Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Геолого-географски факултет / 3.9. Туризъм / Специалност Туризъм / Екотуризъм

   
  • Магистърска програма: Екотуризъм (за специалисти и неспециалисти)

 

Срок на обучение: 4 семестъра
Форма на обучение: задочна (обучение срещу заплащане)

Ръководители:
доц. д-р Елка Дограмаджиева

бул. Цар Освободител 15, ГГФ, каб. 257-А
тел. 02 9308 375
e-mail: elka@gea.uni-sofia.bg

проф. дбн Майя Стойнева

бул. Драган Цанков 8, БФ
тел. 02 8167 352
e-mail: mstoyneva@uni-sofia.bg

 

Квалификационна характеристика

Учебен план

Разписание на лекциите

 

Обучението за образователно-квалификационна степен „магистър“ по екотуризъм се осъществява съвместно от Геолого-географски и Биологически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Условия: След придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалности на Биологически, Геолого-географски и други факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Лесотехническия университет, Аграрния университет. Право да кандидатстват имат и бакалаври или магистри от други висши училища, работещи в организации и сфери на дейност, пряко свързани с развитие на екотуризъм – паркови администрации, областни и местни администрации, туристически фирми и неправителствени организации и други.

Продължителност на обучението – четири семестъра.

Условията и редът за приемането на кандидати се определят в Правилника на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Целта на обучението за придобиване на магистърска образователно-квалификационна степен по екотуризъм е получаване и специализиране на знанията по туризъм с оглед на тяхното приложение в управлението на екотуристически дестинации. В рамките на това обучение специално внимание се отделя на развитието у студентите на интегрален подход към екотуризма, на способностите за логично, критично и конструктивно мислене и взимане на самостоятелни решения, както и за осъществяване на проучвателни дейности.

За включване в програмата се изискват следните документи: диплома за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ (със среден успех, не по-нисък от добър 3,50) и документ за владеене на чужд език на ниво напреднал. За владеене на чужд език се признават и: дипломите на бакалаври филолози; дипломите от езикова гимназия в България; оценката от държавен изпит по чужд език в бакалавърска или магистърска степен; дипломата от завършено висше образование в чужбина.

Приемът е по документи, обучеието е само платено.

Учебният план осигурява 120 кредита и включва 13 задължителни дисциплини, носещи 65 кредита и 6 задължителноизбираеми дисциплини, носещи 30 кредита.

Практическата подготовка на студентите се осъществява чрез провеждане на две семестриални практики, носещи общо 10 кредита. Едната учебна практика е теренна практика по екскурзоводство, а втората – по природни защитени територии и биоразнообразие. По време учебните практики студентите изучават конкретни примери за устойчиво туристическо развитие в различни типове екотуристически дестинации в България.

С придобитата квалификация магистрите по екотуризъм могат да намерят професионална реализация като ръководители и експерти в туристически фирми, извършващи дейност в областта на екотуризма (туроператорски, турагентски, настанителни, туристически информационни центрове, екотуристически посетителски центрове и атракции), публични и частни организации, свързани с развитие на екотуризъм, консултанти в сферата на разработване и реализация на национални и международни проекти по екотуризъм, в научни институти и неправителствени организации, чиято дейност е свързана с опазване на природата и туризма, екскурзоводи интерпретатори в екотуристически дестинации и пр.

Начин на завършване: Защита на дипломна работа, осигуряваща 15 кредита. Дипломната работа се възлага на студентите въз основа на подадена от тях молба в срокове определени от катедрата. Подготовката на дипломната работа се осъществява под ръководството на определен научен ръководител. Дипломната работа се защитава пред държавна изпитна комисия.