Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Магистърски програми уч. 2024/2025 г. / Исторически факултет / Културен туризъм (с ГГФ)

   

(Съвместна програма с Геолого-географски факултет. Приемът на документи и класирането на кандидатите се извършват от ГГФ.)

Срок на обучение: 4 семестъра
Форма на обучение: задочна
Прием: обучение срещу заплащане

Ръководител:
проф. д-р Галина Рашкова
тел.: 02 9308 263

Координатор:

доц. д-р Мира Маркова
тел.: 02 9308 356
e-mail: miram@uni-sofia.bg

 

Обучението се осъществява съвместно от Геолого-географския и Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Обучението за образователно-квалификационна степен „магистър“ по културен туризъм се извършва при следните условия: след придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ по специалностите История, Етнология, География, Културология, Икономика, Туризъм, Филология, Богословие и др., със срок на обучение четири семестъра.

Условията и редът за приемането на кандидати се определят в Правилника на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Целта на обучението за придобиване на магистърска образователно-квалификационна степен по културен туризъм е да създаде профилирани специалисти за анализ, организация и управление на културното наследство и културния туризъм.

За включване в магистърската програма се изискват следните документи: диплома за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ (със среден успех, не по-нисък от добър 3,50) и документ за владеене на чужд език на ниво напреднал. За владеене на чужд език се признават и: дипломите на бакалаври филолози; дипломите от езикова гимназия в България; оценката от държавен изпит по чужд език в бакалавърска или магистърска степен; дипломата от завършено висше образование в чужбина.

Приемът е по документи.

Учебният план е с общ хорариум 570 часа, включващ задължителни дисциплини с хорариум 450 часа и задължително избираеми дисциплини с хорариум 120 часа.

Обучението в магистърската програма Културен туризъм надгражда знанията на студентите в областта на хуманитаристиката и обществените науки главно в три научни сфери – туризъм, история, етнология.

Практическата подготовка на студентите се осъществява чрез провеждане на 2 практики, по време на която студентите изучават конкретни примери за туристическо развитие и различни типове туристически дестинации и културно-историческото наследство в България.

С придобитата квалификация магистрите по културен туризъм могат да намерят професионална реализация като екскурзоводи интерпретатори; ръководители и експерти във фирмите от туристическата индустрия (туроператорски, турагентски, хотелиерски, ресторантьорски и др.), публични и частни организации в областта на туризма, културата и опазването на българското културно-историческо наследство; консултанти по разработването и реализацията на международни и национални проекти в сферата на туризма; в научни институти и неправителствени организации, чиято дейност е свързана с културата, туризма, опазването на българското културно-историческо наследство и пр.

Начин на завършване: дипломна работа. Дипломната работа се възлага на студентите въз основа на подадена от тях молба в срокове определени от катедрата. Подготовката на дипломната работа се осъществява под ръководството на определен научен ръководител. Дипломната работа се защитава пред държавна изпитна комисия.