Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Магистърски програми уч. 2024/2025 г. / Исторически факултет / Историко-етнически модели на националната сигурност

   

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

Прием: държавна субсидия; обучение срещу заплащане

Ръководители: гл.ас.д-р Петя Василева-Груева

Тел:. 02 / 9308 356;

e-mail: petjasv@uni-sofia.bg;

Секретар: 02 /9308 280/ megi.kuseva@abv.bg

******

Условия за кандидатстване:

Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“.

Кандидатстващите за обучение срещу заплащане трябва да имат успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от добър (4,00).

В Магистърската програма Историко-етнически модели на националната сигурност могат да кандидатстват завършили ОКС «бакалавър» от всички хуманитарни и социални науки, както и от други професионални направления, без значение в кое висше училище са я придобили.

Обучението е в рамките на два семестъра, редовна форма.

Конкурсен изпит полагат само кандидатите за бройки, субсидирани от държавата. Конкурсният изпит се състои от есе и събеседване пред специализирана комисия.

За обявените бройки за обучение срещу заплащане кандидатите се класират по документи.

Магистърската програма «Историко-етнически модели на националната сигурност» е насочена към кандидати, които проявяват интерес към националната политика за „включващо“ образование в междуетническа среда, превенция и интервенция на дискриминационни етносоциални политики и практики .

Съдържанието на програмата съответства на нейната квалификационно характеристика и дава възможност студентите да придобият научно-теоретична и специализирана подготовка по етносоциални технологии, на базата на исторически рефлексивен анализ.

Придобиването на образователно-квалификационна “Магистър” е с професионална квалификация „историк /специалист по националната сигурност/“ се осъществява след успешна защита на магистърска теза (дипломна работа) пред държавна комисия.

Магистърската програма подготвя специалисти, които могат да се реализират като: експерти по етносоциални технологии и практики в държавни институции на общинско, регионално и национално равнище; специалисти в сферата на неправителствения сектор, служители в системата на министерски съвет: МОН, МВР, МО, МК, МТСП, МЗ, МРРБ, НССЕИВ, НИО и сродните им държавни ведомства; журналисти в специализирани печатни и електронни медии, експерти и т.н.

Успешно завършилите магистърска програма могат да кандидатстват по докторантски програми за придобиване на ОНС « доктор».

Кандидатите полагат писмен изпит структуриран в текст – разсъждение, при избор на една от следните теми:

  1. История и национална сигурност.
  2. Междуетническите взаимодействия и конфликти на Балканите
  3. Образование и национална сигурност.

________________

Учебен план