Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Магистърски програми уч. 2024/2025 г. / Исторически факултет / Стопанска и социална история

   

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна, задочна

Прием: държавна субсидия; обучение срещу заплащане

 

Ръководител: проф. д-р Веселин Янчев

Секретар: гл.ас. д-р Владимир Станев

тел.: 02/9308 232

e-mail: vgeorgievs@uni-sofia.bg

 

Магистърската програма „Стопанска и социална история“ е интердисциплинарна по своя характер и отговаря на изискванията на ЗВО, администрира се от Исторически факултет и студентите се обучават в направление 2.2. История и археология. Тя е насочена към придобиване на специализирани знания върху специфични и важни проблеми от областта на историята и икономиката в национален, регионален и глобален мащаб. Чрез програмата се осъществява основен принцип, залегнал в съвременните тенденции за осъществяване на междуфакултетно и междууниверситетско сътрудничество. В програмата са привлечени специалисти от: Исторически и Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ и УНСС.

Целта е да се подготвят специалисти със сериозни научни, аналитични и практически умения в областта на стопанска и социална история в периода на новото и най-новото време.

Условия за кандидатстване: според правилника за прием. Приемат се завършили специалностите на ИФ или други сродни хуманитарни специалности, както и бакалаври завършили Стопански факултет на СУ, УНСС и и други сродни висши учебни заведения.

Обучението в магистърската програма е отворено и в нея могат да се включат завършили бакалавърска степен в областта на историята, икономиката или други специалности от хуманитарната област. Приемът се осъществява чрез проверка на общата икономически или историческа култура и знания от съответната област, на езиковата грамотност (есе по актуален исторически или икономически проблем), както и устно събеседване. Балът се образува от средния успех от дипломата и успеха от държавния изпит в бакалавърската степен, оценката от есето и събеседването.

Обучението е в рамките на 3 семестъра, като в първия е предвидено обучението да се осъществи в два специализирани модула за икономисти и хуманитари, чрез които да се допълнят базисни знания от областта на историята от епохата на новото и най-ново време или съответно макроикономика, икономически теории и др.

Програмата предлага задължителни и избираеми дисциплини за студентите от двата модула, преддипломен практикум и стаж в архиви и библиотеки.

Проверката на знанията се осъществява чрез писмени или устни семестриални изпити и защита на магистърска теза пред държавна комисия.

Конкурсен изпит: събеседване и есе върху тенденциите на развитие в стопанската и социалната сфера през новото и най-ново време.

Класиране: според правилника. Кандидатите срещу заплащане се класират по документи.