Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Геолого-географски факултет / 3.9. Туризъм / Специалност Туризъм / Управление на туристически дестинации / Управление на туристически дестинации (след ОКС „професионален бакалавър по туризъм“)

   
  • Магистърска програма: Управление на туристически дестинации (след ОКС „професионален бакалавър по туризъм“) (за специалисти)

 

Срок на обучение: 4 семестъра
Форма на обучение: задочна (обучение срещу заплащане)

Ръководител: проф. д-р Вера Николова

бул. Цар Освободител 15, ГГФ, каб. 265
тел.: 02 9308 263

 

Квалификационна характеристика

Учебен план

Програми

 

Обучението за образователно-квалификационната степен „магистър“ по туризъм се извършва при следните условия: след придобита образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ по туризъм, със срок на обучение 4 семестъра и общ брой кредити – 120. Средният успех от дипломата за професионален бакалавър да не е по-нисък от добър (3,50).

Приемът е по документи, обучението е само платено.

Състезателният бал се формира като сума от средния успех от семестриалните изпити и средния успех от държавните изпити от дипломата за професионален бакалавър.

Условията и редът за приемането на студенти се определят в правилника на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Целта на обучението е задълбочаване, разширяване и специализиране на знанията по туризъм с оглед прилагането им в процеса на организация и управление на териториалната система на отдиха и туризма на различни пространствени нива, както и подготовка на професионалисти, способни да осъществяват проучвателна дейност в съответствие с конкретни практически задачи. Целта се постига чрез поставяне на акцент, от една страна, върху интегрирания подход към решаването на комплексните и сложни въпроси на териториалната организация и управлението на туризма, а от друга – върху конструктивния подход при изучаване на процесите и явленията, свързани с туризма посредством проучвателна дейност.

Аудиторното обучение се организира в четири семестъра, като през първите два семестъра студентите получават познания по основополагащи за професионалното направление учебни дисциплини, позволяващи им да „изравнят“ знанията и уменията си с придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по туризъм.

През следващите два семестъра учебният план е аналогичен на действащия учебен план на магистърската програма по специалност Туризъм – Управление на туристическите дестинации, за придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

Учебният план включва 13 задължителни дисциплини, осигуряващи 65 кредита и 8 избираеми дисциплини, осигуряващи 30 кредита.

Практическата подготовка на студентите се осъществява чрез провеждане на две учебни практики, , носещи общо 10 кредита, едната от които е теренна практика по екскурзоводство, а втората – по туристически ресурси. По време на практиката студентите изучават туристическите ресурси, конкретни примери за туристическо развитие и различни типове туристически дестинации в България.

Обучението завършва със защита на дипломна работа, носеща 15 кредита. Дипломната работа се възлага на студентите въз основа на подадена от тях молба в срокове, определени от катедрата. Подготовката на дипломната работа се осъществява под ръководството на определен научен ръководител.

Дипломната работа се защитава пред държавна изпитна комисия.