Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Магистърски програми уч. 2024/2025 г. / Исторически факултет / Европейски Югоизток

   

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна, задочна

Прием: държавна субсидия; обучение срещу заплащане / зимен прием

Изпит: събеседване

Ръководител: проф. дин Иван Първев

Тел.: 02/ 9308 378

e-mail: parvev@clio.uni-sofia.bg

baramova@uni-sofia.bg

****

В рамките на 2 семестъра студентите изучават 10 задължителни дисциплини. Блокът от задължителни дисциплини включва изучаването на балкански език по избор (гръцки, турски, румънски). Студентите задължително избират и 4 избираеми дисциплини от предложените или от друга бакалавърска или магистърска програма при положение, че хорариумът и кредитите на дисциплината съвпадат.

Завършилите успешно двусеместриалната магистърска програма по История (Европейски югоизток) ще повишат квалификацията си в една област на историческото познание, която през последните десетилетия доказа своята важност. Те ще разширят знанията си в областта на теорията и историята на национализма, на международните отношения на Балканите, на специфичните особености на развитието на балканските народи. Получилите магистърска степен ще имат много по-задълбочени познания по корените на етническите конфликти, които раздират Централна и Югоизточна Европа, ще получат възможност да правят сами теренни проучвания в области с потенциално етническо или конфесионално напрежение.

Завършилите магистратурата ще могат да осъществят професионалната си реализация в областта на образованието, на масмедиите, на музеите, във всички сфери на държавната администрация, в обществени и неправителствени организации, насочени в областта на междудържавните и междуетническите взаимоотношения.

Събеседването има за цел да провери общата информираност и интерес на кандидатите в областта на историята и културата на Югоизточна Европа, както и езиковата им подготовка.

Магистърската програма „Европейски Югоизток“ е насочена към студенти, завършили бакалавърска степен в различни хуманитарни, социални и педагогическите специалности.

Литература:

  • Христо Матанов. Средновековните Балкани. Исторически очерци. С., 2002
  • Георги Бакалов. Византия. Културно-исторически очерци. С., 2001
  • Мария Тодорова. Балкани – балканизъм. 2. изд. С., 2008
  • Едгар Хьош. История на балканските страни. С., 1998

____

НОВ учебен план