Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Магистърски програми уч. 2024/2025 г. / Исторически факултет / Документални и архивни ресурси

   

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

Прием: държавна субсидия; обучение срещу заплащане

Ръководител: проф. д-р Анна Кочанкова

тел.: 02 9308 279

e-mail: kochankova@uni-sofia.bg

******

Магистърската програма по “Документални и архивни ресурси” има професионална насоченост. Студентите получават знания и практически умения за работата с документи и архиви в институциите от държавния и частния сектор, както и в историческите архиви.

Условия за кандидатстване

Магистърската програма надгражда бакалавърската степен на специалност „Архивистика и документалистика“. Могат да кандидатстват и бакалаври от историческите специалности, както и неспециалисти, за които е подготвен допълнителен модул от избираеми дисциплини.

Конкурсен изпит полагат само кандидатите за бройки, субсидирани от държавата.

Приемът срещу заплащане се осъществява при общ успех от бакалавърската степен не по-нисък от Добър 4.00.

Обучение и професионална реализация

Обучението се провежда по един от следните модули:

 • Модул І. Документален и архивен мениджмънт: подготвя специалисти по документационно и архивно осигуряване на съвременното управление и социалните дейности. Документалният и архивен мениджмънт намира приложение във всички администрации – на правителствени и неправителствени организации, бизнеса, науката, образованието, и останалите обществени сфери и институции. Магистратурата дава подготовка за системно формиране, ефективно управление, обработка, съхраняване и използване на документалния и архивен ресурс в съвременна информационна среда.

Специалистите с тази подготовка намират професионална реализация в сферата на деловодството и документооборота на всички национални равнища, в националните, местните и фирмените архиви, в публичната администрация, в образованието, в научноизследователските институти и центрове, в сферата на културата и средствата за комуникации, в музеите.

 • Модул ІІ. Защита на документални и архивни ресурси: подготвя професионалисти за различни отрасли на съвременното информационно общество. Подготовката им позволява да управляват документни системи в електронна среда и на хартиен носител, да решават проблемите, свързани с архивирането и защитата на електронни и традиционни (на хартиен носител) документи. Специалисти с тази подготовка се реализират успешно в държавната администрация на предвидените от „Закона за защита на класифицираната информация” и „Закона за националния архивен фонд” длъжности, както и в сферата на бизнеса.

Студентите, които не са завършили специалност “Архивистика и документалистика” или други исторически специалности задължително избират пет дисциплини от модула „Неспециалисти”.

За проверка на знанията са предвидени устни и писмени изпити, свободни семинарни дискусии по определена тематика, текуща оценки и др.

Прием

Кандидатите представят мотивационно есе, отразяващо тяхното отношение към избраната професия и оценката им за значението на сигурността на документите и архивите в съвременното информационно общество, по което се провежда събеседване с кандидатите.

Теми за събеседване

 1. Документът, неговите функции и значение като информационен ресурс.
 2. Проблеми на съвременните архиви, модели на архивни системи, основни архивни процеси и дейности.
 3. Институции и памет.
 4. Архивно законодателство и нормативна основа на електронното правителство.

Литература

 • Анчова, К. и др. Речник на българската архивна терминология. Варна: ВСУ „Черноризец Храбър“, 2002.
 • Дуйчев, И. Лекции по архивистика. С., „Университетско издателство Св. Климент Охридски“. 1993.
 • Кочанкова, А. Институции, архиви, документални източници. Лекции. София, 2019.
 • Кук, Т. Архивите в постмодерния свят: взаимодействие на архивната теория и практика след издаването на Холандския учебник от 1898 г. – АП, 1996, № 3–4, 25–51.
 • Нейкова, А. Архиви и общество. С., Изд. „СОФИ-Р“, 2007.
 • Савов, Н. Към историята на българската архивистика. Българската общественост и документалното ни наследство. С., БАН, 1990.
 • Тодоров, Ю. Лекционен курс по информатика и количествени методи за историци. С., 2011 г. електронно издание: http://www.clio.uni-sofia.bg/todorov/II&C.pdf
 • Тодоров, Ю. Цифровата памет. Електронно историческо списание „Анамнеза“, бр. 14, 2012 г. http://www.anamnesis.info

_________________

Учебни планове