Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / Доц. д-р Тина Георгиева – Нова и съвременна история

   

Приемно време:
петък 13.00-15.00 в каб. 27

 

Телефон: (02) 9308/ 238

E-mail: tinag@uni-sofia.bg

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София

 

Биографични данни:

 • 1988 г - завършено средно образование в 73 СОУ „Кирил Драмалиев“, София.
 • 1995 г. – завършено висше образование в СУ „Св. Климент Охридски“. Исторически факултет. Специалност Нова и съвременна история. Втора специалност – новогръцки език и и литуратура,
 • 1995-1998 г. – политически журналист във вестник „Стандарт“.
 • 1997-1998 г. – преподавател по гръцки език в учебен център „Елина“.
 • 1998-2003 г. – докторант в Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.
 • 2003-2004 г. - учител по история в 148 СОУ „Проф. Л. Милетич“, гр. София.
 • 2003 г.- придобиване на научна степен доктор по история. Тема на докторската дисертация „Славянският въпрос в руската обществена мисъл 30-50-те години на XIX в.“.
 • 2004 г. – асистент в катедра Нова и съвременна история, Исторически факултет, СУ „Св Климент Охридски“.
 • 2006 г. – главен асистент в катедра Нова и съвременна история, ИФ.
 • 2015 г. - доцент.
Специализации:
 • Август-септември 1994 г. : едномесечна специализация по новогръцки език в Университета в Солун, Гърция.
 • Октомври-декември 2000 г.: тримесечна специализация по руска история в Московския Държавен Университет “Михаил Ломоносов”.
 • Май-юни 2002 г: двумесечна специализация по руска история в Московския Държавен Университет “Михаил Ломоносов”.
 • Май-юни 2011 г.: двумесечна специализация по руска история в Московския Държавен Университет “Михаил Ломоносов”.
 • Юни 2014 г.: едномесечна специализация по руска история в Московския Държавен Университет “Михаил Ломоносов”.
Проекти:
 • 2009-2010 – Collegium Historicum. Програма за повишаване на научния капацитет на докторанти, пост-докторанти и млади учени в Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.
 • 2013-2014 – Проект „Квалификация на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда”, МОМН / НИОКСО, СУ ”Св. Климент Охридски” и др.
 • 2012-2014 - Проект „Подобряване на достъпа до образование и обучение на студентите в магистърските програми на ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“ чрез развитие на електронни форми на дистанционно обучение“.
Научни интереси:

История на Русия, Източна Европа и Евразия, история на идеите, външна политика на Руската империя, развитие на руското общество през XIX - началото на XX век. Национализъм и месианизъм, славянофилство, евразийство, панславизъм, православие.

Избрани публикации:

Книги:

 • Славянската идея в Русия 30-50-те г. на XIX в. Велико Търново, издателство Фабер, 2009 г, ISBN 978-954-400-053-0, стр. 300.
 • Консерватизъм и национализъм в Русия (Втората половина на 60-те – средата на 80-те години на XIX в.) Велико Търново, издателство Фабер, 2015 г., ISBN 978-619-00-0219-3, стр. 312.

Статии:

 1. Изток-Запад в руската обществена мисъл от първата половина на XIX в. – Проблемът Изток-Запад. Историческа перспектива. София, изд. Парадигма, 2003, с. 396-405.
 2. Идеята за славянска федерация в плановете на Кирило-Методиевското общество в Русия. – История, XII, № 1 (2004), стр. 42-52.
 3. The Crimean War and the Fate of the Balkan Peoples in Russian Public Opinion. - Etudes Balkaniques, 2007, № 4, стр. 55-65.
 4. България, славяните и Русия във възгледите на Михаил Погодин 30-50-те г. на XIX в. – В: Русия и България между „филството“ и „фобството“. (CD-ROM). Материали от научните конференции „Русия и Европа през XX в.“ и „Русия в българската история“. София: ИФ-94, Сдружение Анамнезис, 2009, стр. 39-58.
 5. Le schisme Bulgaro-Grek dand le idees dе Constantin Leontiev. - Etudes Balkaniques, 2010, № 3, стр. 92-107.
 6. „Българо-гръцката схизма в представите на Константин Леонтиев. -Гърция, България, Европа. Културно-исторически връзки в Ново време. Сборник в чест на проф М. Жечев. София, 2011 г., стр. 264-275.
 7. Образът на Цариград (Константинопол) в руското общество през XIX в. - Балканите. Модернизация, идеи, идентичности. Сборник в чест на проф Н. Данова София, 2011 г., стр. 639-653.
 8. Мисията на Русия във възгледите на Константин Леонтиев. - Русия, Европа, светът. Сборник. София, 2012 г., стр. 96-104.
 9. Полският препъни-камък в славянската мисия на Русия. - Провалите в историята. Кюстендилски четения 2010. София, 2012 г., стр. 153-167.
 10. България и Балканите в руските обществени представи през 30-50-те години на 19 в. - Българското възрожденско общество – проблеми, борби и постижения. Сборник в чест на проф. Маждракова. София, 2012 г., стр. 371-382.
 11. Литература и политика: сблъсъкът „свое“ – „чуждо“ в оценката на руските писатели. – Класика и канон в руската литература. София, изд. Факел, 2013, с. 109-118.
 12. Русский взгляд на войну 1877-1878 гг. - Etudes Balkaniques, 2014, № 3, с. 40-58.
 13. Инакомислещите и властта в имперска Русия през 19 в. – Историческо бъдеще. 2014, Кн. 1-2, стр. 73-92.
 14. Η εικόνα του Τσάριγραντ (Κωνσταντινούπολης) στη ρωσική κοινωνία κατά τον 19ο αι. - Τα Βαλκάνια εκσυγχρονισμός, ταυτότητες, ιδέες. Συλλογή κειμένων προς τιμήν της καθηγήτριας Νάντιας Ντάνοβα, Ηράκλειο, ΠΕΚ, 2014, σ. 675-690.
 15. The Idea of Slavic Unity in Russia – Interpretations and Evolutions during the 19th Century. - Etudes Balkaniques, 2015, № 3, p. 85-110.
 16. The Young Turks Revolution and the Changes in Russia`s Balkan Policy. – В: „The Young Turk Revolution and Ethnic Groups in the Balkans“, Isis Press, Istanbul, 2015, 107-116..
 17. Эволюция научных оценок русского консерватизма XIX века // Электронный научно-образовательный журнал «История», 2015. T.6. Выпуск 9 (42), http://history.jes.su/s207987840001260-5-1л . DOI: 10.18254/S0001260-5-1
 18. Антигерманските настроения в Русия – корени и прояви. – В: „Първата световна война век по-късно: кризи, конфликти и дипломация в Голямата война“, 15 стр. (под печат).
 19. Руският консерватизъм и проблемът Изток-Запад. - Сборник в чест на проф. Мария Радева, 16 стр. (под печат).