Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Магистърски програми уч. 2024/2025 г. / Исторически факултет / История и съвременно развитие на страните от Източна Азия (Япония, Китай, Корея)

   

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Прием: държавна субсидия; обучение срещу заплащане

Ръководители: доц. д-р Александър Сивилов; проф. дфн Нако Стефанов

тел.: 02 9308 231; 02 943 76 62;

e-mail: asivilov@uni-sofia.bg;

Съвместна програма с Факултета по класически и нови филологии – катедра Езици и култури на Източна Азия. Магистърската програма История и съвременно развитие на страните от Източна Азия (Япония, Китай, Корея) дава възможност на записалите я кандидати да получат системни познания за миналото и съвременното развитие на три големи и важни за съвременния свят страни от района на Източна Азия. Предлаганите от програмата разнообразни курсове на специалисти от различни сфери на хуманитаристиката предоставят задълбочени знания за историята, политиката, икономиката и културата на такъв ключов регион в съвременната епоха, какъвто е Източна Азия. Световният интерес към Япония, Китай и Корея в началото на ХХІ в. непрекъснато нараства, затова и България може само да спечели от подготовката на специалисти, които познават миналото, съвременното положение и тенденциите за бъдещо развитие на Източна Азия, както и нейното място в регионалните и глобалните международни отношения.

 

Със знанията и уменията, които ще получат в рамките на трисеместриалното си обучение, и с широката си подготовка по регионална (азиатска) и световна дипломация магистрантите, завършили програмата История и съвременно развитие на страните от Източна Азия (Япония, Китай, Корея), могат да се реализират професионално в сферата на: образованието; научноизследователските институти и центрове; държавните институции, включително и като кадри за Министерството на външните работи; в междуправителствените и международните организации и институции, свързани с международните отношения, дипломацията и отношенията с Източна Азия; в системата на културата; музеите; масмедиите; като експерти към фондации и други организации, чийто предмет на дейност е свързан с историята, политологията, международните отношения, културата и културните връзки и взаимодействия между България и страните от Източна Азия; като експерти към изложби, музейни експозиции и колекции; като специалисти в областта на архивите и архивното дело, при администрирането на различни образователни програми.

 

Програмата е предвидена както за специалистизавършили бакалавърска програма в Историческия факултет, специалност от Факултета по класически и нови филологии, специалност Международни отношения в Юридическия факултет, така и за завършили други хуманитарни специалности.

 

Приемът се осъществява чрез събеседване с комисията върху мотивацията на кандидатите, тяхната готовност за обучение по тази проблематика и техните очаквания от магистърската програма. В събеседването ще бъде проверена общата хуманитарна култура на кандидат-магистрите.

 

За обявените места за обучение срещу заплащане кандидатите се класират по документи.