Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Магистърски програми уч. 2024/2025 г. / Исторически факултет / Американистика и трансатлантически отношения

   

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Прием: държавна субсидия; обучение срещу заплащане

Ръководители:

  • проф. д-р Борислав Гаврилов

тел.: 02/ 9308366

e-mail: bgavrilov@uni-sofia.bg; boris.stoyanov@uni-sofia.bg

  • проф. д-р Мадлен Данова

тел.: 02/9308 382

e-mail: danova@uni-sofia.bg

Завършилите успешно магистърската програма Американистика и трансатлантически отношения придобиват знания и умения в областта на хуманитаристиката и обществените науки и експертна квалификация в сферата на културните, икономическите, политическите, дипломатическите, социалните и цивилизационните взаимодействия между Стария и Новия свят, между Европа и двете Америки, поставени в контекста на трансатлантическите връзки, глобализацията и геополитиката на третото хилядолетие. Със своята научноизследователска и педагогическа квалификация магистрите по програмата Американистика и трансатлантически отношения могат да намерят професионалната си реализация като преподаватели в сферата на средното и висшето образование, като експерти в научните институти, администрацията и другите държавни институции, в междуправителствените и международните организации и институции, свързани с дипломацията и европейската интеграция, администрацията на културата и масмедиите, като експерти към фондации и други неправителствени организации, чийто предмет на дейност е свързан с историята, политологията, международните отношения, правото, културата и културните взаимодействия, администрирането на различни програми. В програмата се обучават специалисти историци, кандидати, завършили бакалавърска специалност в Историческия факултет (История, Археология, Етнология, Архивистика и документалистика, История и география, Минало и съвремие на Югоизточна Европа), и специалисти филолози, студенти, завършили бакалавърска степен по западна филология във ФКНФ. Студентите от всички останали специалности се обучават като неспециалисти. В хода на учебния процес неспециалистите изучават допълнителни задължителни предмети успоредно с основното обучение в програмата. Приемът се осъществява въз основа на резултатите от събеседване с комисията (съставена от историци и филолози) относно мотивацията на кандидатите и техните очаквания от обучението в магистърската програма. В събеседването се проверява общата историческа и филологическа култура на кандидат-магистрите. За обявените бройки за обучение срещу заплащане кандидатите се класират по документи.