Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / Доц. д-р Валери Колев – Нова българска история, 1878-1944

   

Приемно време:
вторник 14.00-16.00 в каб. 33

Телефон: (02) 9308/ 232

E-mail: vkkolev@uni-sofia.bg

 

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София

 

Биографични данни:

 • Завършва История и втора специалност Английски език в ИФ на СУ през 1986 г.
 • Редовен докторант по Нова българска история към ИФ на СУ – 1987-88 г.
 • Асистент по Нова Българска история към ИФ на СУ от 1988 г.
 • Член на редколегията на списание «Минало» от 1994 г.
 • Хоноруван преподавател в НХА от 1999 г.
 • Доктор по история от 2001 г. Дисертация: «Общините в България при управлението на Демократическия сговор, 1923-1931»
 • Доцент от 2005 г. Хабилитационен труд: «Общините в България, 60-те – 80-те години на ХІХ век»
 • Член на редколегията на електронното историческо списание «Анамнезис» от 2006 г.
Специализации:
 • Будапеща, Централноевропейски университет при проф. Д-р Петер Ханак през 1991 г.
 • Брейсноуз колеж, Оксфорд при проф. Робърт Еванс през 1992 г.
 • Вилнюски университет през 1998 г.
Членство в научни организации:
 • Образователен комитет на Центъра за демокрация и помирение в Югоизточна Европа, Солун, Гърция от 2003 г.
 • Научен съвет на Национален исторически конкурс към фондация «Ценности» от 2005 г.
Научни интереси:
 • Държавни институции и местно самоуправление, политически и социален живот, външна политика на България, 1878-1944 г.

Избрани публикации:

Книги и учебни помагала:

 1. Летопис на просветното министерство 1879-1995. София, 1995.
 2. История ХХ век. Х клас. София, 1996.
 3. Сто и двадесет години Народно събрание 1879-1999. София, 1999. (В съавт. със Св. Будининов).
 4. Общините в България, 60-те – 80-те години на ХІХ век. С., 2006.

 

Статии:

 1. Formation and Activity of the Union Bulgarian Towns, 1913-1934. - Bulgarian Historical Review, 2, 1991.
 2. Партии и парламентаризъм в България (1879-1944). - В: Очерци по българска история (1878-1931). София, 1992.
 3. La question du ravitaillement en Bulgarie lors du gouvernement de l'Alliance democratique (1923-1931). - Bulgarian Historical Review, 1, 1993.
 4. Конституционният проект на професор Стефан Киров. - Демократически преглед, 2, 1994.
 5. Идея за реформиране на конституционната монархия в България от началото на ХХ в. - История, 6, 1994.
 6. Управлението на Военния съюз 1934-1935 г. - В: Български военен преглед, 1995 (ІІІ), (извънреден брой).
 7. Алтернативата "Източна Румелия". - В: Личността в историческото развитие. Алтернативата в историята. София, 1995.
 8. The Rule of the Military League, 1934-1935. - In: Bulgarian Military Review, 1995 (III), Special Issue.
 9. Развитие на организационната система на Радикал-демократическата партия в България 1906-1949 г. - В: Демократически преглед, 4-5, 1995.
 10. Идеята за общинско взаимодействие и създаването на Съюза на българските градове. - В: Епохи, 1, 1995.
 11. Българската комунистическа партия и превратът на 9 юни 1923 г. - В: История, 1, 1996.
 12. Контролът в българската държава след Освобождението. - В: Гражданинът и институцията. София, 1996. (В съавт. с В. Янчев).
 13. Българските общини в периода на Временното руско управление. - В: Създаване и развитие на модерни институции в българското възрожденско общество. Т. І, София, 1996.
 14. Създаване на устава на Демократическата партия в България. - В: Минало, 2, 1996,
 15. Съединението в периферията на политиката на либералното правителство през 1880 г. - В: Периферията в историята. София, 1996.
 16. Associating of Bulgarian Town Municipalities, 1925-1950. Foundation for Local Government Reform, Sofia, 1996.
 17. Професор Александър Цанков - между академичната катедра и политическата кариера. - В: История, 5-6, 1996.
 18. Die Wohnungsfrage unter der Regierung von Profssor Alexander Cankov (1923-1925). - Bulgarian Historical Review, 3-4, 1996.
 19. Контролът в българската държава след Освобождението. - В: Власт, граждани, политици (Конфликтите на българското общество), 2, 1997, ІІ изд. (В съавт. с В. Янчев).
 20. Първоначалните устави на Демократическата партия до 1903 г. - В: Архивен преглед, 1-2, 1997.
 21. Трансформациите на българския елит - случаят "Александър Цанков" - В: Елит и общество в историята. 1998.
 22. Народната стопанска партия в България 1929-1934 г. - В: История, 2-3, 1998.
 23. Завземането на Източните железници през 1908 г. - В: История, 4-5, 1998.
 24. Митът за неутралитета на Българската комунистическа партия към преврата на 9 юни 1923 година. - В: История и митове. София, 1999.
 25. Хронология на българската история от края на ХVІІІ век до наши дни (българско приложение). - В: Херман Киндер и Вернер Хилгеман. Атлас "Световна история", том 2 "От френската революция до наши дни". Пловдив, 1999. (В съавт. с Д. Мишкова).
 26. Ликвидиране на общинското самоуправление от правителството на Демократическия сговор (юни 1923 - май 1924 г.). - В: Модерният историк: въображение, информираност, поколения. София, 1999.
 27. Народната стопанска партия в България 1929-1934 г. - В: Сб. Модерна България. София, 1999.
 28. Превратът срещу правителството на Александър Стамболийски и Комунистическата партия. - В: 120 години от рождението на Александър Стамболийски. София, 1999.
 29. Общинското самоуправление и изпълнителната власт 1879-1939. - В: 120 години изпълнителна власт в България. София, 1999.
 30. Просветната политика на коалиционните правителства в годините на следвоената криза (юни 1918 - октомври 1919 година) - "време на отстъпки и снизхождение" - В: История, 2-3, 1999.
 31. 120 години Министерски съвет в България. Илюстрована хроника. София, 1999. (съавтор с В. Методиев, Л. Стоянов и Г. Пеев).
 32. Die lokale und regionale Verwaltung Bulgariens 1918-1939 zwischen innenpolitischen Konjunkturen und "europaischen"Einflussen. - In: Die Bulgaren und Europa von der Nationalen Wiedergeburt bis zur Gegenwart, Sofia, 1999.
 33. National and Regional Past in Bulgarian and Macedonian Primary School Text books. - In: National Memory in Southeastern Europe. Halki, Greece, 1999. (coauthor with A. Kalionski).
 34. Александър Цанков (1879-1959). - В: Български държавници и политици, 1918-1947. София, 2000.
 35. Борбата на Демократическия сговор с опозицията за управление на общините (1926-1931 г.). - ГСУ-ИФ, Т. 89-90. София, 2000.
 36. Жилищният въпрос при управлението на Демократическия сговор (1923-1931 г.). - ГСУ-ИФ, Т. 89-90. София, 2000.
 37. Статутът на столичната община (1878-1998). - В: София - 120 години столица. Юбилейна книга. София, 2000.
 38. Общинското законодателство на Демократическия сговор (1923-1931). - В: Държавността в историята. София, 2001.
 39. Националсоциалистическа Българска работническа партия. - В: Историкът - гражданин и учен. - В: Сб. в чест на акад. Илчо Димитров. С., 2001.
 40. История и цивилизация. Учебник за задължителна и профилирана подготовка. 10 клас - Съвременност. С., 2001, с. 67-74, 152-157. (съавт. с К. Грозев и Т. Зарков).
 41. Земеделската идея за комунистически общества в България. - Минало, 2001 (VІІІ), № 4.
 42. Летопис на просветното министерство 1879-2001. София, 2001, 113 с.
 43. Multiethnic Empires, National Rivalry and Religion in Bulgarian History Textbooks. - In: Clio in the Balkans: The Politics of History Education. Thessaloniki, 2002, p. 118-132.
 44. Организационната система на Радикалдемократическата партия (1906-1949). - В: Сб. в памет на проф. дин. Милчо Лалков. София, 2002.
 45. Общинската взаимопомощ и създаването на Съюза на българските градове. - Във: Взаимопомощ и благотворителност в България в края на ХІХ и нач. на ХХ в. София, 2002.
 46. Бежанският въпрос в България между двете световни войни. - В: Бежанският въпрос на Балканите между двете световни войни. Солун, 2002.
 47. Конституционният дебат в България 1878-1912 г. - В: Начало на публичността в България. Виена, 2002.
 48. Кимон Георгиев - човекът-преврат. - В: Български политици и държавници 1944-1989. София, 2002.
 49. Третата българска държава. Хронология. 1877-1944 г. София, 2002.
 50. Общинските служители при управлението на Демократическия сговор (1923-1931 г.). - ГСУ-ИФ, Т. 91-92, 1996-1997.
 51. Общините в България, 60-те – 80-те години на ХІХ век. С., 2006.
 52. Кръжок на приятелите на националсоциализма в България. - Преломни времена. Юбилеен сб. в чест на 65-годишнината на проф. Любомир Огнянов, С., 2006.
 53. Краят на "турското робство" след Освобождението - Историческо бъдеще, 2007, 1-2, с. 105-110.
 54. University of Sofia: The First 120 Years. S., 2008 (coauthor)
 55. Източна Румелия и проблемът за робството в Османската империя - Минало, 2008, 3, с. 43-53.
 56. Краят на "турското робство" в следосвобожденска България. - ИПр, 2008, 5-6, с. 88-102.
 57. Управлението на Военния съюз, 1934-1935 г. - Сб. История в преход. Сб. в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Драгомир Драганов. С., 2008, с. 119-136.
 58. Бележки върху толерантността и национализма в България. - Толерантният националист. Паметен сборник, С. 2009.
 59. "Сърпа" срещу "чука" - земеделци срещу комунисти през първата половина на 1923 г. - Третото българско царство. Сб доклади, С., 2009.