Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / Проф. д.и.н. Диляна Ботева-Боянова – Стара история, Тракология

   

Приемно време:

сряда 17.00-19.00 в каб. 38

 

Телефон: (02) 9308/ 354

E-mail: boteva@uni-sofia.bg

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София

Boteva

 

Биографични данни:

 • 1980 – Завършва 31 СУЧЕМ „Иван Вазов” – София
 • 1985 – СУ „Св. Климент Охридски”, магистър по история; втора специалност „Английски език”
 • 1994 – Доктор по история
 • 2001 – Доцент
 • 2007 – Доктор на историческите науки
 • 2014 – Професор

Специализации:

 • 1989 – Център за проучване на гръцката и римска древност (Атина)
 • 1990/1991 – Хердеров стипендиант в Института по стара история и епиграфика на Виенския университет
 • 1994 – стипендия „Константин Иречек”, Виенски университет
 • 2002 – 2003 – Хумболтов стипендиант в Центъра по семиотика към Института по език и комуникации, Технически университет Берлин
Членство в научни организации:
 • Международна Асоциация по гръцка и латинска епиграфика (AIEGL); от 2012 г. - член на Комитета на AIEGL
 • Лабораторията за проучване и изучаване на Дунавските провинции на Римската империя (гр. Ферара, Италия); член на Научния съвет,
 • Българска секция на Международна федерация на Обществата за класически изследвания (FIEC)
 • Хумболтов съюз в България
Проекти:
 • 1994-1996: двугодишен проект към фонд "Млади учени" при Министерство на образованието „Оброчните плочки на Тракийския конник като знакова система”; разработката е предложена за номиниране като най-добра в съответното научно направление през 1996 г. (МУ-ОК-02/1994)
 • 2004/2005: едногодишен проект към фондация “Alexander von Humboldt” (Германия) „Образ и култ в древна Тракия. Аспекти на формирането на тракийския образен език”
 • 2008: едногодишен трансграничен (България – Румъния) проект към фондация “Alexander von Humboldt” (Германия): „Pax Romana: Културен обмен и икономически връзки в Дунавските провинции на Римската империя”
 • 2009/2010: едногодишен проект към Фонд Научни изследвания на СУ „Св. Климент Охридски” на тема: „Информационна база данни в помощ на обучението и научно-изследователската дейност по стара история и тракология” (215/15.05.2009)
 • 2010-2012: двугодишен проект към Фонд Научни изследвания при Министерство на образованието, младежка и науката на тема: „Традициите в крак с времето. Историко-етноложки проект за лятно училище за изучаване на регионалното културно-историческо наследство и националните традиции” (ДТК 02/13/16.12.2009)

Избрани публикации:

Монографии:

 1. Античните текстове и тяхното четене днес: Акценти върху осем века фрагментарна тракийска история (IVв. пр.Хр. - IV в. сл.Хр.). София: Университетско издателство 2014.
 2. Проблеми на тракийската история и култура. Нов поглед върху сведения на Херодот и Тукидид. (Abstract: Issues of Thracian History and Culture: Fresh Readings of Herodotus and Thucydides). София: Гутенберг 2000, 167 с.
 3. Долна Мизия и Тракия в римската имперска система (193-217/218 г. сл. Хр.). С., 1997, 377 с. (Lower Moesia and Thrace in the Roman Imperial System (A. D. 193-217/218). Sofia, St. Kliment Ohridski University Press, 1997.

Сборници:

 1. Общество, царе, богове. Сборник в памет на проф. Маргарита Тачева (= Jubilаeus VII). Съставителство и редакция Д. Ботева-Боянова, П. Делев, Ю. Цветкова. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018, 595 стр. / Society, Kings, Gods. In memoriam Professoris Margaritae Tachevae ( = Jubilaeus VII). Compiled and edited by D. Boteva-Boyanova, P. Delev. J. Tzvetkova. Sofia 2018, 595 p.
 2. Proceedings of the First International Roman and Late Antique Thrace Conference “Cities, Territories and Identities”(Plovdiv, 2016). Edited by L. Vagalinksi, M. Raycheva, D. Boteva, N. Sharankov (= Bulletin of the National Archaeological Institute, vol. 44). Sofia 2018, 466 p.http://series.naim.bg/index.php/BNAI/issue/view/BNAI_44_2018_download/Download%20BNAI%2044%2C%202018
 3. Ex nummis lux. Studies in Ancient Numismatics in Honour of Dimitar Draganov. Edited by Dilyana Boteva. Sofia 2017, 479 p.
 4. Pax Romana Kulturaustausch und Wirtschaftsbeziehungen in den Donauprovinzen des Römischen Reichs. Herausgegeben von D. Boteva-Boyanova, L. Mihailescu-Bîrliba und O. Bounegru (Antiquitas I). Kaiserslautern: Parthenon Verlag 2012, 258 S.
 5. Zeichen in der Archäologie. Herausgegeben von D. Boteva (= Zeitschrift f. Semiotik, Bd. 28, Heft 1, 2006). Tübingen: Stauffenburg Verlag, 153 S.
 6. Образ и култ в древна Тракия. Аспекти на формирането на тракийския образен език. (Image and Cult in Ancient Thrace. Some Aspects of the Formation of the Thracian Imagery Language) Съставител Д. Ботева-Боянова. Фабер2006, 260 стр.
 7. Jubilaeus V. Сборник в чест на проф. Маргарита Тачева. Съставители К. Бошнаков и Д. Ботева. София 2002.

Избрани статии и студии:

1. Birds of prey in the visual texts of ancient Thrace and Dacia. – In: Oliver Grimm (ed.) in cooperation with Karl-Heinz Gersmann and Anne-Lise Tropato, Raptor on fist falconry, its imagery and similar motifs throughout the millennia on a global scale, 2.1. Publication in considerable extension of the conference at the New York University Abu Dhabi (NYUAD) in the United Arab Emirates, March 5th to 8th 2018 (= Advanced studies on the archaeology and history of hunting, vol. 2.1-2.2; Advanced studies in ancient iconography II). Wachholtz Verlag, Kiel/Hamburg 2020, 337-360.

2. Some Considerations Related to the Scythica Vindobonensia. – In: Fr. Mitthof, G. Martin, J. Gruskova (Hrsg.), Empire in Crisis: Gothic Invasions and Roman Historiography. Beiträge einer internationalen Tagung zu den Wiener Dexipp-Fragmenten (Dexippus Vindobonensis), Wien, 3.–6. Mai 2017. (TYCHE Supplementband 12). Wien: Verlag Holzhausen GmbH 2020, 195-212.

3. The Historical Context of the Bronze Statue of Septimius Severus from the Roman Colony of Deultum. Archaeologia Bulgarica XXIV, 2020, 1, 23-32.

4. За употребата на боговете при военно-политически сблъсъци в Римската империя: Тулий Менофил срещу Максимин Тракиец (Abstract: Using Gods in military clashes in the Roman Empire: Tullius Menophilus against Maximinus Thrax). – Thracia 24, 2019, 381-392.

5. Bulgarian lands during the Antiquity. – In: G. Börger / S. Comati / Th. Kahl, Handbuch Bulgarien: Geographie – Geschichte – Sprache – Literatur – Kultur – Gesellschaft und Politik (Forum: Bulgarien, Bd. 6). Berlin: Frank & Timme GmbH 2019, 45-62.

6. Re-evaluating the cockleshell as an iconographic element of the Thracian Rider(s) reliefs. – In: S. Nemeti, E. Beu-Dachin, I. Nemeti, D. Dana (eds.), The Roman Provinces: mechanisms of integration. Cluj-Napoca: Mega 2019, 315-331

7. Августа Траяна: поредното връщане към началата (Abstract: Augusta Traiana: yet another glimpse back to the beginnings). – В: Studia archaeologica universitatis Serdicensis. Supplementum VI: Stephanos archaeologicos ad 80 annum professoris Ludmili Getov, София 2018, 243-248.

8. (D. Boteva, R. Milcheva) An Attempt at Enriching the Information on the Fortification of Colonia Flavia Pacis Deultensium. – In: Proceedings of the First RaLATh Conference “Cities, Territories and Identities” (Plovdiv, 2016)Edited by L. Vagalinksi, M. Raycheva, D. Boteva, N. Sharankov (= Bulletin of the National Archaeological Institute,vol. 44). Sofia 2018, 77-84.

http://series.naim.bg/index.php/BNAI/article/view/48

9. Нимбът в езическата вотивна иконография засвидетелствана в римските провинции Долна Мизия и Тракия. – В: Од паганство до христиjанство/От езичество към християнство. Скопjе – София 2018, 123-155. ISBN 978-608-203-233-7

10. Етнонимът „мизи” и топонимът „Мизия” в античната литературна традиция от последните пет десетилетия на І в. пр.Хр. и първите три десетилетия на І в. сл.Хр. (Abstact: “Moesi” and “Moesia” in the Ancient Literary Tradition of the Last Five Decades BC and the First Three Decades AD). – В: Пламен Митев, Ваня Рачева (съставителство и научна редакция), Изследвания и материали за Видин и региона. Том II. София, Университетско издателство, 2018, 131-144. ISBN 078-954-07-3646-4.

11. (D. Boteva-Boyanova) Livy on Cn. Manlius Vulso marching through Southeastern Thrace in 188 BC. – In: D. Boteva-Boyanova, P. Delev. J. Tzvetkova (eds.), Society, Kings, Gods. In memoriam Professoris Margaritae Tachevae(Jubialeus VII), Sofia 2018, 129-138.

12. Heros equitans and/or Thracian Heros in the Aegean parts of Thrace and Macedonia. – In: J. Fournier, M.-G. G. Parissaki (eds.), Les communauté du Nord Égéen au temps de l’hégémonie Romaine entre ruptures et continuités. (MEΛETHMATA 77). Athènes 2018, 377-388.

13. От Етрополе до Рим и обратно: за архивите и тяхната употреба. – В: В. Рачева (съставител и научен редактор), Българите в османската империя, XIX в. Понятия, структури, личности. София: Университетско издателство 2017, 35-40.

14. Периодът 238-247 г. сл. Хр. като феномен в римското провинциално монетосечене. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 13, 2017, 57-74.

15. “Under cover of carrying succour to the Byzantines”: King Philip V of Macedon against Thracian chiefs (analysis of Liv. XXXIX, 35, 4). – In: D. Stoyanova, G. Boykov, I. Lozanov (eds.), Cities in Southeastern Thrace. Continuity and Transformation. Sofia 2017, 115-124.

16. Gordian III and Philip II on coin obverses with two face-to-face busts depicting Sarapis / Theos Megas. - In: D. Boteva (ed.), Ex nummis lux. Studies in Ancient Numismatics in Honour of Dimitar Draganov. Sofia 2017, 327-337.

17. The Thracians in the 4th century AD: Some new possibilities. - In: L. Mihailescu-Bîrliba (Hg.), Migration, Kolonisierung, Akkulturation im Balkanraum und im Osten des Mittelmeerraumes (3. Jh. v.Chr. – 6. Jh. n.Chr.). SAGA Studien zu Archäologie und Geschichte des Altertums, Bd. III. Konstanz, Hartung-Gorre Verlag 2017, 183-192.

18. Създаването на провинция Тракия (Summary: Reducing Thrace into a Roman province). – В: ΚΡΑΤΙΣΤΟΣ. Сборник в чест на професор Петър Делев / Volume in Honour of Professor Peter Delev, София 2017, 157-168.

19. Паметници и същност на така наречения Тракийски конник: отново и не за последен път. – В: П. Делев (ред.), ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ. Сборник в памет на проф. Димитър Попов. София 2016, 91-105.

20. Семантика и функции на сребърните тракийски антропоморфни артефакти, определяни традиционно като наколенници (Abstract: Semantics and function of the silver Thracian anthropomorphic artifacts, traditionally definedas greaves). – Thracia XXI, 2016, 223-238.

21. Thracian Tradition and Greco-Roman Aesthetics on the Votive Plaques of the Thracian Rider. - In: A. Rubel (Hg.), Die Barbaren Roms. Inklusion, Exklusion und Identitaet im Roemischen Reich und im Barbaricum (1.-3.Jahrhundet n. Chr.), Hartung-Gorre Verlag, Konstanz 2016, 117-130.

22. Further considerations on the votive reliefs of the Thracian Horseman. – In: A. Panaite, R. Cîrjan and C. Căpiţă (eds.), Moesica et Christiana. Studies in Honour of Professor Alexandru Barnea. Brăila 2016, 309-319.

23. Тукидид (и Полибий) vs. Херодот или за „историята“ на политиците и историята на историците. – В: Г. Якимов (съст.), Послания на историята. Юбилеен сборник в чест на професор Мария Радева. София: Университетско издателство 2016, 125-128.

24. Some Considerations on IGBulg III.1, 947. – In: Studia Classica Serdicensia 5 (2016) 44-48.

25. Constitutio Antoniniana as a factor in the development of the religious life in the Thracian provinces of the Roman Empire – In: Culti e religiosità nelle province danubiane. Atti del II Convegno Internazionale Ferrara 20-22 Novembre 2013 (Pubblicazione del LAD II) a cura di Livio Zerbini, Bologna 2015, 585-592.

26. Romanising an Oriental God? Some iconographic observations on Sabazios. – In: Al. Nikoloska & S. Müskens (eds.), Romanising Oriental Gods? Religious transformations in the Balkan provinces in the Roman period. New finds and novel perspectives. Proceedings of the International Symposium, Skopje, 18–21 September 2013, Skopje 2015, 149-166.

27. Елементи на тракийската история и култура видени през късни документални свидетелства. – В: Трети международен конгрес по българистика (София, 23-26 май 2013 г.), 19: Секция „История и Археология“, Подсекция „Археология и Стара история“, София 2014, 192-212.

28. Trajan and his Cities in Thrace: Focusing on the two Nicopoleis. – In: Ioan Piso, Rada Varga (eds.), Trajan und seineStädte. Cluj-Napoca 2014, 195-204.

29. Сюжетът „лов на заек” при посветителните релефи на Тракийския Херос. – Известия на Регионален исторически музей Перник, 2, 2014, 200-224.

30. За локализирането на бесите и на тяхното Дионисово прорицалище (шестнадесет години по-късно). - В: В. Коцева (съставител), История и култура на старопланинското население (по примера на общините Етрополе и Сунгурларе). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2013, 91-116.

31. Етрополският Атанасовден и преданията за манастир „Свети Атанас” в района на Етрополе (аспекти на формирането на локална колективна памет). – В: В. Коцева (съставител), История и култура на старопланинското население (по примера на общините Етрополе и Сунгурларе). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2013, 133-176.

32. Emperor Septimius Severus and his family members visiting the province of Thrace: A.D. 193-204. In: Maria-Gabriella G. Parissaki (ed.), Thrakika Zetemata II: Aspects of the Roman province of Thrace (МЕΛETHMATA 69). Athens – Paris 2013, 85-98.

33. Класификации на паметниците на Тракийския конник. В: Studia Classica Serdicensia II: Сборник в чест на професор Руска Гандева (1911-2001). София 2013, 197-208.

34. Handwörterbuch der antiken Sklaverei (HAS), hrsg. von Heinz Heinen. Redaktion: Johannes Deissler. CD-ROM-Lieferung I-V. Stuttgart: Franz Steiner 2013, s.v. Thrakien (Dilyana Boteva).

35. Handwörterbuch der antiken Sklaverei (HAS), hrsg. von Heinz Heinen. Redaktion: Johannes Deissler. CD-ROM-Lieferung I-IV. Stuttgart: Franz Steiner 2012, s.v. Bulgarien (Dilyana Boteva).http://www.adwmainz.de/fileadmin/adwmainz/projekte/as/Autorenliste_HAS_IV.pdf

36. Нумизматични данни за крепостната стена на Улпия Сердика през управлението на император Марк Аврелий: въпроси и нови възможности? – В: E. Paunov, S. Filipova (eds.), HPAKΛEOVΣ ΣΩTHPOΣ ΘAΣIΩN. Изследвания в чест на Иля Прокопов от приятелите и учениците му по случай неговата 60-годишнина / HPAKΛEOVΣΣΩTHPOΣ ΘAΣIΩN. Studia in honorem Iliae Prokopov sexagenario ab amicis et discipulis dedicata. Велико Търново: ФАБЕР 2012, 539-546.

37. Херодот (8, 115, 3-4) за Ксеркс, пеоните (при Сирис ?) и „свещената колесница на Зевс”. Abstract: Herodotus (8, 115, 3-4) on Xerxes, the Paeones (at Siris) and “the sacred chariot of Zeus”. – Thracia XX, 2012, 5-10.

38. Ancient Literary Tradition on Moesi/Moesia (mid 1st century BC – mid 1st century AD). In: L. Vagalinski, N. Sharankov, S. Torbatov (eds), The Lower Danube Roman Limes (1st – 6th C. AD). Sofia 2012, 9-22.

39. Über den Kulturaustausch, die kulturellen Einflüsse und den religiösen Synkretismus in Moesia inferior und Thrakien (2. – 4. Jh. n. Chr.). In: D. Boteva-Boyanova, L. Mihailescu-Bîrliba und O. Bounegru (Hrgs.), Pax Romana Kulturaustausch und Wirtschaftsbeziehungen in den Donauprovinzen des Römischen Reichs. Kaiserslautern: Parthenon Verlag 2012, 33-52.

40. The greaves(?) from Agighiol (Romania) and Vratsa (Bulgaria) Reconsidered. In: Acta Musei Napocensis, 45-46/I, 2008-2009 (2011), pp. 81-98.

41. Re-reading Herodotus on the Persian Campaigns in Thrace. In: R. Rollinger, B. Truschnegg, R. Bichler, Herodot und das Persische Weltreich / Herodotus and the Persian Empire (Akten des 3. Internationalen Kolloquiums zum Thema „Vorderasien im Spannungsfeld klassischer und altorientalischer Überlieferungen”, Innsbruck 2008). Harrassowitz Verlag: Wiesbaden 2011, 735-759.

42. Семиотичен поглед към тракийските вотивни релефи. В: Varia thracica. Studia in honorem Mariae Čičikova. София: Академично издателство „проф. Марин Дринов” 2011, 116-123.

43. Посветителни релефи на Тракийския конник с изображение на (коленичил) бик, нападнат от лъв. - Acta MuseiVarnaensis VIIІ-1: Terra antiqua Balcanica et Mediterranea. Сборник в чест на Александър Минчев. Варна 2011, 141-162.

44. The ‘Thracian Horseman’ reconsidered. In: I. P. Haynes (ed.), Early Roman Thrace. New Evidence from Bulgaria (Journal of Roman Archaeology, Supplementary Series, 82), Portsmouth 2011, 84-105.

45. Сцена на възлияние и жертвоприношение при посветителните релефи на Тракийския конник. - In: StudiaArchaeologica Universitatis Serdicensis, Suppl. V, Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris StephcaeAngelova. Sofia 2010, 277-289.

46. The ancient historians on the Celtic Kingdom in South-Eastern Thrace. In: Vagalinski, L. F. (ed). In Search of Celtic Tylis in Thrace (III C BC). Proceedings of the Interdisciplinary Colloquium Arranged by the National Archaeological Institute and Museum at Sofia and the Welsh Department, Aberystwyth University (Sofia, 8th May 2010). Sofia 2010, 33-50.

47. Roman Emperors visiting the Danubian province of Lower Moesia: July 193 - February 211. In: Roma e le province del Danubio. Atti del I Convegno Internazionale (Ferrara – Cento, 15-17 Ottobre 2009). A cura di Livio Zerbini. Rubbettino Editore 2010, 231-248.

48. Дълг към един първопроходец. – В: Сборник в памет на професор Велизар Велков. С. 2009, с. 242-244.

49. Тракийски култ или култ в Тракия? (Abstract: A Thracian cult or a cult attested in Thrace?). – В: Дж. Маджаров, Кр. Стоилов (съст.), В света на човека. Сборник е чест на проф. д.и.н. Иваничка Георгиева. Том 2. София 2008, 9-18.

50. За датирането на тракийските посветителни паметници. – Известия на Регионален исторически музей Русе, ХІІ (Светът на гетите), 2008, 212-224.

51. Военните успехи на Мегабаз в Тракия и предвижването на Ксеркс от Дориск до Акант: връщане към Херодот. – Анали 15, 2008, 2/4, 121-128.

52. Репроблематизация на надписа и изображението върху вотивния релеф с трикефален конник от Коматево (Abstract: Reconsidering the inscription and image on the votive relief of a three-headed horseman from Komatevo). – Acta Musei Varnaensis VII-2, 2008, 278-290.

53. Сюжетът „лов на елен” върху оброчните релефи на Тракийския конник: анализ на база данни (Abstract: “Stag hunting” on the votive reliefs of the Thracian Horseman. A database analysis). – В: Югоизточна Европа през Античността VI в. пр. Хр. – VII в. сл. Хр. Studia in honorem Al. Dimitrova-Milcheva. София 2008, 166-173.

54. Как „четем” посланията на тракийските торевти? In: D. Gergova (ed.), Phosphorion. Studia in honorem M. Čičikova. Sofia 2008, 214-218.

55. За произхода и значението на Сабазиевия жест. – В: По пътя на миналото. Сборник научни статии по повод 65-годишнината на д-р Георги Китов. Съставител Д. Димитрова. София: Арос 2008, 54-60.

56. The Bull as a Sacrificial Animal and as Rider’s Antagonist on the Votive Plaques of the Heros equitans: A Database Analysis. – Jubilaeus VI, 2007, 158-164.

57. Octavian against Mark Antony and the Fate of Nicopolis near Philippi. – In: Thrace in the Graeco-Roman World. Proceedings of the 10th International Congress of Thracology (Komotini-Alexandroupolis, October 2005), Athens 2007, 80-85.

58. Die Schlange auf den Weihereliefs des Thrakischen Reiters: Analyse einer Datenbank. – Thracia XVII in honorem C. Yordanov, 2007, 399-418.

59. Dedicators with Roman Names and the Indigenous Cult of the Thracian Horseman (A Reprint). – Archaeologia Bulgarica XI, 2007, 3, 75-89.

60. Оброчните плочки на Тракийския конник като знакова система (Анализ и интерпретация на база данни).Автореферат на дисертация за получаване на научната степен „доктор на историческите науки”. София 2007.

61. Abbildende Darstellung des Thrakischen Reiters: Analyse einer Datenbank. – In: L. F. Vagalinski, The Lower Danubein Antiquity (VI C BC - VI C AD). International Archaeological Conference, Bulgaria-Tutrakan, 2005 (NOUSPublishers LTD: Sofia 2007) 201-215.

62. Име и основаване на Никополис при р. Места. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 3 (2). Studia inhonorem professoris Jordankae Jurukova 2007, 187-196.

63. За тракийския образен език и пътя към неговото „разчитане”. В: Образ и култ в древна Тракия. Аспекти на формирането на тракийския образен език. Съставител Д. Ботева-Боянова. Фабер 2006, 7-18.

64. Обвързаност между изображение е надпис при оброчни релефи на Тракийския конник: анализ на база данни.В: Образ и култ в древна Тракия. Аспекти на формирането на тракийския образен език. Съставител Д. Ботева-Боянова. Фабер 2006, 182-222.

65. Die Suche nach dem Kode der Weihereliefs einer schriftlosen Kultur. In: Zeichen in der Archäologie. Herausgegeben von D. Boteva (= Zeitschrift f. Semiotik, Bd. 28, Heft 1, 2006). Tübingen: Stauffenburg Verlag 2006, 69-82.

66. “Combat against a lion” on the votive plaques of the Thracian Rider (a database analysis). – Thracia XVI, 2005, 209-222.

67. “Двубой с лъв” при изображенията на Тракийския конник: анализ на база данни. – In: Stephanos Archaeologicosin honorem Prof. Lyudmili Getov (= Studia Archaeologica, Suppl. 4), 2005, 73-83.

68. Der Reitende Gebieter der antiken Thraker. In: A. Groh (Hrsg.), Be-WEG-ung. Akademische Perspektiven auf Reisen und Ortswechsel. Berlin: Weidler-Buchverlag, 2005, 85-112.

69. Soldiers and veterans dedicating votive monuments with a representation of the Thracian horseman within the provinces of Lower Moesia and Thrace. – In: “Römische Städte und Festungen an der Donau. Akten der Regionalen Konferenz (16-19 Oktober 2003)”, Belgrade 2005, 199-210.

70. Епиграфски данни за култа към Тракийския конник сред римската армия в Долна Мизия и Тракия. – В: Академични четения в чест на 110 години от рождението на проф. Янко Тодоров (= Годишник на НБУ, Департамент „Средиземноморски и Източни изследвания, том 2), 2004, 19-29.

71. Bemerkungen über den Code einer thrakischen bildlichen Erzählung. – In: Von Domica bis Drama. Gedenkschrift für Jan Lichardus. Herausgegeben von V. Nikolov und K. Băčvarov. Sofia, 2004, 251-256.

72. “Лов на мечка” върху оброчните релефи на тракийския конник (анализ на база данни). – Известия по история, 1: Власт и социум. Благоевград, 2003, 91-99.

73. Darstellung einer thrakischen Katabasis-sage? – Thracia 15 (in honorem Alexandri Fol). Sofia, 2003, 383-394.

74. Надгробни могили в землището на с. Исперихово, Пазарджишко. – Rhodopica III, 2002, 1/2, 123-138 (в съавторство с П. Делев и А. Божкова).

75. Монетосеченето на Пауталия за Септимий Север и неговото семейство в периода 193-211 г. (проблеми на хронологията). – Известия на Исторически музей Кюстендил, VІ, 1993 (Велико Търново, 2002), 235-240.

76. The Heros of the Thracian Iconic Narrative: A Data Base Analysis. - In: Proceedings of the Eighth International Congress of Thracology. Thrace and the Aegean. September 2000. Vol. II. Sofia, 2002, 817-822.

77. An Attempt At Identifying Alexander's Route Towards The Danube In 335 BC. - В: Jubilaeus V. Сборник в чест на проф. М. Тачева. С., 2002, 27-31.

78. Изображения-разказ "Лов на глиган" върху оброчните релефи на Тракийския конник: Анализ на база-данни. - В: Πιτύη. Изследвания в чест на проф. Ив. Маразов. С., 2002, 395-406.

79. За промяната на провинциалната граница между Долна Мизия и Тракия в края на ІІ в. - Seminarium Thracicum 5 (= Втори академични четения в памет на академик Гаврил Кацаров), 2001, 211-216.

80. On the Chronology of the Gothic Invasions under Philippus and Decius (AD 248-251). - Archaeologia Bulgarica, V, 2001, 2, 37-44.

81. Another Evidence for the Establishment of Pizos? - In: Studia in memoriam Velizari Velkov (= Thracia 13), 2000, 21-26.

82. Пертинакс в Долнодунавските земи. - Известия на НИМ, ХІ (Доклади от научна сесия, проведена на 10.12.1991 в памет на н.с. д-р Ст. Дамянов), 2000, 109-119.

83. A propos des "secrets" du Cavalier thrace. - Dialogues dHistoire Ancienne, 26/1, 2000, 109-118.

84. Изображения-разкази върху оброчните релефи на Тракийския конник: І. Херосът в света на боговете. - Jubilaeus III. Сборник в памет на проф. Б. Геров. С., 2000, 22-43.

85. The Votive Reliefs of the Thracian Horseman as a Sign System: an Attempt at Modelling the Thracian Mythology. - In: Proceedings of the 9th International Symposium of Austrian Association for Semiotics “Modelling History and Culture”, Graz, 1996 (= Angewandte Semiotik 16/17), Vol. II. Wien, 2000, 961-972.

86. Corrigenda: 1. IGR, I 744 (= IGBulg. 1588), non a. 202 sed a. 194; 2. CIL, III 14416 (cf. ILBulg. 18), neque C[arpos] neque Ce[nnos] sed Ge[tas]. – In: XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina (Roma, 1997). Atti. Roma, 1999, 513-519.

87. Following in Alexander’s Footsteps: The Case of Caracalla. - In: Ancient Macedonia. Sixth International Symposium. Thessaloniki, 1999, vol. I, 181-188.

88. IGBulg. II, 659 и административно-териториалните промени в района на Никополис ад Иструм при Септимий Север. - In: Zl. Gočeva (ed.), In memoriam magistri Prof. Dr. G. Mihailov (= Thracia Antiqua, 10). Serdicae, 1999, 240-248.

89. Един неизвестен празник в Радомирско. - Минало, 1999, 2, 45-63.

90. Сребра в разказите на друганци. - Минало, 1999, 3, 5-15.

91. Някои аспекти на култа към Артемида Базилея (по повод Hdt IV, 33, 5). - Jubilaeus II. Юбилеен сборник в памет на проф. Хр. М. Данов. София, 1999, 178-182.

92. Two Notes On D. Clodius Albinus. - Archaeologia Bulgarica, III/3, 1999, 23-28.

93. On the Way to Tetrarchy: The Role of the Lower Danubian Limes for the Roman Defence System in A.D. 193-217/218. - In: Studia Danubiana I. The Roman Frontier at the Lower Danube 4th-6th centuries. Bucharest, 1998, 77-80.

94. Тракийският Херос в системата на тракийския пантеон. - Jubilaeus. I: Юбилеен сборник в памет на акад. Д. Дечев. София, 1998, 23-27.

95. Die Statthalter der römischen Provinz Thracia unter Septimius Severus und Caracalla (Probleme der Datierung). - In: Stephanos nomismaticos. Edith Schönert-Geiß zum 65. Geburtstag. Berlin, 1998, 131-138.

96. Оброчните релефи на Тракийския конник. І: Изображения-образи. - Проблеми на изкуството, 1997, 3/4, 66-70.

97. A New Approach to the Monuments of the Thracian Horseman. - Archaeologia Bulgarica, 1997, 1, 25-29.

98. St. Athanase d’Etropolé, Sabazios et l’oracle de Dionysos. - Dialogues dHistoire Ancienne 23/1, 1997, 287-298. (= L’oracle de Dionysos des Besses. - In: The Thracian World at the Crossroads of Civilizations. Vol. I. Proceedings of the 7-th International Congress of Thracology. Bucarest, 1997, 667-678).

99. Етрополският Свети Атанас, Сабазий и светилището на бесите. Rés.: St. Athanassius of Etropolé, Sabazios andthe Dionysiac Oracle in Thrace. - Минало, 1996, 2, 18-28.

100. On the cursus honorum of P.Fu... Pontianus (PIR2 F 496), Provincial Governor of Lower Moesia. - Zeitschrift fürPapyrologie und Epigraphik 110, 1996, 248-252.

101. Legati Augusti pro praetore Moesiae inferioris A.D. 193-217/218. - Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 110, 1996, 239-247.

102. The South Border of Lower Moesia from Hadrian to Septimius Severus. - In: Petar Petrović (ed.), Roman Limes on Middle and Lower Danube (= Cahier des Portes de Fer, Monographies 2). Belgrade, 1996, 173-176.

103. The Coinage of Dionysopolis and Callatis for Septimius Severus and His Family (Notes on Its Chronology). - In: Dobroudja (Добруджа) 12, 1995 (= Numismatic and Sphragistic Contributions to Ancient and Medieval History of Dobroudja. International symposium, Dobrich 1993), 73-75.

104. Монетосеченето на Филипополис при управлението на Северите. - Минало 1995, 2, 26-34.

105. Римските провинции Долна Мизия и Тракия през управлението на император Макрин (217-218 г.сл.Хр.) - ГСУ, ИФ, 87, 1994, 33-63.

106. Historical Development of the Roman Provinces of Moesia Inferior and Thracia during the Period A.D. 193-217/218. - Bulgarian Historical Review 1994, 4, 5-17.

107. Moesia inferior and Thracia: Pro and Con Septimius Severus. - Limes. Studi di storia 5 (a cura di Giancarlo Susini), Bologna, 1994, 15-19.

108. The Coinage of Byzantium for Septimius Severus and His Two Sons up to 212 A.D. (Notes on Its Chronology). - In: Studies on Settlement Life in Ancient Thrace. Proceedings of the IIIrd International Symposium “Cabyle”. Jambol, 1994, 361-362.

109. The Coinage of Histria for Septimius Severus and His Family. - Pontica, XXVI, 1993, 253-257. The Coinage of Histria for Septimius Severus and His Family: Addenda et Corrigenda. - Pontica, XXVII, 1994, 235-236.

110. The Province of Macedonia and the Civil War A.D. 193-197. - In: Ancient Macedonia. Fifth International Symposium. Vol. I. Thessaloniki, 1993, 245-249.

111. Augusta Traiana and Its Territory. - Index. International Survey of Roman Law (Napoli) 20, 1992, 25-30.

112. Северната граница на провинция Тракия при Септимий Север. - Векове 1989, 1, 16-20.

113. Оброчните плочки на Тракийския конник като знакова система. Опит за нова типология. Rés.: The Votive Tablets of the Thracian Horseman as a Sign System (an Attempt at a New Typology). - Acta Terra Antiqua Balcanica. III. Sofia, 1988, 110-119.

114. Оброчни и култови паметници от светилището. - В: Историко-археологически и етнографски изследвания в Софийски окръг. Книга І. (= Студентски проучвания, VІІ-1). София 1985, 37-92.

115. Тракийското светилище на Асклепий Лименос край Сливница. - В: Историко-археологически и етнографски изследвания в Софийски окръг. Книга І. (= Студентски проучвания, VІІ-1). София 1985, 23-36.

116. Оброчни паметници от светилището на Асклепий Лименос край Сливница. Rés.: Monuments votifs dusanctuaire d’Asclépios Limenos près de Slivnica, département de Sofia. - Археология ХХVІІ, 1985, 4, 31-38.

 

Избрани учебници и учебни помагала

 1. История и цивилизации за 11.клас, модул 3 ПП. Човек и общество. Автори: Д. Ботева, В. Арнаудов, П. Митев, И. Баева, Т. Долмова, М. Платникова. Издателство Клет България / Булвест 2000. София 2020, 128 с. ISBN9789543446186
 2. История и цивилизации за 10. клас. Автори: Искра Баева, Диляна Ботева, Петър Ангелов, Иван Тютюнджиев, Пламен Митев, Николай Поппетров, Евгения Калинова, Надка Васева, Валентина Павлова, Веселина Иванова. Издателство „Булвест 2000 / Klett”, 2019.
 3. Комплект Работни листове по история и цивилизация за 10. клас. Автори: Искра Баева, Евгения Калинова, Диляна Ботева. Издателство „Булвест 2000 / Klett”, 2019.
 4. История и цивилизации 5. – 7. клас. Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина.Автори: Пламен Павлов, Диляна Ботева-Боянова, Райна Гаврилова, Веселин Янчев, Михаил Груев, Мария Босева, Валентина Александрова-Кирова. Издателство „Просвета”, 2019.
 5. Атлас / История и цивилизации, 5. клас. Учебна програма 2016. Датамап-Европа, 2016 (съ-авторство с проф. Теменужка Бандрова). София, 2016.
 6. Контурни карти / История и цивилизации, 5. клас. Учебна програма 2016. Датамап-Европа, 2016 (съ-авторство с проф. Теменужка Бандрова). София, 2016.
 7. История и цивилизации за 5. клас. Автори: Теодор Леков, Диляна Ботева-Боянова, Александър Николов, Мария Босева. Издателство „Просвета”, 2016.
 8. Комплект Работни листове по история и цивилизация за 5. клас. Издателство Булвест 2000. София 2014 (съ-авторство с Р. Николова).
 9. В „работилницата” на историка: 1. Сведенията на античните и средновековни автори като исторически извор (с. 100-105); 2. Проблеми при историческия анализ на сведенията на античните автори (с. 106-111); 3. Епиграфските паметници като исторически извор (с. 112-121); 4. Монетите като исторически извор (с. 122-129). В: Културно-историческото наследство като национално богатство. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, 99-129.
 10. Пътища и пътна система в древна Тракия. В: Културно-историческото наследство като национално богатство. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, 131-138.
 11. История и цивилизация. Учебник за 7-ми клас. София, Азбуки – Просвета, 2008, 192 стр. (съ-авторство с М. Димова и Р. Кушева).
 12. История. Учебник за 7-ми клас. София, Просвета 2002, 180 стр. (съ-авторство с М. Димова, Р. Гичева).
 13. Христоматия по тракология. Том 2. Съставители М. Тачева и Д. Ботева. София 1998, 264 с.