Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Магистърски програми уч. 2024/2025 г. / Исторически факултет / Античност и средновековие

   

Срок на обучение: 2 семестъра (специалисти и неспециалисти)

Форма на обучение: редовна/задочна

Прием: зимен семестър; държавна субсидия; обучение срещу заплащане

Ръководители:

 • проф. дин Диляна Ботева

тел.: 02 9308 354

e-mail: boteva@uni-sofia.bg

 • проф. д-р Ивайла Попова

тел.: 02 9308 321

е-mail: ilpopova@uni-sofia.bg

 

******

Магистърската програма Античност и Средновековие е разработена от Катедрата по стара история, тракология и средновековна история при Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и се въвежда от учебната 2015/2016 г. Първоначално тя включва четири модула, а от учебната 2024/2025 модулите са вече пет – „Античният свят“, „Древна Тракия“, „Средиземноморието в древността и средновековието“, „Средновековни общества“ и „Антична и средновековна нумизматика“. Студентите избират един от тези модули и той определя тяхната специализация, която се отбелязва в професионалната им квалификация като специализация по антична история, тракология, медитеранистика, медиевистика или нумизматика. Обучението има продължителност два семестъра и завършва със защита на дипломна работа. Програмата се предлага в редовна и задочна форма на обучение.

1. Обучение

Всеки от петте модула включва по 6 (шест) задължителни дисциплини. Учебната натовареност се допълва с 8 (осем) избираеми дисциплини (студентите избират от предложените избираеми дисциплини 6 в първия и 2 във втория семестър, включително от предложените в избираем вариант задължителни дисциплини от другите модули − т.е. 6+2) и с разработване на дипломна работа. Предвидени са две редовни сесии за защита на дипломни работи, съответно през септември и февруари.

2. Насоченост, образователни цели

Магистърската програма Античност и Средновековие е насочена към бакалаври, завършили специалностите история, археология, етнология, класическа филология, архивистика и документалистика, история и география, история и философия. Разработен е и учебен план за неспециалисти – бакалаври, завършили хуманитарни и други сродни специалности с неисторическа насоченост; той предвижда изучаването на три или повече основни исторически дисциплини, които да попълнят общата подготовка на студентите в областта на историческото познание. Обособяването на петте модула цели даването на по-задълбочени познания и усвояването на специфични умения в една от следните области: класическата древност, древна Тракия, Средиземноморието през античността и средновековието, историята на средновековните общества и антична и средновековна нумизматика.

3. Професионални компетенции

Студентите в магистърската програма Античност и Средновековие получават задълбочени и разностранни познания в областта на избраната специализация. В хода на обучението си те развиват и ред практически умения като проучване и анализ на различни категории исторически извори, провеждане на изследване по конкретен проблем, разработване на кратки и по-обемни научни текстове, оформяне нa библиография и научен апарат, развиване на критично и аналитично мислене, придобиване на дигитални и социални компетентности. Тази подготовка им дава възможност да продължат обучението си в третата (докторска) степен на висшето образование и ще им бъде от полза при професионална кариера в други сфери в областта на хуманитаристиката (включително дигиталната хуманитаристика), но и не само там.

4. Професионална реализация

Магистрите по история със специализация по Античност и Средновековие могат да намерят професионална реализация в системата на министерствата на културата и на образованието и науката, в научните институти, в музеите, в масмедиите, в обществената администрация, в туризма, във фондации и неправителствени организации, чийто предмет на дейност е свързан с културното наследство, с етнокултурните взаимодействия и процеси, с етническите и междуетническите отношения и др.

5. Условия за прием

Приемът в магистърската програма Античност и Средновековие за места, субсидирани от държавата, е чрез събеседване с кандидатите, което се провежда през месец септември. Събеседването с кандидатите е основно по въпроси, отнасящи се до тяхната мотивация за избора на програмата, както и свободен разговор върху една избрана от кандидата тема измежду посочените по-долу. При формиране на оценката се има предвид нивото на общата им историческа култура, а също така и предварителните, макар и по-общи знания и ориентация в проблематиката на избраната програма.

Приемът в магистърската програма Античност и Средновековие срещу заплащане е възможен само за кандидати, завършили бакалавърското си образование с успех не по-нисък от Добър (4.00). В тези случаи приемът ще става по успех от бакалавърската диплома.

Теми за събеседване:

 1. Полис и монархия
 2. Траките и античният свят
 3. Тракийското културно наследство
 4. Латинският Запад през Средновековието – политика, идеология, култура
 5. Византия, Балканите, Западът – монархия, доктрини, християнство
 6. Арабска култура

Литература

АНТИЧНОСТ

 • Барсело, П., М. Тачева, П. Делев. История на древните общества. София 1992.
 • Ботева-Боянова, Д. Античните текстове и тяхното четене днес: Акценти върху осем века фрагментарна тракийска история (IV в. пр.Хр. - IV в. сл.Хр.). София 2014.
 • Данов, Хр. Древна Тракия. София 1968.
 • Делев, П. История на племената в Югозападна Тракия през I хил. пр.Хр. София 2014.
 • Момзен, Т. Римска история. София, 2000.
 • Попов, Д. Тракология. Курс лекции. София 1999.
 • Попов, Д. Древни общества и култури. София 2004.
 • Проблеми на културното наследство. София 1981.
 • Ростовцев, М. История на стария свят (част I и част II). София 1995.
 • Тачева, М. Царете на древна Тракия. Книга първа. София 2006.
 • Тачева, М. Власт и социум в римска Тракия и Мизия. София 2000.
 • Фол, Ал. Политика и култура в древна Тракия. София 1990.
 • Фол, Ал. Древната култура на Югоизточна Европа. София 1998.
 • Христоматия по тракология. Том 1 (София 1989), Том 2 (София 1998).
 • Цветкова, Ю. ГИС и Тракология. Приложения на Географските информационни системи в изследванията на тракийската история. София 2018.

СРЕДНОВЕКОВИЕ

 • Гагова, Кр. Средновековна Европа 10 – 13 в. София 2007.
 • Карпов, С. Латинская Романия. Санкт-Петербург 2000.
 • Культура Византии XIII – XV вв., т. 3. Mосква 1991.
 • Льо Гоф, Ж. Цивилизацията на средновековния Запад. София 1998.
 • Малицки, П. История на християнската църква, т. І и ІІ. София 2001
 • Матанов, Х. Средновековните Балкани. Исторически очерци. София 2002.
 • Медведев, И. П. Византийский гуманизм ХIV–ХV вв. Ленинград 1976.
 • Острогорски, Г. История на византийската държава. София 1998.
 • Павлович, П. История и култура на древна Арабия. С., 2001.
 • Теофанов, Цв. Арабската средновековна култура. София 2001.

Учебни планове 2024/2025: