Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Магистърски програми уч. 2024/2025 г. / Исторически факултет / Археометрия

   

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Прием: държавна субсидия; обучение срещу заплащане

Ръководител: доц. д-р Даниела Стоянова

тел.: 02 9308 572

e-mail: stoianova@uni-sofia.bg

*******

Завършилите магистърската програма по Археометрия ще получат специализирана и профилирана подготовка в областта на археологията и естествените науки, които са свързани със: модерните методи за датиране, количествен и качествен анализ на археологически артефакти; методите на полева и лабораторна консервация на движими и недвижими археологически паметници; специфичните естественонаучни методи за полево и дистанционно изследване и документиране на природната среда и археологическите комплекси. Студентите получават теоретически и практически познания и опит, даващи им възможност да се реализират професионално в музеи, в научни и културни институти, висши училища, в сферата на проучването и опазването на културното наследство; могат да заемат експертни и други длъжности, за които се изисква висше образование и/или магистърска степен, в държавни и общински организации и ведомства, в частни и държавни фирми, както и в неправителствения сектор.

Конкурсният изпит е събеседване, което има за цел да установи научния интерес на кандидатите и мотивацията за работа в конкретна проблематика на археометрията и нивото на базисната и езикова подготовка.

(Съвместна програма с Факултета по химия и фармация, Биологическия факултет, Геолого-географския факултет. Приемът на документи и класирането на кандидатите се извършват от съответните факултети.)

Теми за събеседване:

  1. Геофизични методи в археологията.
  2. Методи за датиране на археологически артефакти.
  3. Структура на археометрията като наука
  4. Гео- и еко-археология

Литература:

Кулев, К. Археометрия, Университетско издателство, С., 2012.

____________________

Учебен план