Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Геолого-географски факултет / 4.4. Науки за Зeмята / Специалност География / Креативна география в училищното образование

   
  • Магистърска програма: Креативна география в училищното образование (КГУО)

 

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна

Ръководител: доц. д-р Мая Василева

бул. Цар Освободител 15, ГГФ, каб. 267-А
тел.: 02 9308 425
е-mail: mayawasileva@gea.uni-sofia.bg

 

Учебен план - редовно обучение

 

Магистърската програма „Креативна география в училищното образование“ е ориентирана към студенти, с придобита бакалавърска степен в педагогически и географски специалности, а основната ѝ цел е да развие техните географски, педагогически, методически и частнодидактически компетентности за осъществяване на креативен процес на обучение.

Магистърската програма има интердисциплинарен характер. Заложените курсове отразяват от една страна съвременните научни тенденции в географията, а от друга - иновативните методи и техники, необходими за преподавателската работа, с оглед постигне на по-голяма креативност в обучението, включително чрез прилагане на дигитални ресурси. Основните професионални компетенции са свързани с комуникацията преподавател – ученик/студент, работата в екип, самоинициативността, критичността.

Студентите усвояват методи и техники, характерни за съвременната географска наука, които предполагат по-голяма креативност и ефективност на процеса на обучението. С подкрепата на преподавателите развиват своите умения и за академично писане, разработват научен текст, представят го и го защитават публично. В хода на обучението студентите придобиват специфични знания, умения и компетентности, необходими за работа с подрастващите и съобразени с новите педагогически и частно-дидактически изисквания на обучението по география, както в общообразователната, така и в профилираната подготовка.

Аудиторното обучение включва 5 задължителни дисциплини и 14 избираеми дисциплини (вкл. 2 факултативни дисциплини). Задължителните дисциплини осигуряват общо 30 кредита, а избираемите – 21. Заложените дисциплини са ясно ориентирани към развиване на всички професионални компетентности, необходими на учителите за преподаване на креативна география, както в общообразователната, така и в профилираната подготовка. Приоритет в процеса на обучението е придобиването на компетентности за самостоятелно разработване и ефективно прилагане на креативни дидактически ресурси, втч и проектирани с методи в графичния дизайн.

Условия за прием:

Съобразно Правилника за прием в ОКС „магистър“. Срокът на обучение е 2 семестъра. Кандидати, неспециалисти по география, или без придобита педагогическа правоспособност по география, паралелно преминават и курс по Следдипломна квалификация.

Конкурсен изпит: събеседване върху проблемите на географското образование, върху мотивацията на студента за работа в училище. Проверяват се говорните и комуникативните способности.

Събеседването е насочено към:

  1. Закон за предучилищното и училищното образование
  2. Учебни планове и учебни програми по „География и икономика“

Класиране: според Правилника. Кандидатите срещу заплащане се класират по документи.