Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Геолого-географски факултет / 4.4. Науки за Зeмята / Специалност Геопространствени системи и технологии / Приложна геоинформатика

   

Магистърска програма „ПРИЛОЖНА ГЕОИНФОРМАТИКА“

 

За магистърската програма в специалност Геопространствени системи и технологии могат да кандидатстват всички, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

Приемът на кандидати за обучение, субсидирано от държавата, за образователно – квалификационната степен „магистър“ се извършва с конкурсен изпит под формата на събеседване по теми, включени в приложената програма . Състезателният бал се формира от успеха на приемния изпит за магистърска степен, оценката от държавния изпит за бакалавърска степен и средния успех от семестриалните изпити.

Право на обучение срещу заплащане, без да полагат конкурсен изпит в образователно-квалификационната степен „магистър“, имат кандидати, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ със среден успех от следването, не по-нисък от добър (3,50).

Кандидатстването за обучение по отделните магистърски програми става, като се посочват в ред, съобразен с индивидуалните предпочитания на кандидатите. Класирането се извършва според състезателния бал отделно за всяка магистърска програма.

Магистърското обучение се провежда по програми, които са с различна продължителност в зависимост от формата на обучение (редовна или задочна) и спецификата на първоначалното бакалавърско образование на кандидатите (специалисти или неспециалисти). Критериите за степента на първоначална подготовка и квалификация на кандидатите се определят отделно за всяка магистърска програма.

Учебните дисциплини по всички магистърски програми са разделени на две групи – задължителни и избираеми. Първоначално се изучават задължителните дисциплини, които осигуряват фундаментална подготовка по конкретната магистърска програма.

През последния семестър на студента се присъждат 15 кредита за подготовка и защита на дипломната теза. Те са предвидени за преддипломна подготовка (консултации, работа в библиотеки и различни фондове, събиране на информация от институции и пр.), която се съгласува с научния ръководител на дипломанта.

До защита на магистърска теза се допускат студенти, покрили изискванията на учебния план по съответния профил по време на семестриалното обучение. Дипломната работа се защитава пред специално назначена изпитна комисия от хабилитирани преподаватели.

Образователно-квалификационната степен „магистър“ се придобива след успешно положени семестриални изпити и защита на дипломната теза, като в дипломата се записват профилът и темата на дипломната теза.