Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Магистърски програми уч. 2024/2025 г. / Исторически факултет / Образованието по история в средното училище

   

Срок на обучение: 3 семестъра (специалисти); 5 семестъра (неспециалисти, Модул А)

Форма на обучение: редовна/задочна

Прием: държавна субсидия и обучение срещу заплащане

Ръководител: проф. д-р Красимира Табакова

тел.: 02/9308 279

e-mail: tabakova@uni-sofia.bg

 

Модул А: Учителска правоспособност; Модул Б: Гражданско образование

Учебният план на магистърската програма „Образованието по история в средното училище“ има интердисциплинарен характер. Организиран е в общи четения, избираеми дисциплини и в два профилирани модула.

 

Модул Аза придобиване на учителска правоспособност, в съответствие с Наредбата за придобиване на професионална квалификация „учител“ по история.

В хода на обучението студентите придобиват специфични знания и умения, необходими за работа с подрастващите и съобразени с новите педагогически и частнодидактически изисквания на обучението по история и гражданско образование. Прилагат се интерактивни и други подходи в обучението, съобразени със съвременните педагогически теории. Програмата има интердисциплинарен характер. Заложените курсове отразяват постиженията на историческата наука, иновативните методи, необходими за преподавателската работа, за да се постигне по-голяма гъвкавост в обучението. Основните професионални компетенции са свързани с комуникацията преподавател – ученик/студент, работа в екип, самоинициативност, критичност. Студентите развиват и техники, които са характерни за историческата наука, приложими в обучението. С подкрепата на преподавателите работят върху умения за изграждане на научен текст и публичното му представяне и защита.

Провеждат се общо три практики в реална училищна среда. Курсът на обучение завършва с държавен практико-приложен изпит и защита на дипломна теза.

 

Модул Б надгражда знанията на студентите, които вече имат учителска правоспособност в областта на Гражданското образование. Включени са дисциплини свързани с теорията и практиката чрез обучението по история. Студентите завършват с разработка и защита на дипломна теза.

Условия за кандидатстване: съобразно правилника за прием в ОКС „Магистър“ – придобита ОКС „Бакалавър“. Приемат се неспециалисти, които през първата година преминават задължителни курсове по исторически дисциплини по специално изготвен учебен план.

Добрата общоисторическа, педагогическа, методическа и практическа подготовка ще допринесе за по-голямата самоувереност и стремеж към самоусъвършенстване през следващия етап от развитието и професионалната реализация на специалистите в областта на образованието.

 

Конкурсен изпит: събеседване върху проблемите на образованието и мотивацията на студента за работа в училище. Проверяват се говорните и комуникативните способности.

Конспект за изпит

 

 1. Закон за предучилищното и училищното образование.
 2. Учебни планове и учебни програми по история и цивилизации.
 3. Дидактическите средства в обучението по история.
 4. Методи на обучението по история.
 5. Интерактивни методи в обучението по история.
 6. Системата от учебни форми по история.
 7. Самостоятелна работа и формиране на умения и навици в обучението по история.
 8. Подготовка на урока по история.

 

Препоръчителна литература

 

 1. Кушева, Р. Методика на обучението по история. София, 2006.
 2. Стойчева, В. Урокът по история. Учебно помагало. Велико Търново, 2007.
 3. Табакова, К. Методика на обучението по история (курс лекции). София, 2013.
 4. Шопов, Й., Георгиев, Г. Методика на обучението по история. София, 1978.

 

Класиране: според правилника. Кандидатите срещу заплащане се класират по документи.