Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / Доц. д-р Светослав Живков - Нова българска история

   

Приемно време:

 

Телефон: (02) 9308/

E-mail: szhivkov@uni-sofia.bg

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София

ORCID 0000-0003-2669-8032

 

 

Zhivkov

Биографични данни

Роден в София

 

 • 1997 г. – средно образование в Седмо средно училище „Св. Седмочисленици“, София
 • 2003 – магистър по история в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“
 • 2007 – бакалавър по политология във ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“
 • 2010 – доктор по история във ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“
 • 2006 – 2007 – учител по история в ЧПГЧО „Челопеч“, с. Челопеч
 • 2007 – 2010 – учител по история в гимназия „Балканика“, София
 • 2007 – 2010 – хоноруван преподавател в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“
 • 2010 – 2011 – асистент в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“
 • 2011 – 2022 – главен асистент в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“
 • 2019 г. – към момента – учител по история в НГДЕК „Св. Константин Кирил Философ“, София
 • 2022 г. - доцент по Нова българска история

 

Преподавателска дейност

 • 2006-2007 учител по история в ЧПГЧО „Челопеч“, с. Челопеч, Софийска област
 • 2007-2010 учител по история, свят и личност и история на културата в Гимназия „Балканика“, София
 • 2007-2010 хоноруван асистент в Катедра „История на България“ в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“
 • 2010-2011 редовен асистент в Катедра „История на България“ в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“
 • 2011 – главен асистент в Катедра „История на България“ в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“
Специализации:
 • 2008 Република Сърбия – едномесечна специализация във Философския факултет на Белградския университет по програмата за обмен на докторанти.

Четения:

 • Нова българска история (семинари) – задължителна дисциплина в бакалавърската програма на специалности История-редовно, Минало и съвремие на Югоизточна Европа, История и география, История и философия, Архивистика и документалистика, Етнология към ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“
 • Българската икономика (1878-1944) – избираема дисциплина в специализация „Нова и съвременна българска история“ на бакалавърската програма на специалност История-редовно.
 • Българските избори (1879-1940): Системи и практики – избираема дисциплина в Магистърска програма „Модерна България“ към ИФ.
 • Българската икономика в междувоенния период (1919-1939) – избираема дисциплина в Магистърска програма „Стопанска и социална история“
 • Политическите системи на България и Сърбия (кр. ХIХ – нач. ХХ в.) – факултативна дисциплина в рамките на пилотния проект за дистанционно обучение на студенти от магистърските програми в ИФ.

Административни длъжности

 

 • Член на Общото събрание на СУ „Св. Климент Охридски“
 • Член на Комисията по атестирането на ИФ на „СУ „Св. Климент Охридски“
 • Член на Комисията по учебните дейности на ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“
 • Член на Управителния съвет на Международната асоциация по българистика
 • Член на Контролния съвет на Кооперация „ИФ – 94“
 • Член на Националната комисия за провеждане на олимпиада по история и цивилизации към МОМН
 • Оценител на учебници по история и цивилизация към МОМН
Членство в научни организации:
 • Международна асоциация по българистика (член на УС)
 • Кооперация „ИФ-94
Проекти:
 • „Миналото в криза. Изследване на развитието на българската историческа наука в условията на преход (1985 – 2011)“ по Фонд Научни изследвания към МОН (ръководител)
 • „Collegium Historicum. Програма за повишаване на научния капацитет на докторанти, постдокторанти и млади учени в ИФ на СУ”. Към Европейски социален фонд 2007 – 2013, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
 • „Описване, дигитализиране и анализ на документи за българската история, сръбската и югославската история от архива на Сърбия, архива на Югославия, архива на Белград и военния архив на Сърбия“
 • „Алманаси, годишници и доклади на Княжество и Царство България (1878 – 1939)“ по SUDigital – дигитални ресурси за проучване, опазване и популяризиране на българското културно-историческо наследство“ по Фонд Научни изследвания към МОМН
 • „Международна асоциация по българистика“ по УКХ „Алма Матер“
Научни интереси:
 • Нова българска история – политическа система, политически партии, избори и изборно законодателство, икономика

 

Избрани публикации:

Монографии:

 • Прогресивнолибералната партия в България: С Русия политика не правим! (1899 - 1920). София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014

Книги и учебни помагала:

 • История и цивилизации за 12 клас. Учебник за профилирана подготовка. София: Просвета (под печат) (в съавторство)
 • Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда . Наръчник за учители. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2013 (в съавторство)
 • Интерактивни методи и техники за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда. Допълнителна тетрадка. София, 2013 (в съавторство)
 • Войната такава, каквато беше. България в Първата Балканска война 1912-1913 г. (албум). София, 2012 (в съавторство)

 

Редакции, съставителства и отзиви:

 • Памет и забрава в историята. Кюстендилски четения 24 (2018). София: УИ "Св. Климент Охридски", 2019
 • Историята между революцията и еволюцията. Кюстендилски четения 23 (2017). София: УИ "Св. Климент Охридски", 2018
 • Коварство и предателство в историята. Кюстендилски четения 22 (2016). София: УИ "Св. Климент Охридски", 2018

Рецензии:

 • За Коста Тодоров и неговата "Изповед". // Факел, 2012 http://old.fakel.bg/index.php?t=1697

 

Статии:

 • Българските електорални регулации в контекста на избирателното право в Европа през последната четвърт на XIX век. – В: Предизвикателството: съвременна българска история. Сборник с изследвания в чест на проф. д-р Евгения Калинова. София, 2020
 • Историческите изследвания от периода 1984 - 2011 г. за електоралните регулации и изборния процес в докомунистическа България: тенденции и проблеми. // История, 2020, № 4.
 • Eлекторален инженеринг, или как БСП (к) се сдоби с абсолютно мнозинство в изборите през 1990 г. – В: Трийсет години от падането на тоталитарния режим. Коя България "загубихме"? Сборник с доклади от научна конференция, Бургас, 9 – 10 ноември 2019 г. София, 2020.
 • Държавната политика към културното наследство в България 1878-1989 г. Нормативна база, институции, професионално образование. – В: Законодателство и професионално развитие в областта на културното наследство. Историческа реконструкция и актуално състояние в Република България. София, 2020 https://kinnpor.uni-sofia.bg/resources/item/55-zakonodatelstvo-profesionalno-razvitie
 • Българският конституционализъм и еволюцията на изборните регулации в Европа през последната четвърт на ХIХ век. – В: Модерният свят на българина. Търновската конституция от 1879 г. (сборник научни статии). София, 2019.
 • Смесената избирателна система - българският опит от 1911 г. – В: С поглед към света и България. Сборник в памет на проф. д-р Костадин Грозев. София, 2019
 • Смесените системи за избиране на народни представители в България. Сравнителен анализ. – В: Памет и забрава в историята. Кюстендилски четения 24 (2018). София, 2019.
 • Да бъдем модерни. Рецепцията на пропорционалната система в България в европейски и световен контекст (до Първата световна война). – В: Държавната идея в модерната епоха. София, 2018.
 • За количествените методи в електоралната история, или как да измерваме избирателните системи. // История, 2018, № 4.
 • Изборни реформи в революционно време, или защо въведохме задължително гласуване през 1919 година. – В: Историята между революцията и еволюцията. Кюстендилски четения 23 (2017). София, 2018.
 • История след края на историята. Прогресивнолибералите през 20-те и началото на 30-те години на ХХ век. – В: Коварство и предателство в историята. Кюстендлиски четения 22 (2016). София, 2018.
 • Председателите на Висшия адвокатски съвет 1925 – 1944 – адвокати, юристи, общественици. // Адвокатски преглед, 2015 (в съавторство)
 • Залезът на русофилството. Прогресивнолибералната партия в България, Октомврийската революция в Русия и комунистическото движение (1918-1920). – В: Трети международен конгрес по българистика. Том 22. Секция История и археология. Подсекция Нова българска история. София, 2014.
 • Прогресивнолибералите. Рейтинг, социални връзки и зависимости. // Известия на държавните архиви, 103 – 104 (2012), 2014
 • Предизвикателствата на опозиционния статус. Прогресивнолибералната партия (1903 – 1911). // Годишник на Софийския университет. Исторически факултет. Том 101, 2013.
 • Ролята на адвокатите за спасяването на българските евреи през Втората световна война. // Адвокатски преглед, 2013 (в съавторство)
 • Българската партийна система до Първата световна война – европейски белези и местни особености. – В: Историческият Хабитус – опредметената история. Сборник в чест на 65-годишнината на доц. д-р Румен Донков. София, 2013 http://www.anamnesis.info/node/1214
 • Прогресивнолибералите на власт. Хомогенният кабинет на д-р Стоян Данев (декември 1901 – май 1903). // История, 2010, № 5 – 6.
 • „Личният режим“ на Фердинанд или за ролята на монарха при смените на правителствата. – В: Collegium Historicum. Том 2. София, 2012
 • Прогресивнолибералната партия и Независимостта. – В: Независимостта на България от 1908 година - поглед от ХХІ век. София, 2010.
 • Начало и първи стъпки на движението за избирателни права на българската жена. // Литературен клуб, 2006, http://www.litclub.bg/library/fil/zhivkov/jeni.html