Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Магистърски програми уч. 2024/2025 г. / Исторически факултет / Кризи, конфликти и дипломация в световната политика

   

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

Прием: държавна субсидия; обучение срещу заплащане

Ръководител: доц. д-р Борис Стоянов

тел.: 02 9308 366

e-mail: boris.stoyanov@uni-sofia.bg

*****

1. Насоченост.

„Кризи, конфликти и дипломация в световната политика“ е не само утвърдена, но и водеща магистърска програма в Историческия факултет. Ориентирана към интересуващите се от проблемите на международните отношения и разрешаването на конфликти, тя запознава студентите с:

  • историческата еволюция на системите на международни отношения от Вестфалския мир до края на Студената война;
  • теориите на международните отношения;
  • теорията на модерната война;
  • предизвикателствата, методите и практиките на съвременната дипломацията, вкл. различните форми на „меката сила“;
  • външната политика и ролята на Свръхсилите в световната политика;
  • задълбочаващите се проблеми на сигурността в началото на ХХI в. и развитието на стари и нови международни кризи.

Акцентът е поставен върху евро-атлантическия регион, САЩ и Русия, които са естествен и стратегически контекст на българската външна политика. В същото време вярна на стремежа за обновяване и актуалност, през 2024-2025 г. се въвежда нов учебен план, включващ курсове свързани с войната на РФ срещу Украйна, американската външна политика след края на Студената война, енергийната дипломация и сигурност, културната дипломация, съвременните международни отношения в Близкия и в Далечния изток.В хода на двусеместериалното обучение магистрите придобиват знания и умения за работата с документи, проследяването и анализирането на различни практики в областта на международните отношения, сигурността и при разрешаването на конфликти, оценка на информацията и развенчаване на устойчиви митове за международните отношения и историята на съвременния свят.

2. ПРИЕМ

Приемът на студенти в МП „Кризи, конфликти и дипломация в световната политика“ се провежда всяка година през м. септември като обучението стартира от зимния семестър. Той става в резултат от събеседване за проверка на мотивацията на студентите и уточняване на техните интереси.Кандидатстващите срещу заплащане се приемат по документи.

3. Обучение.

Програмата дава възможност за двусеместриално обучение на бакалаври от различни специалности. Реализацията й е повелена както на утвърдени и опитни учени, така и на млади и амбициозни преподаватели от Катедрата по нова и съвременна история на Историческия факултет.Учебният план е структуриран в два модула:

Модул А – Задължителни дисциплини – 11 на брой. От тях 6 дисциплини през зимния и 5 дисциплини през летния семестър с общо 37 кредита

Модул Б – Избираеми дисциплини: Всеки семестър студентите избират най-малко 2 дисциплини от предложените в модула. Общият хорариум на избираемите дисциплини не трябва да бъде по-малък от 120 ч., а общият брой кредити да е най-малко 8. Списъкът на избираемите дисциплини в програмата подлежи на ежегодна актуализация и допълване. Програмата на лекциите по семестри е съобразена с трудовата ангажираност на студентите. Лекциите се провеждат обикновено в петък и в делнични дни след 17:00 ч.

4. ДИПЛОМИРАНЕ

Студентите в МП „Кризи, конфликти и дипломация в световната политика“ завършват обучението си след изготвяне и защита на магистърска теза. Защитите се провеждат по време на две сесии през септември и февруари.

5. Професионални компетенции.

Успешно завършилите програмата пригежават задълбочени знания за историята и теорията на международните отношения, за формирането и разгръщането на трансатлантическото сътрудничество, за историческото развитие на Европа, Съединените щати и Русия/СССР през последните три столетия. Те придобиват и широки умения в областта на хуманитаристиката и обществените науки, както и експертна квалификация в сферата на европейските, американските, руските и други регионални и локални аспекти на новата и съвременната исторя и на особеностите в развитието на международните отношения и дипломацията.

6. Професионална реализация.

Със своята научноизследователска и педагогическа квалификация магистрите по история по програмата „Кризи, конфликти и дипломация в световната политика” могат да намерят професионалната си реализация в сферата на образованието; научноизследователските центрове; държавните институции, включително структурите, свързани със сигурността и провеждането на външната политика; в международни организации, свързани с различни аспекти на международните отношения, институциите на Европейския съюз; системата на културата; масмедиите; като експерти към фондации и други неправителствени организации; като експерти в администрирането на различни образователни програми; в частния бизнес и др.

 

Учебен план уч. 2024/2025 г.