Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / проф. д-р Надя Манолова-Николова – История на Българското възраждане

   

 

Приемно време:
сряда 13.00-15.00 в каб. 28

 

Телефон: 02 9308/280

E-mail: manolova@uni-sofia.bg

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София

Manolova

 

Биографична справка

 • 1982 Завършила специалност история в Софийския университет "Св. Климент Охридски"
 • 1983 Асистент в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски"
 • 1990 Доктор по история: "Кооперативното движение в България 1944-1954 г.”
 • 1996 Главен асистент
 • 2005 Доцент
 • 2017 Професор

Специализации:

 • 2009 г. - Барселонски Публичен Университет, Библиотеката на Резерва, Филологически факултет, Барселона, Испания.
 • 2012 г. Университета в Белград, Философски факултет, Сърбия.
 • 2014 г. Национален исторически архив в Мадрид, Испания

Участие в научни конференции:

 • Трети международен конгрес по българистика, май 2013 г. София: ”Българското църковно строителство от 30-те години на XIXв. /историографски бележки/.”
 • Международна научна конференция “Модернизационни тенденции в стопанския и културен живот във Видинско и Тимошко XIX - XX в.”, октомври 2013 г., Видин: “Вяра и църква XVIII-XX в. в Известията на музеите от Северозападна България”
 • Научна конференция “60-години Исторически музей гр. Перник”, ноември 2013 г. Перник: “За една колекция от рисувани кръстове в Пернишкия исторически музей“.

Членство в научни организации:

 • Българско историческо дружество

Проекти:

 • Климат и история: дендрохронологична, климатична и историческа реконструкция на българското минало, 1500-2000 г., определен за финансиране въз основа на проведен от Фонд „Научни изследвания” конкурс с наименование „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области” („ТЕМАТИЧЕН КОНКУРС”) – 2009 г. №.. TK02-338 (TK_09_0710) от 2009 г.; незавършен
 • “Видинският район през ХІХ и ХХ век”, 2008 г. - научен ръководител
 • Преходът: гласове, образи и памет - ДИД 02/1-16.12.2009 г.; завършен
 • Традициите в крак с времето”, 2009 – 2011, DTK, 02/13 от 16.12.2009; завършен
 • Религия и идентичност при банатските българи”, 2009 г. – научен ръководител
 • Испански документи в ЦДА – София, 2009 г. научен ръководител доц. Кр. Табакова
 • Испански документи за Балканите и българите ХVІІІ – ХХ в. – 2013 г. научен ръководител доц. Кр. Табакова
 • Документи за Балканите и българите в Мадридските архиви, 2014 г., научен ръководител проф. Кр. Табакова.
 • Превод и систематизация на испански документи от Националния исторически архив – Мадрид, 2015 г., научен ръководител доц. Н. Манолова-Николова.

Научни интереси:

 • История на България ХV-ХІХ в.; Българско възраждане; християнският свят на възрожденските българи; история и природни бедствия ХV-XIX век; културна и социална история на българското общество XVIII - XIX век; Испания и Балканите XVIII - XIX век.

Избрани публикации:

Книги и учебни помагала:

 1. Летописни бележки от Средна Западна България. ЛИК, София, 1999. (съавт. с П. Желева).
 2. Свети места от Годечко, Драгоманско и Трънско. София, 2000. (съавтори Б. Петрунова и В. Григоров).
 3. Чумавите времена (1700-1850). „ИФ-94“. София, 2004.
 4. Културно-историческото наследство като национално богатство. София, 2012. (съавт. Т. Бонева, Д. Ботева - Боянова, Г. Георгиев, В. Коцева, А. Петрова, Г. Стойчев).
 5. Исторически изследвания за Средна Западна България XV – XIX век. УИ „Св. Климент Охридски“, София, 2014. (съавт. с П. Желева)
 6. Испания, Балканите и българите XVIII – ХІХ в. В съавт. с Кр. Табакова. София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2015.

 

 

Съставителство:

 1. Сб. Историята, истината, историкът, Юбилейно издание по случай 80-годишнината на професор Николай Генчев, София, УИ „Св. Климент Охридски”, 2012, съставители Манолова-Николова, Вълчев, Г.

Статии:

 1. La cultura europea contra la peste en los Balcanes durante los siglos XVIII-XIX. Actas del IX Congreso “Cultura Europea”, Pamplona, 24-27 de octubre de 2007.
 2. Рударство и свети места /примерът на гр. Брезник/ - сб. В света на човека, В чест на проф. д.и.н. Ив. Георгиева, С. 2008, т. 2, 177 – 192.
 3. Възрожденска микроистория : Манастирът „Св. Св. Кирик и Юлита” в Нишавската епархия през XVIII – XIX век – Балканистичен форум, Памет и забрава, № 1-2-3, 2009, 252 – 269.
 4. За ранната история на Нишавската епархия - Sine ira et studio, Изследвания в памет на проф. З. Маркова, Академично издателство „Проф. М. Дринов, С. 2010, 326 – 338.
 5. N. Manolova-Nikolova, P. Jéléva, Les localités au courant de Gorna Struma pendant les 15- 17éme sieclés (Histoire bréve) – BHR, 1-2, 2010, 16-43.
 6. Испански документи за Софийско-Пловдивската католическа епархия в края на XVIII век, Историческо бъдеще, 1-2, 2010, 237-245.
 7. Spanish Records of Istanbul at the End of the 18 th Century; Empires and Peninsulas, Southeastern Europe between Karlowitz and the Peace of Adrianople, 1699 – 1829, LIT Verlag Dr. W.Hopf Berlin 2010, 115 – 125.
 8. Русия и българското въстание от 1850 г. В: Историята, истината, историкът, Юбилейно издание по случай 80-годишнината на проф. Николай Генчев, София, УИ „Св. Климент Охридски”, 2012, 132-144.
 9. Храмове и политика: българското църковно строителство (1812-1821). В: Българското възрожденско общество, проблеми, борби и постижения, АИ „Проф. М. Дринов”, София, 2012, 104-114.
 10. Шуменската църква "Св. Възнесение/ Св. Георги", 1829-1831 г. - Историческо бъдеще, кн. 1-2, 2013 г., с. 220-231
 11. Бележки за Етрополе през XVIII - XIX век. В: История и култура на старопланинското население. По примера на общините Етрополе и Сунгурларе, УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2013, 121-132.
 12. Spain and the Crimean war. – In: Power and Influence in South-Eastern Europe 16th-19-th century, М. Baramova, P. Mitev, I. Parvev, V. Racheva, (Eds), LIT, 2013, p. 367-374.
 13. Природни бедствия във времето на Софроний – Дендрохронология и дендрохронологически анализи, В: Софроний Врачански- книжовник и политик от Новото време. Сборник с материали от Международна научна конференция София, 24 ноември 2011, София, УХК по хуманитаристика „Алма матер”, УИ „Св. Кл. Охридски”, 2014, с. 148-161.
 14. Испански документ за Европейска Турция от XIX век, В: Двувековният път на едно понятие „Балканският полуостров (1808 – 2008 г.), София, УИ „св. Кл. Охридски”, 2014, съств. Първев, Ив. Баръмова, М. с. 83-94.
 15. Българското църковно строителство през 30-те години на XIX век, Християнство и култура, година XIII/2014, брой 2, 99 – 105.
 16. Църква и вяра (XVIIII-XX в.) в Известията на музеите от Северозападна България (историографски бележки), В: Модернизационни тенденции в стопанския и културен живот във Видинско и Тимошко (ХІХ XX в.), Сборник с материали от Международна научна конференция, Видин, 24-25 октомври 2013 г., ДА – Видин, състав. Св. Кръстева, И „Веда Словена“, София, 2014, с. 49-61.
 17. За чумната епидемия на Балканите в края на ХVII – началото на XVIII в. В съавт. с М. Петкова – Енчева. В: Културна и медицинска антропология. Сб. В чест на проф. Минчо Геолгиев. София, Издателство БАН „Проф. Марин Дринов“, 2015, с. 166 – 171.
 18. За холерата в Османската империя през 60-те години на ХІХ век /По материали от българския възрожденски печат/. В: Послания на историята. Юбилеен сборник в чест на професор Мария Радева. София, УИ „Св. Кл. Охридски”, 2016, с. 235 – 244.