Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Магистърски програми уч. 2024/2025 г. / Исторически факултет / Европейски Югоизток (международната магистърска програма)

   

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна

Прием: държавна субсидия; обучение срещу заплащане

Изпит: събеседване

Ръководител: проф. дин Иван Първев

Тел.: 02/ 9308 343
e-mail: parvev@clio.uni-sofia.bg; baramova@uni-sofia.bg

Сайт: http://www.jointdegree.eu/seeh/

 

Международната магистърска програма Европейски Югоизток е съвместна академична Joint Degree инициатива на осем европейски университета (Университета в Грац, Университета в Регенсбург, Университета Клуж-Напока, Македонския университет в Солун, Загребския университет, Университета в Нови Сад, Университета в Любляна и Софийския университет „Св. Климент Охридски“). Целта на така създадения университетски консорциум е да се популяризира проучването на Югоизточна Европа, като се даде възможност на студентите да следват един семестър в някои от университетите партньори.

 

През първите два семестъра обучението на студентите магистри се извършва в Историческия факултет на Софийския университет. По време на третия семестър студентите учат в един от университетите в консорциума, като финансирането става по линия на европейските програми за студентски академичен обмен. Езикът на обучение е местният, т.е. колегите трябва да разбират много добре немски, румънски, гръцки, сръбски, хърватски или словенски, за да бъдат пълноценни студенти в съответния чужд университет. Четвъртият семестър е предназначен за писане на дипломна работа, като научният ръководител е от Софийския университет, а консултант е преподавател от университета, където студентът е бил през третия семестър на обучението си.

 

Завършилите международната магистърска програма получават диплома на СУ заедно със специално приложение на английски език, където е описана спецификата на обучението в международния университетски консорциум.

Завършилите магистърската програма Европейски Югоизток ще повишат квалификацията си в една особено актуална през последните десетилетия област на историческото познание. Те ще разширят знанията си в областта на теорията и историята на национализма, на международните отношения на Балканите, на специфичните особености на развитието на балканските народи. Получилите магистърската степен ще имат по-задълбочени познания върху корените на етническите конфликти, които раздират Централна и Югоизточна Европа, ще получат възможност да правят сами теренни проучвания в области с потенциално етническо и конфесионално напрежение. Не на последно чрез възможността да учат и в университетите от консорциума магистрите сами ще могат да се убедят в сложността и тежестта на историческото наследство, което пък ще ги насочи да търсят начини наносите от миналото да не пречат на общуването и сътрудничеството в региона Югоизточна Европа.
Абсолвентите на магистърската програма могат да осъществят професионалната си реализация в областта на образованието, средствата за масова информация, музеите, в държавната администрация, обществени и неправителствени организации, насочени в областта на междудържавните и междуетническите взаимоотношения и др.

 

Събеседването има за цел да провери общата информираност и интерес на кандидатите в областта на историята и културата на Югоизточна Европа, както и езиковата им подготовка, която е нужна за завършване на международната магистърска програма.

 

Магистърската програма „Европейски Югоизток – международна програма” е насочена към студенти, завършили бакалавърска степен в различни хуманитарни, социални и педагогическите специалности.

Литература:

  • Христо Матанов. Средновековните Балкани. Исторически очерци. С., 2002
  • Георги Бакалов. Византия. Културно-исторически очерци. С., 2001
  • Мария Тодорова. Балкани – балканизъм. 2. изд. С., 2008
  • Едгар Хьош. История на балканските страни. С., 1998

***