Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Магистърски програми уч. 2024/2025 г. / Исторически факултет / Digital Humanities

   

 

Length of study: 2 semesters

Form of study: full-time education

Admission: Fall

Fees: state subsidy or paid

Head:

Faculty of History Faculty of Classical and Modern Languages
Assoc. Professor Maria Baramova, PhD Assist. Professor Dimitar Iliev, PhD
Phone.: +359 2 9308 378 Phone.: +359 2 9308 341
e-mail: baramova@uni-sofia.bg e-mail: diiliev@uni-sofia.bg

Coordinator:

Dobromir Dobrev

e-mail: dh@uni-sofia.bg

 

digital_humanities-1600x600

 

 

Educational objectives

 

Τhe Маster's Programme in Digital Humanities is targeted towards undergraduate students having obtained BA degrees from national and international academic institutions in the fields of Arts, Humanities and Social Sciences and with at least intermediate level of competence in English. The Programme is directed towards students interested in the application of today's information technologies in various fields of the Humanities (such as History, Languages and Linguistics, Philology, Archaeology, Translation Studies, Art Studies and others), as well as in the fields of Cultural Management, Tourism, Cultural Policies, Preservation of Cultural Heritage, Conservation-restoration. The Programme offers a wide range of disciplines allowing for specialization in different spheres connected with both theoretical research and practice. The courses offered are up to date with the latest trends in the relatively new and growing interdisciplinary field of Digital Humanities (DH) and encompass the experience in teaching and research of some of the most distinguished experts in the field on an international level. Representatives of the following faculties to the University of Sofia are among the lecturers in the Programme: Faculty of History, Faculty of Classical and Modern Languages, Faculty of Mathematics and Informatics, Faculty of Slavic Studies, and Faculty of Geography and Geology. International experts in the field of Digital Humanities from the University of London and the University of Leipzig will also be included as teachers and tutors to the Programme.

 

Professional Qualifications

Upon successful completion of the Programme, the students will have acquired the following skills and competences:

 • knowledge in digital technologies and in the development of research in the domain of technologies;
 • professional application of scholarly competence in the process of digital processing and electronic publication of humanities and cultural content;
 • understanding of how the main digital tools and technologies (programming and markup languages, content management platforms, databases, software architectures, search engines, social media, etc.) function and how to approach methodological issues in treating scholarly an cultural content in digital form;
 • understanding of the mental processes and cognitive approaches that lie in the foundation of the digital mediation of human knowledge and interaction;
 • the application of new didactic methods and approaches in using visual, interactive and collaborative forms of contact and distance learning, as well as in using digital research material for the aims of teaching, academic dialogue, and expanding the theoretical horizons of various fields in Arts, Humanities and the Social Sciences;
 • the application of digital communication and technologies in the creation of new types of services and their use as a social capital.

Professional Realization

The students graduated from the MA Programme in Digital Humanities will be able to apply their knowledge professionally in different domain of academic research and development, technology, teaching, working in cultural institutions, state and municipality structures, as well as in non-government organizations addressing the issues of cultural, historical, and linguistic heritage.

The Programme aims at getting the students acquainted with the new and dynamic field of Digital Humanities and to provide the basics for further research or career activities on their part where digital tools are applied to the solution of creative issues in Arts, Humanities and related fields.

Admission Requirements

 • Language competence on level B1/B2 according to the European Framework is required.
 • Candidates will be admitted to the Programme after an interview in English.

Courses:

 • Introduction in programming and information systems
 • Introduction in Digital Humanities
 • Script Languages and Technologies for knowledge mining of e-documents (XSLT/JavaScript/Jquery)
 • Metadata specification and markup languages and transformation (HTML, XML, XSLT)
 • Geographic Information Systems
 • Software architectures of Web application for knowledge management (HTML/web design/blogging)
 • Меtаdata and terminology
 • 3D modeling
 • Creation, Editing and Use of Electronic Dictionaries
 • Creation, Processing and Use of Speech Corpora
 • Digital archives
 • Digital culture and media
 • Digital Gazetteer: Creation and Use in Ottoman Studies and Other Disciplines
 • Digital Numismatics
 • Digital Resources and Socio-Economic History
 • EpiDoc
 • Good practices in archaeological excavations and interpretation of archaeological material
 • H-GIS and Ancient History: digital tools for ancient studies
 • Historical Geographic Information Systems / Digital Cartography
 • Logic
 • Nodes and Links of Regional Interaction. Network Analysis in Ancient History and Archaeology in Europe
 • Remote sensing and distant methods in the Humanities
 • TEI Markup and Editing of Manuscripts
 • Treebanking
 • Τext aligning/text corpora/text mining

==========================================

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

Прием: държавна субсидия; обучение срещу заплащане

Изпит: събеседване

За контакт:

ИФ – доц. д-р Мария Баръмова (baramova@uni-sofia.bg)

ФКНФ – гл. ас. д-р Димитър Илиев (diiliev@uni-sofia.bg)

Координатор: Добромир Добрев (dh@uni-sofia.bg)

 

Магистърската програма „Дигитална хуманитаристика“ (на английски език) е насочена към студенти, придобили бакалавърска и/или магистърска степен в национални и международни висши училища и академии в области на висшето образование хуманитарни и социални науки, владеещи английски език.

Програмата е предназначена за студенти с интерес към приложението на съвременните информационни технологии в различни области на хуманитаристиката (история, филология, археология, лингвистика, превод и др.), както и в областта на туризма, културните политики, опазването на културно-историческото наследство, реставрацията и консервацията. Кандидатът трябва да притежава езикови компетенции по английски език ниво B2, съгласно Европейската езикова рамка, което да бъде установено със съответен документ. Приемът ще бъде осъществяван чрез събеседване на английски език с кандидатите.

В магистърската програма се предлага изучаването на широк набор от дисциплини, позволяващ профилирането в различни сфери както на научноизследователската, така и на практическата дейност. Предлаганите курсове са съобразени с последните тенденции в набиращата популярност сравнително млада интердисциплинарна научна област на Digital Humanities (DH) и включват преподавателската работа и опита на някои от най-добрите специалисти в областта в световен мащаб. Освен от Историческия факултет към програмата ще се включат преподаватели от следните факултети на СУ: Факултет по класически и нови филологии, Факултет по математика и информатика, Факултет по славянски филологии и Геолого-географски факултет. В рамките на програмата са привлечени и международни специалисти в областта на дигиталната хуманитаристика от Университета в Лондон и Лайпцигския университет.

Професионални компетенции:

Студентите, успешно завършили програмата, придобиват следните знания, умения и компетенции:

 • познания за цифровите технологии и развитието на изследванията в сферата на технологиите;
 • познания за психологическите подходи и процеси, които лежат в основата на дигиталното опосредстване на познанието и човешките отношения;
 • познания за начина, по който функционират основните дигитални инструменти и технологии (програмни и маркиращи езици, платформи за управление на съдъжание, бази данни, софтуерни архитектури, търсещи машини, социални медии и др.) и какви са подходите за решаване на методологически проблеми при обработката на хуманитарно и културно съдържание в дигитален вид;
 • прилагане на нови дидактически методи и похвати в използването на визуални, интерактивни и колаборативни форми на присъствено и дистанционно обучение, както и в употребата на дигитални изследователски материали за целите на преподаването, научната комуникация и разширяването на теоретичните хоризонти в различни дисциплини на хуманитарните и социални науки и изкуства;
 • прилагане на дигиталните комуникации за създаване на нов тип услуги като социален капитал.

________

Учебен план