Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Магистърски програми уч. 2024/2025 г. / Исторически факултет / История и съвременност на Русия, Източна Азия и Евразия

   

 

Срок на обучение: 2 семестъра (специалисти и неспециалисти)

Форма на обучение: редовна

Прием: държавна субсидия; обучение срещу заплащане

Прием: зимен семестър; държавна субсидия; обучение срещу заплащане

Ръководител: доц. д-р Александър Сивилов

тел.: 02 9308 238

e-mail: asivilov@uni-sofia.bg

*****

Насоченост, образователни цели

Магистърската програма “История и съвременност на Русия, Източна Азия и Евразия“ е разделена на два модула с различен основен фокус, но обединени от общия регион Евразия. Първият модул дава възможност на студентите да се запознаят с основните проблеми от историята и съвременното развитие на Русия както и външните ѝ връзки.

Вторият модул е фокусиран върху най-влиятелните държави в Източна Азия – Китай, Корея и Япония. В него се набляга както на историята и съвременното развитие, така и върху културата и традициите в тези страни.

Специфично внимание и в двата модула е отделено на съвременните тенденции в общественото и политическото развитие на целия регион Евразия, както и влиянието му в глобален мащаб. Обучението се опира на интердисциплинарния подход, като цели не само доброто познаване на политическата, социалната и икономическа история, но и на различни аспекти от културата на евразийското историко-географско и геополитическо пространство.

Обучение

Програмата предлага двусеместриално обучение на бакалаври специалисти и неспециалисти.

Задължителни учебни дисциплини – 12 с общ хорариум 1080 часа. След избор на модул съответно История и съвремие на Русия и Евразия

или История и съвремие на Източна Азия и Евразия студентите вземат по три задължителни дисциплини през първия и три през втория семестър с общ хорариум 540 часа и 18 кредита.

Избираемите учебни дисциплини са общо 29 с общ хорариум 2610 часа. Студентите, независимо от модула, в който учат, избират минимум 5 курса (през първи семестър) с обща натовареност 450 часа. През втория семестър се избират минимум 4 курса с общ хорариум 360 часа.

През първия семестър студентите започват работата по магистърската теза с одобрен от ръководството на програмата научен ръководител.

Разработването на дипломната работа е с натовареност 140 часа през първи семестър и 160 през втори - общо 300 часа. Подготовката ѝ носи още 15 кредита на студентите.

За неспециалисти се считат студенти, които не са завършили специалностите История, Етнология, Археология, История и география, Архивистика и документалистика, Международни отношения. Те задължително записват специализирани избираеми курсове. Ако се обучават в модул История и съвремие на Русия и Евразия това са съответно История на Русия XIII – XIX век и История на Русия ХХ век. В модул История и съвремие на Източна Азия и Евразия, тези курсове са Нова обща история и Съвременна обща история. Тези избираеми дисциплини влизат в броя на общите избираеми дисциплини и се отчитат по същия начин.

За проверка на знанията се предвиждат комбинирано изпитване чрез писмени семестриални и изпитни тези; свободни семинарни дискусии по определени теми и др.

Придобиването на образователно-квалификационната степен Магистър по история - /История и съвремие на Русия и Евразия/ или /История и съвремие на Източна Азия и Евразия/ става след успешна защита на дипломна работа пред Държавна комисия.

Професионална реализация

Със своята научноизследователска и педагогическа квалификация магистрите по история по програмата История и съвременност на Русия, Източна Азия и Евразия, могат да намерят професионалната си реализация в сферата на образованието; научноизследователските институти и центрове; държавните институции, като кадри за външно министерство, с широка подготовка по световна дипломация в Евразийския регион; в междуправителствените и международните организации и институции, свързани с международните отношения, дипломацията и европейската интеграция, европейските институции, включително Европейския парламент; системата на културата; музеите; масмедиите; като експерти към фондации и други неправителствени организации, чийто предмет на дейност е свързан с историята, политологията, международните отношения, културата и културните връзки и взаимодействия; като експерти към музейни експозиции и колекции; като специалисти в областта на архивите и архивното дело и администрирането на различни образователни програми.

Професионални компетенции

В рамките на магистърската програма История и съвременност на Русия, Източна Азия и Евразия завършилите двусеместриалния курс получават знания и умения в областта на хуманитаристиката и обществените науки и експертна квалификация в сферата на Руската или Източно Азиатската нова и съвременна история, международни отношения, история на дипломацията и политологията; история на институциите.

За кандидатстването е предвидено събеседване, в което кандидатите ще мотивират интереса си към програмата.

___________

Учебен план