Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / гл. ас. д-р Петя Василева-Груева - етнология

   

Приемно време:

 

Телефон:

E-mail: petjasv@uni-sofia.bg

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София

379279_3260767530519_316055977_n

 

Биографични данни

 • Бакалавър по Етнология към ИФ на Софийски университет “Св. Климент Охридски“ гр. София / 1997 – 2001 /, в направление “Етноложки проблеми на съвременността “ от февруари 2000 год.
 • Магистър по Интеркултурни изследвания към ФФ на Софийски Университет “Св. Климент Охридски” гр. София / 2001- 2002/
 • Докторант в катедра Етнология към ИФ на Софийски Университет “Св. Климент Охридски” гр. София / 2006- 2009/
 • Доктор по история към ИФ на Софийски Университет “Св. Климент Охридски” гр. София / 2010 / , тема: Политическа етнология на прехода в България 1989-1997 г. (според централните български всекидневници).
 • Хоноруван асистент в катедра Етнология към ИФ на Софийски Университет “Св. Климент Охридски” гр. София / 2007- 2008 и 2009-2010/
 • Главен асистент в катедра Етнология към ИФ на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, гр. София / от 15 март 2012 /

Членство в научни организации

 • Академично етноложко сдружение – СУ, Председател

Проекти

 • 2009 - 2010 г. – Участник в проект към EACEA, ЕО на тема Индивидуални спомени и колективна памет за сталинските и постсталинските репресии в Пиринска Македония.
 • 2010 – 2012 г. Участие в проект към ФНИ - МОН: Традициите в крак с времето (историко-етноложки проект за лятно училище за изучаване на регионалното културно-историческо наследство и националните традиции), ДТК 02/ 13 от 16.12.2009
 • 2010 – 2012 г. Участник в проект към ФНИ-МОН: Преходът – гласове, образи, памет, ДИД 02/ 1 от 16.12. 2009
 • 2011 – 2013 г. Участник в международен проект на СУ : Режимът и обществото в Източна Европа (1956 – 1989). От разширеното възпроизводство към социална и политическа промяна. Проект RESOCEA по договор FP7 № 269608
 • 2014 – 2015 г. Участник в проект към ЦОИДУЕМ при МОН : Етнопедагогически модел за работа с родители, Договор № БС-33.13 – 3/2014.

Научни интереси

Религия, идентичности, традиция и съвременност, политическа антропология, политическа култура, медии

 

Избрани публикации

Книги:

 • Демокрация по български. Медийни послания и политическа култура в периода 1990 – 1996 г. С., 2013

Учебни помагала:

 • Етническа и религиозна толерантност и рефлексия. – В: Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда. Наръчник за учители. С., 2013, 101-106
 • Типология, роли и поведение на българското, ромското и турското семейство. – В : Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда. Наръчник за учители. С., 2013, 209-213
 • Семейно възпитание. – В: Етнопедагогически модел за работа с родители. Учебно помагало за педагогическо взаимодействие с родители в междуетническа среда. С., 2015, 42-45
 • Етнос и етнически общности и групи. – В: Етнопедагогически модел за работа с родители. Учебно помагало за педагогическо взаимодействие с родители в междуетническа среда. С., 2015, 68-75
 • Традиционна култура на ромите. – В: Етнопедагогически модел за работа с родители. Учебно помагало за педагогическо взаимодействие с родители в междуетническа среда. С., 2015, 85-92

Съставителство:

 • Насилие, политика и памет. Комунистическият режим в Пиринска Македония – рефлексии на съвременника и изследователя. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2011 (Съсъставител).

Студии:

 • Крахът на комунистическата система в България – мемоарни и историографски интерпретации. – В: Да познаем комунизма. Изследвания. Съст. Ив. Знеполски. С., 2012, 59 – 117.

Статии:

 • Съвременно състояние на религиозност при различните конфесионални групи в България – В: Археологiа Та Етнологiа Схoдноi Европи: Матерiали достiдженя, т. ІІІ, Одеса, Друк, 2002, 248-252.
 • Степени на религиозност при българите мюсюлмани в Средните Родопи – В: Еthnologia Academica, т. ІІ, С., 2002, 158-162.
 • Българската идентичност, формираща се на базата на етническите белези – В: Еthnologia Academica, т. ІІІ, С., 2003, 156-160.
 • Жената и нейната съвременна история – медийни профили – електронно списание Анамнеза /http://www.anamnesis.info/, 2007, №4,71 – 85.
 • Водещи теми в предизборното съревнование между вестниците „Дума” и „Демокрация” и изборите на 10 – 17 юни 1990 г. – История, 2008, №1, 31-39.
 • Съвременно етнокултурно и икономическо състояние на севернокарнобатските села – В: Култура на севернокарнобатските села – традиции и съвременност. Сборник в памет на проф. д-р Делчо Тодоров. Съст. М. Василева, Варна, 2008, 222-230.
 • От „Осанна” до „Разпни го и обратно” – политики на конструиране на публичния образ на Тодор Живков в годините на прехода. – Минало, 2011, кн.2, 83-91
 • Медии и преход – възникване и развитие на централните всекидневници в България след 1989 година. – електронен сайт http://prehodbg.com
 • Читалището като агент за „приспособяването” на традицията (по материали на три села от Сунгурларска община). – В: История и култура на старопланинското население. Съст. В. Коцева, С., 2013, 249-257.
 • Бяхме борци, сега вече сме бизнесмени – Медийните герои на прехода – В: Преходът в България – памети и рефлексии. Съст. М. Груев, С. 2013, 26-43.
 • Съвременни проекции на локалната идентичност по примера на село Рибново, Гоцеделчевско. – В: Трети международен конгрес по българистика 23-26 май 2013 г., София. Секция „ Общество и култура”. Подсекция „Българска етнология”. Т. 5. С., 2014, 163-174