Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / Проф. д-р Тотко Стоянов – Тракийска археология

   

Приемно време:
сряда 13.00-15.00 часа в каб. 31

 

Телефон: (02) 9308/ 572

E-mail: tstojanov@uni-sofia.bg

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София

Totko Stoyanov

 

Биографични данни

 • 1978 г. магистър по История със специализация по Археология в ИФ на СУ „Св. Кл. Охридски“,
 • 1979-1981 г. - уредник-археолог в Окръжен исторически музей Бургас.
 • 1981-1982 г. - уредник-археолог в археологически музей Созопол
 • 1982 г. - асистент по Тракийска археология, катедра Археология, ИФ, СУ
 • 1983 г. - Член на екипа проучващ Историко-археологически резерват „Сборяново”
 • 1985 г. - старши асистент по Тракийска археология, катедра Археология, ИФ, СУ
 • 1986 г.доктор дисертация на тема „Култът на Артемида/Диана в Тракия VІ в. пр. н. е. – ІVв от н.е.”
 • 1987 г. - главен асистент по Тракийска археология, катедра Археология, ИФ, СУ
 • 1990 г. - ръководител на екипа проучващ тракийски град от елинистическата епоха в ИАР „Сборяново”
 • 1993 г. - доцент по Тракийска археология, катедра Археология, ИФ, СУ
 • 2013 - професор по Тракийска археология, катедра Археология, ИФ, СУ

Административни длъжности

 • 2003-2007 г. - ръководител на катедра Археология, ИФ
 • 2003-2007 г. - заместник-декан на Исторически факултет
 • 2007-2011 г. - заместник-декан на Исторически факултет

Специализации:

 • 1989-1990 Аристотелов Университет Тесалоники
 • 1994 Френска школа в Атина
 • 2002 Френска школа в Атина

Членство в научни организации:

 • Асоциация на българските археолози

Проекти:

 • FENDA (От разкопки към недеструктивна археология) – КИН 1015/2006 (за 2006-2009)
 • Създаване на прогнозни модели за идентифициране на археологически обекти по българското черноморско крайбрежие в ГИС среда (2009-2012)

Научни интереси:

Тракийска и класическа археология – торевтика, монументално архитектура, погребални обичаи, военно дело, керамика, тървски и културни връзки; Методи в археологията; Археометрия.

Избрани публикации:

Книги и учебни помагала:

 1. Царската гробница с кариатидите край с. Свещари. 30 години от откриването. София, 2012 (бълг./англ.) (съавт. С М. Чичикова, Д. Стоянова)
 2. Могилен некропол от Ранножелязната епоха. ("Сборяново" т. I) София, 1997 (бълг./англ.)

Съставителство:

 1. L’épopée des rois thraces, des guerres médiques aux invasions celtes 479-278 avant J._C. Découvertes archéologiques en Bulgarie“. Coédition musée du Louvre / Somogy éditions d'Art, Paris, 2015. (co-ed. J.–L. Martinez, A. Baralis, N. Matieux, M. Tonkova)
 2. Heros Hephaistos. Studies in honor of Liubae Ognenova-Marinova, (Faber) Veliko Tarnovo, 2005, Stoyanov, T (ed. съвм. с M. Tonkova, H. Preshlenov, H. Popov)
 3. Югоизточна България през ІІ-І хилядолетие пр. Хр.”Зограф”, Варна, 2010., Т. Стоянов, (ред. съвм. с Р.Георгиева, Д. Момчилов)
 4. Production and Trade of Amphorae in the Black Sea. Bulgaria September 26 to October 01, 2007. Sofia, 2011. (ed. Съвм. с Ch. Tzochev, A. Bozhkova)
 5. Национална среща-дискусия за проблемите и перспективите пред археологическото наследство. Културен център „Двореца” – Балчик, София, 2011 (ред-съст.)

Судии и статии:

 1. Early Tombs of Thrace - Questions of the Chronology and the Cultural Context». dans Henry, O., U. Kelp (eds.), Tumulus as Sema: Space, Politics, Culture and Religion in the First Millennium BC, Berlin, 2016, vol. I, p. 309-333 (съавт. D. Stoyanova)
 2. The White Lotus (Nеlumbo Lucifera) decorated, silver jug from Naip in local context. – In: P. Schirripa (ed.) I Traci tra geografia e storia (ARISTONOTHOS, Scritti per il Mediterraneo antico) vol. 9, Tangram Edizioni Scientifiche, Trento, 2015, р. 227-240.
 3. Lеs nécropoles aristocratiques de la vallée de Kazanluk. – In: Cat. Louvre 2015, p. 116-117. (съавт. М. Тонкова).
 4. L’armement du guerrier thrace. – In: Cat. Louvre 2015, р. 60-61.
 5. Borovo : un cadeau royal (?). – In: Cat. Louvre 2015, р. 212-219.
 6. Le trésor de Panagyurishte. – In: Cat. Louvre 2015, р. 220-229.
 7. Un centre de pouvoir gète : Hélis – Sboryanovo. – In: Cat. Louvre 2015, р. 254-255.
 8. Le tombeau (à Mal-tepe tumulus) près de Mezek et le Celtes en Thrace.Les Dossiers d’Archéologie, 2015, No 368 Mars/Avril, р. 62-65.
 9. Проучвания на тракийския град в АР “Сборяново” през 2013 година. – В: Археологически открития и разкопки през 2013 г., София, 2014, с. 164-168. (съавт. М. Николаева, К. Ников, , Д. Стоянова, В. Бонев, К. Маджаров, Т. Василева, Х. Узунов).
 10. Топонимите от Рогозенските надписи и историческата география на Югоизточна Тракия през класическата и елинистическата епоха. В: Тракийската култура – неделима част от европейската цивилизация. Сб. посветен на 80-год. от рождението на проф. Александър Фол. “БГ Принт” ООД, Враца, 2013, с. 83-98.
 11. Икономическите връзки на гетската столица Хелис: импортът от Тасос и Северозападна Егеида. – В: К. Рабаджиев, Хр. Попов, М. Дамянов, В. Кацарова (ред.) Сборник в памет на академик Д. П. Димитров. София, 2013, с. 247-261.
 12. Голямата могила от предримския некропол на Кабиле. – Българско е-списание за Археология (Бе-СА), 2013, 2, с. 245–314. (съвт. Р. Миков, Т. Джанфезова
 13. Югозападният квартал на гетската столица (Хелис?) в Сборяново – проучвания, резултати, перспективи. – В: Сборник “Есенни четения Сборяново. От находката до витрината“, т. 8/9, Фабер, Велико Търново, 2013, с 35-70. Ж.Михайлова, К. Ников, Д. Стоянова, М. Николаева, В. Бонев, К. Маджаров, Ю. Емилов, Т. Василева, Хр. Узунов).
 14. Сребърната кана от Наип с украса "бял лотос"(Nelumbo nucifera) в локален контекст. – В: „Изкуство & Идеология“, Сборник посветен на 70-годишнината на проф. Иван Маразов. София 2012, с. 831-842.
 15. Stone-cutting workshops at the Getic capital Helis (NE Bulgaria) – tools and techniques. – In: Gutierez Garcia-M. A., P. Lapuente, I. Roda (eds.) Interdisciplinary Studies on Ancient Stone. Proceedings of the IX ASMOSIA Conference, (Tarragona 2009), 2012, р. 723-730. (съавт. D. Stoyanova)
 16. Новооткритата гробница при с. Гагово, Поповско, в контекста на политическото и културно развитие на Североизточна Тракия през ІV-ІІІ в. пр. Хр. – В: VІ Национална конференция „Попово – минало и бъдеще”, Попово 19-20 октомври 2009 г., Попово, 2012, Ч. І, с. 135-164.
 17. Sinope as a trade and cultural agent in Thrace of Classical and Early Hellenistic TimesIn: Sinope. The Results of fifteen Years of Research. International Symposium, Sinop 7-9 May 2009, Brill, Leiden-Boston, 2012, р. 404-428, 557-558.
 18. Ранни гръцки импорти от района на Попово. – Българско е-списание за Археология (Бе-СА), 2011, 1, с. 137-143. (съавт.Н. Русев)
 19. Archaeometric Study of Hellenistic Roof Tiles and Ampharae from Apollonia and Mesambria: An Attempt at Identifying Local Production. – In: Second Round Table “Production and Trade of Amphorae in the Black Sea. Bulgaria September 26 to October 01, 2007. Sofia, 2011 р. 203-244. (съавт. V. Kоvachev, Ts. Stanimirova, D. Stoyanova, I. Lozanov, V. Mladenov)
 20. Проблеми на хронологията и културния контекст на някои ранни гробници от Казанлъшката долина. – В: Проблеми и изследвания на тракийската култура, V, «Ирита», Казанлък, 2011, с. 106-126. (съавт. Д. Стоянова)
 21. Ритонът с протоме на бик от Боровското съкровище. – In: Terra Antiua Balcanica et Mediterranea. Miscelanea in Honour of Alexander Minchev. (ACTA MUSEI VARNAENSIS VIII-1). „Онгъл”, Варна, 2011, с. 53-66.
 22. New evidence of amphorae production in Early Helenistic Mesambria Pontica. - Second Round Table “Production and Trade of Amphorae in the Black Sea. Bulgaria September 26 to October 01, 2007. Sofia, 2011, р. 191-201.
 23. Нови данни за ритуалната практика в Тракия през Ранноелинистическата епоха (по данни от гетската столица в Сборяново). - В: "Seminarium Thracicum", 7, "Традиция и трансформации на културни явления в древна Югоизточна Европа.” „Траки и елини: среща на култури”. София, 2011, с. 153-168.
 24. The Mal Tepe Tomb at Mezek and the problem of the Celtic kingdom in South-Eastern Thrace. – In: In Search of Celtic Tylis in Thrace (III C BC). Proceedings of the interdisciplinary colloquium arranged by the National Institute of Archaeology with Museum (NIAM), Bulgarian Academy of Sciences, and the Welsh Department, Aberystwyth University, 8 May 2010, Sofia, NOUS, Sofia, 2010, р. 115-120.
 25. Chemical Composition of Fibulae from Iron Age in Northwest Bulgaria. – Archaeologia Bulgarica, XIV, 2 (2010), р. 11-22. (съавт. V. Bonev, I. Iliev, I. Kuleff).
 26. Gold Thracian appliqués: authentic or fakes? – In: M. F. Guerra, Th. Rehren (eds.) Authentication and analyses of goldwork. (ArcheoSciences, 33, 2009), Presses Universitaires de Rennes (2010), р. 365-373. (съавт. I.Kuleff, M. Tonkova)
 27. Пегасът от Вазово – В: Stephanos Archeologikos in honorem Prefessoris Stephcae Angelova, SAUS, Suppl. V, София, 2010, с. 137-153.
 28. Огледалото от с. Чукарка, Айтоско. В: - Югоизточна България през ІІ-І хилядолетие пр. Хр. ”Зограф”, Варна, 2010, с. 181-187.
 29. Chemical Composition of Gold Artefacts from Ancient Thrace (5th-4th century BC). – Archaeologia Bulgarica, XIII, 2 (2009), р. 11-20.(съавт. I. Kuleff, M. Tonkova)
 30. Каменоделските ателиета на Хелис – техники и инструменти. – В: Есенни четения Сборяново, Исперих 30-31.Х.2008. Славена, Варна, 2009, с. 42-58. (съавт. Д. Стоянова)
 31. Ритонът от Прага. – В: Сборник в памет на проф. В. Велков. Faber, Велико Търново, 2009, с. 118-123.
 32. Кратерът от Борово в тракийски и източносредиземноморски контекст. – Известия на Регионален исторически музей – Русе, кн. ХІІ, „Светът на гетите”. Русе, 2008, с. 42-57.
 33. Градоустройство и архитектура на гетската столица (Хeлис) в Сборяново. – В: ІV Международен семинар Университетски четения и изследвания по българска история, Смолян 11-14. 05. 2006, София, 2008, с. 24-45. (съавт. Д. Стоянова)
 34. Бележки за въоръжението и снаряжението представени в люнета на царската гробница при Свещари. - В: „Погребални практики и ритуали”. Есенни четения Сборяново 2007, „Славена”, Варна, 2008, с. 59-77.
 35. За обсадната и отбранителна техника в Ранноелинистическа Тракия. - В: „Проблеми и изследвания на тракийската култура”, ІІІ, Казанлък 31.08-1.09.2007, „Ирита”, Казанлък, 2008, с. 46-63.
 36. Black-glazed kalyx-cup from the Getic city at Sboryanovo (NE Thrace). - In: Phosphorion. Studia in Honorem Marii Cickova. Sofia, 2008, р. 182-187.
 37. Late Classical and Early Hellenistic pottery imitations of metal tableware from Thrace. – In: Thrace in the Greco-Roman World. Proceedings of the 10th International Congress of Thracology. Komotini-Alexandroupolis 18-23 October 2005. Athens, 2007, р. 561-574.
 38. On the Origin of Stamped Amphorae from Thtace (Bulgaria). – OJA, 26(1), 2007, р. 53-78. (съавт. I. Kuleff, E. Pernicka)
 39. Notes on the iconography and date of the pithcer-rhyton of Borovo silver treаsure. – In: Ancient Civilizations and the Sea. International Conference In Honorem Annorum LXX Mihaili Lazarov, Varna 1-15.10.2004. Acta Musei Varnaensis, V, Varna, 2007, р. 194-203.
 40. Pieces of metalwork as emblems on the amphora-stamps of Thasos: questions of Intrepretation. – In: Ancient Macedonia, VII. Macedonia from the Iron Age to the Death of Philip II. - Papers read at the Seventh International Symposium held in Thessaloniki, October 14-18, 2002, (Institute for Balkan Studies – 280), Thessaloniki, 2007, р. 153-163.
 41. Thracian and Classical Archaeology in Bulgaria in the Years of Transition (An attempt of review). - e-journal Anamnesis 2006, 1. (http://anamnesis.info/) (съавт. I. Lozanov)
 42. Кабиле, Севтополис и Хелис – три варианта на урбанизма в ранно елинистическа Тракия. - В: „Поселищен живот в Тракия”, IV международен симпозиум Ямбол - Кабиле , 9-11 ноември 2005 г. Ямбол, 2006, с. 79 – 96.
 43. Селищният модел в Североизточна Тракия през Елинистическата епоха в контекста на проучванията в Сборяново. – В: „Селищен модел в Североизточна Тракия”. V Есенни четения „Сборяново”, 26-27 октомври 2006, Славена, Варна, с. 20-42.
 44. Гетската столица в Сборяново. 20 години проучвания. София, 2006, 60 с. (бълг/англ.) (съавт. Ж. Михайлова, К. Ников, М. Николаева, Д. Стоянова)
 45. Гетската столица в ИАР „Сборяново” – нови резултати. – В: Траките и околният свят. Научна конференция, Шумен 2004 г., МИФ 9, София, 2005, с. 203-227.
 46. Chalkidian-type Helmet from Golyamo Shivachevo, Sliven district. – SAUS, Suppl. 4. Stephanos Arcaeologicos in honorem Professoris Ludmili Getov. Sofia, 2005, р. 646-654.
 47. The Balkan Group of White Lotus Jugs (or the so-called Derveni type jugs): some notes on the origin and distribution. - In: Stoyanov, T., M. Tonkova, H. Preshlenov, H. Popov (eds.) Heros Hephaistos. Studies in honor of Liubae Ognenova-Marinova, (Faber) Veliko Tarnovo, 2005, р. 235-245.
 48. The Chalkidian helmets and the origin of the North Thracian ceremonial armour. – SAUS, Suppl. 4. Stephanos Arcaeologicos in honorem Professoris Ludmili Getov. Sofia, 2005, р. 519-539. (съавт. L.Ognenova)
 49. The Mal-tepe Complex at Mezek. - In: The Culture of Thracians and their neighbours. Proceedings of the International Symposium in memory of M. Domaradzki, Kazanlak 1999, Oxford, BAR Archaeopress, International Series. 2005, р. 123-128.
 50. Панагюрското съкровище - изобразителна програма и принадлежност. - В: Д. Агре, Г. Китов (ред.) Панагюрското съкровище и тракийската култура. Доклади от Втори международен симпозиум (Панагюрище 8-9 декември1999), София, 2004, с. 11-30.
 51. Още за ранните контакти на Вътрешна Тракия с Егеида. – В: Академични четения в чест на 110 години от рождението на проф. Янко Тодоров, Годишник на Департамент “Средиземноморски и източни изследвания”, НБУ, т. 2, 2004, с. 167-174.
 52. The Getic Capital at Sboryanovo: new excavation issues & research developments. – In: Thracia 15 In Honour of Alexander Fol’s 70 th Anniversary, Sofia 2003, р. 413-423.
 53. Един необичаен ритон от с. Анево, Карловско. – В: Академични четения в чест на професор Зл. Гочева. (НБУ, Годишник на Департамент “Средиземноморски и източни изследвания”, І, 2002), София 2003, с. 132-140.
 54. On the spurs’ development in Thrace, Macedonia and Illyria during the Early Hellenistic times. – In: ПЪТЯТ. Сборник научни статии, посветени на живота и творчеството на д-р Георги Китов , Sofia 2003, р. 198-203.
 55. Спасителни разкопки на три тракийски обекта в землището на с. Рогозиново, Харманлийско. - ГСУ-ИФ, Археология, 2, 1995-1996 (2003), с. 7-92. (съавт. К. Ников)
 56. On the cultural developments of Early Hellenistic Thrace in the light of the excavations at the Getic capital in Sboryanovo reservation, near Isperih (NE Bulgaria). - In: Nikolova, L. (ed.) Early Symbol Systems in Prehistory, BAR intern. ser. 1139, 2003, р. 563-571.
 57. The Parmeniskos Amphora Group - New Data and Reflections on the Production Centres and Chronology. - Archaeologia Bulgarica, VII, 2003, 1, р. 35-43.
 58. За произхода и развитието на фиалите с антропоморфна пластична декорация. – Сб. в памет на д-р П. Горбанов, София, IV.1991 г. ГСУ-ИФ, Studia Archaeologica, Suppl. 1, 2003, с. 80-98.
 59. The Getic Capital at Sboryanovo (NE Bulgaria). - In: G. R. Tsetskhladze, J.G. de Boer (eds.) Black Sea Region in the Greek, Roman and Byzantine Periods. TALANTA Proceedings of the Dutch Archaeological and Historical Society, vol. XXXII-XXXII, 2000-2001(2002), р. 207-221.
 60. Гетската държава - средата на IV - средата на III в. пр. Хр., Конференция “Държавността в историята”, Гюлечица 6-8 Х, 1998. София, 2001, с. 169-188.
 61. Reflections on the “Parmeniscos’ group”. - Thracia, 13, Studia in honorem Velisari Velkov, 2000, р. 409-415.
 62. Notes on the Toreutic Workshops: Production in Northeastern Thrace 4th-3rd Centuries BC. - In: Civilisation grecque et cultures antiques périphériques. Hommage à Petre Alexandrescu, Bucarest, 2000, р. 88-93.
 63. Spatial pattern and economic development of NE Thrace 7th - 2th century B.C. - In: Domaradzka, L., J. Bouzek, J. Rostropovich (eds.) Pistiros and Thasos. Structures commerciales dans la péninsule Balkanique aux VII-II siècles av. J.-C. Actes du Symposium, Septemvri 1998, Opole 2000, р. 55-87.
 64. New light on the relations between NE Thrace and Macedonia in the Early Hellenistic Times. - In: Papers of the VIth International Symposium on Ancient Macedonia, Thessaloniki 1996, Thessaloniki, 1999, р. 1075-1089.
 65. Съкровището от Борово в археологически и исторически контекст. – В: Първи академични четения в памет на акад. Г. Кацаров (Seminarium Thracicum 3) С., 1998, с. 65-90.
 66. Les figurations feminines sur les monuments du Cavalier thrace et les problèmes des déesses en Thrace - Semaines Philippopolitaines de l’histoire et de la culture thrace, Plovdiv, octobre, 1986, Pulpudeva, 6 Supplementum, 1998, р. 150-158.
 67. Who was buried in the Caryatids’ Tomb at Sveshtary. Tracia, XII, Studia in honorem Christo M. Danov, 1998, р. 103-107.
 68. Resque Trench Excavations of the Early Iron Age Settlement and Sanctuary near the Village of Rogozinovo, Harmanli district. - Maritsa Project, vol. 1, Sofia, 1997, р. 167-238. (съавт. K. Nikov)
 69. The Tholos of Odessos. - Archaeologia Bulgarica, 1997, 3, 22-33. (съавт. D. Stoyanova)
 70. Гетската столица при Сборяново - проучвания, резултати, исторически прокции. - История, 5-6, 1996, с. 84-92 (част I); 1997, с. 72-84 (част ІІ).
 71. Metal working in the Getic City in Sboryanovo locality near Isperih, NE Bulgaria - Ephemeris Napocensis (Cluj-Napoca), XVI, 1996, 55-77. (съавт. Z. Mihaylova)
 72. Археологически данни за неизвестно тракийско селище край Анхиало (Поморие). - Археология, 1993, 3, с. 17-25.
 73. Погребалните обичаи в Североизточна Тракия през ранножелязната епоха в светлината на новите проучвания - Сб. материали за проучванията на Североизточна Тракия през Бронзовата и Желязната епохи. - Хелис I, София 1992, с. 82-95.
 74. Early Iron Age Tumular Necropolis in the Sboryanovo Reservation. - Хелис, II, Сборяново - проучвания и перспективи, София, 1992, р. 93-114.
 75. За интерпретацията на каничка Nо155 от Рогозенското съкровище - Археология, 1991, 4, с. 16-34.
 76. Кризата в античната идеология, отразена в култовите паметници от римска Тракия /по данни от паметниците на Артемида - Диана/ - Сб. "Кризата в историческото развитие", София 1991, с. 5-17.
 77. Artemis and Iphigeneia. A Fragmental Part of a Statuary Group from the Strymon Valley. An Attempt at Reconstruction. - Akten des XIII Internatonalen Kongress für Klassische ArchÊologie, Berlin, 1988. Mainz am Rhein, 1990, р. 384-385.
 78. On the Cult of Artemis in Kabyle (4th - 1st century B. C.) - Studies on Settlement Life in Ancient Thrace. Terra Antiqua Balcanica, V, 1990, p. 126-131.
 79. За интерпретацията на една апликация от Летнишкото съкровище - Векове, 1990, 3, с. 83-87.
 80. Гробничната архитектура в Североизточна Тракия в светлината на контактите с Мала Азия /IV - III в. пр. н. е./ - Трети Национален симпозиум "Североизточна България - древност и съвремие", Исперих 1989, Terra Antiqua Balcanica, IV, 1990, с. 122-133.
 81. Митът за Ифигения в паметник от долината на Средна Струма - Ар-хеология, 1989, 2, с. 25-29. (съавт. Д. Бъчварова)
 82. Култът на Артемида в Западнопонтийските градове VII в. пр. н. е. - III в. от н. е. - ГСУ ИФ, т. 77, 1984 /1989/, с. 50-70.
 83. Hera (in Thracia) - Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC), IV, München, 1988, p. 719-723.
 84. Le Cavalier et la Déesse. Observations sur une série de reliefs thraces. KTEMA (Civilisations de l’Orient, de la Grèce et de Rome antiques), Strasbourg, No 10, 1985 (1988), p. 273-285.
 85. За интерпретацията на така наречения Фриз на здравеносните божества от Филипопол - Археология, 1987, 2, с. 25-29.
 86. За иконграфията и семантиката на женските изображения в паметниците на Тракийския конник - Векове, 1987, 1, с. 18-30.
 87. Реплика на класическа статуя на Артемида - МПК, 1985, 4, с. 28-31.
 88. Оброчните релефи на Артемида /Диана/ - ездачка от Мизия и Тракия през римската епоха - Археология, 1984, 2-3, с. 31-44.
 89. Два нови паметника на религията в Тракия през римската епоха - Векове, 1984, 2, с. 64-70.
 90. Бизия като център на тракийската култура - II Интердисициплинарен научен симпозиум Странджа - Сакар 1980 г., II, ч.1, София, 1984, с. 71-80.
 91. Митът за Артемида и Актеон в оброчни релефи от Тракия /II-III в./ - Археология, 1980, 1, с. 27-33.