гимназиално образование; в държавните и културни институции, свързани със съхраняването и популяризирането на националната памет (музеи, архиви, библиотеки, фондации, неправителствени организации и др.); както и в медиите; в професии с кодове по НКПД историк 2633 (6002), ръководител на отдел в музей 1349 (7015), 2621 (7001) главен уредник в музей, 6008 завеждащ филиал, 6010 куратор, 6005, 6004 уредник в музей, 2621, 6007 архивист и др.

_______________________

Уч. 2024/2025 г.

Учебен план - редовно обучение

Учебен план - задочно обучение