Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / гл. ас. д-р Ина Пачаманова - етнология

   

Приемно време:

Понеделник 13.00-15.00 ч.

Сряда 14.00-15.00 ч., в каб. 26А

 

Телефон: 02 9308/

E-mail: pachamanov@uni-sofia.bg

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София

 

Биографични данни

 • 1987-1991 31-во Средно училище за чужди езици и мениджмънт “Ив. Вазов”, гр. София.
 • 1991-1996 Магистърска степен, специалност “История”, специализация “Етнология”, Исторически факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”, гр. София.
 • 1999-2002 Магистърска степен, специалност “Стопанско управление”, Университет за национално и световно стопанство, гр. София.
 • 2007-2012 Докторант в СУ „Св. Кл. Охридски”, ИФ, Катедра Етнология, научна специалност: 05.03.14 Етнография (Етнология на съвременността). Тема на докторската дисертация: „Жената в българското семейство (средата на 40-те - края на 80-те години на ХХ век)”.
Административни длъжности:
 • 1996-1999 Главен експерт, началник отдел “Международно сътрудничество и връзки с обществеността” и секретар на Акредитационния съвет в Национална агенция за оценяване и акредитация на висшето образование, гр. София.
 • 1999-2004 Маркетинг мениджър в “БУЛТРЕЙД-ЛТД” ООД, гр. София.
 • 2004-2006 Икономически анализатор в Правен отдел на Българска телекомуникационна компания, София.
 • 2013-2015 Хоноруван асистент в СУ „Св. Кл. Охридски”, ИФ, Катедра Етнология.
 • от 2015 г. гл. асистент в СУ „Св. Кл. Охридски”, ИФ, Катедра Етнология.
Специализации:
 • 1996-2000 Специализирано обучение по проекти на програма PHARE в областта на оценяване, осигуряване и управление на качеството в областта на висшето образование.
 • 1998 Специализирано обучение в Стафордширски Университет, Великобритания, по програма TEMPUS на тема “Институционални системи за осигуряване на качеството”.
 • 2007-2013 „Collegium Historicum. Програма за повишаване на научния капацитет на докторанти, постдокторанти и млади учени в Историческия факултет на Софийския университет“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Проекти:
 • 1993-1994 Теренни етнографски проучвания по проект “Връзки на съвместимост и несъвместимост между християни и мюсюлмани в България”, Фондация “Международен център по проблемите на малциствата и културните взаимодействия”.
 • 1994 Теренни етнографски проучвания по проект “Проучване на специални групи”, Фондация “Фридрих Наоман”, България.
Научни интереси:

Етнология на съвременността; съвременна култура; българската култура в периода на социализма и постсоциализма; културата в периоди на преход; род и семейство; джендър проблематика; българска традиционна култура.

 

Избрани публикации:

Книги:

 1. Предишният преход. Жената и семейството при социализма (закони, държавна политика и теренно проучване от едно българско село). С., 2015.

Статии:

 1. Раждаемост и държавна политика (българските закони от периода на социализма). – В: Раждаемостта в България и държавната политика. Сб. Доклади от научна конференция с международно участие. Съст. Г. Михова. С., 2009, 592-610.
 2. Жената и семейството в законите на социалистическа България. – В: Ethnologia Academica, 5. Модерни и постмодерни етюди в етнологията и антропологията. Съст. В. Тепавичаров. С., 2010, 61-85.
 3. Woman and Family in the Legislation of Socialist Bulgaria. - In: Ethnologia Academica, 5. Modern And Post-Modern Etudes In Ethnology And Anthropology. Comp. V. Tepavicharov. Sofia, 2010, 86-109.
 4. Традиция и модернизация в положението на жената в българското семейство от Възраждането до средата на ХХ век. – В: Collegium Historicum, Т. 1. С., 2011, 485-503.