Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Геолого-географски факултет / 3.7. Администрация и управление / Специалност Регионално развитие и политика / Регионална сигурност

   

Магистърска програма „РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ”

 

  • Магистърска програма: Регионална сигурност (РС) – за специалисти*

Срок на обучение: 2/3/2 семестъра
Форма на обучение: редовна/задочна/дистанционна

Ръководител: доц. д-р Методи Иванов

бул. Цар Освободител 15, ГГФ, каб. 281Б
тел. 02 9308 369

 

Завършилите магистърската програма по регионална сигурност получават теоретични знания и практически умения за работа в правителствени и неправителствени организации, държавни и частни фирми, занимаващи се регионален маркетинг и мениджмънт на сигурността. Обучението предоставя широки възможности за професионална реализация в управленски структури на национално, регионално и местно ниво. Успешно завършилите магистърската програма могат да заемат ръководни и експертни длъжности в държавната и местната администрация, в консултантски компании и структури на гражданското общество като: държавни служители на национално и регионално ниво в структурите на ДАНС, МВР, МО, Гражданска защита; служители в областната и общинската администрация; експерти в държавни и частни фирми, занимаващи се с охранителна дейност; преподаватели във висши училища; специалисти в научноизследователски и консултативни центрове по сигурността; агенции за проучване на общественото мнение и др.

Кандидатите за обучение срещу заплащане не се явяват на изпит и приемането им става по успех от дипломата за висше образование, като средния успех от следването трябва да бъде не по-нисък от добър (3,50).

Целевата група на магистърската програма по „Регионална сигурност“ е насочена към широк кръг кандидати, завършили образователна квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по всички специалности свързани и/или произтичащи от всички професионални направления.

Редовна форма на обучение: Обучението протича в 2 семестъра. Първият семестър е зимен и включва 6 задължителни дисциплини с хорариум 270 часа (30 кредита). През втория (летен) семестър се предлагат 11 избираеми дисциплини с общ хорариум 330 часа (30 кредита), от които студентът е задължен да покрие минимум 150 часа (15 кредита). През втория семестър студентът получава и 15 кредита за провеждане на самостоятелно изследване, подготовка и защита на дипломна работа.

Задочна форма на обучение: Обучението протича в 3 семестъра. Първият семестър е зимен и включва 4 задължителни дисциплини с хорариум 180 часа (20 кредита). През втория (летен) семестър се изучават 2 задължителни дисциплини с хорариум 90 часа (10 кредита). Освен това се предлагат и 5 избираеми дисциплини с общ хорариум 150 часа (15 кредита), от които студентът е задължен да покрие минимум 90 часа (9 кредита). През третия (зимен) семестър се предлагат 6 избираеми дисциплини с общ хорариум 180 часа (18 кредита), от които студентът е задължен да покрие минимум 60 часа (6 кредита). През третия семестър студентът получава и 15 кредита за провеждане на самостоятелно изследване, подготовка и защита на дипломна работа

 

* специалисти са кандидати, придобили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по всички специалности свързани и/или произтичащи от всички професионални направления.

 

  • Магистърска програма: Регионална сигурност (РС) – за завършилите ОКС „Професионален бакалавър“ - специалисти*

Срок на обучение: 4/5 семестъра
Форма на обучение: редовна/задочна

Ръководител: доц. д-р Методи Иванов

бул. Цар Освободител 15, ГГФ, каб. 281Б
тел. 02 9308 369

 

Завършилите магистърската програма по „Регионална сигурност“ получават теоретични знания и практически умения за работа в правителствени и неправителствени организации, държавни и частни фирми, занимаващи се с регионален маркетинг и мениджмънт на сигурността. Обучението предоставя широки възможности за професионална реализация в управленски структури на национално, регионално и местно ниво. Успешно завършилите магистърската програма могат да заемат ръководни и експертни длъжности в държавната и местната администрация, консултантски компании и структури на гражданското общество като: държавни служители на национално и регионално ниво в структурите на ДАНС, МВР, МО, Гражданска защита; служители в областната и общинската администрация; експерти в държавни и частни фирми, занимаващи се с охранителна дейност; преподаватели във висши училища; специалисти в научноизследователски и консултативни центрове по сигурността; агенции за проучване на общественото мнение и др.

Кандидатите за обучение срещу заплащане не се явяват на изпит и приемането им става по успех от дипломата за висше образование като средния успех от следването трябва да бъде не по-нисък от добър (3,50).

Целевата група на магистърската програма „Регионална сигурност“ е насочена към широк кръг кандидати, завършили образователна квалификационна степен „Професионален бакалавър“ по всички специалности свързани и/или произтичащи от всички професионални направления.

Целта на обучението през първата учебна година (първи и втори семестър) е да се адаптират знанията, уменията и компетенциите на завършилите образователно-квалификационната степен „Професионален бакалавър” и да се приравнят със знанията, уменията и компетенциите на завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър”. Първият и вторият семестър включват 10 задължителни учебни дисциплини, завършващи с полагане на 10 изпита (4 през първия и 6 през втория семестър). Общият хорариум на часовете възлиза на 600 часа, от които 300 часа са през първия семестър и 300 часа през втория семестър. Общият брой на кредитите е 60 (по 30 кредита на семестър), което съответства на законовите изисквания. По всяка дисциплина кредитите се формират от хорариум от лекции и от практически и семинарни занятия, от успешно положени изпити, от самостоятелна работа (в лаборатории, библиотеки, курсови работи, реферати и др.) и други форми на оценяване. През третия семестър се изучават задължителните дисциплини, които формират фундаменталната подготовка на магистърското обучение.

Редовна форма на обучение: Избираемите дисциплини се изучават през четвърти семестър.

Задочна форма на обучение: Избираемите дисциплини се изучават през четвърти и пети семестър.

Образователно-квалификационната степен „Магистър“ по „Регионална сигурност“ се придобива след успешно положени семестриални изпити и защита на магистърска теза.

 

* специалисти са кандидати, които са придобили ОКС „Професионален бакалавър“ по професионално направление 3.7. Администрация и управление.


Модул за обучение

Учебен план - редовно обучение - специалисти (в сила от 2022 г.)
Учебен план - редовно обучение - неспециалисти (в сила от 2022 г.)
Учебен план - задочно обучение - специалисти (в сила от 2022 г.)
Учебен план - задочно обучение - неспециалисти (в сила от 2022 г.)
Учебен план - дистанционно обучение - специалисти (в сила от 2022 г.)
Учебен план - редовно обучение - специалисти - след ОКС "Професионален бакалавър" (в сила от 2022 г.)
Учебен план - задочно обучение - специалисти - след ОКС "Професионален бакалавър" (в сила от 2022 г.)

Учебен план - редовно обучение - специалисти (в сила от 2019 г.)
Учебен план - редовно обучение - неспециалисти (в сила от 2019 г.)
Учебен план - задочно обучение - специалисти (в сила от 2019 г.)
Учебен план - задочно обучение - неспециалисти (в сила от 2019 г.)
Учебен план - редовно обучение - специалисти - след ОКС "Професионален бакалавър" (в сила от 2019 г.)
Учебен план - задочно обучение - специалисти - след ОКС "Професионален бакалавър" (в сила от 2019 г.)

Учебен план - редовно обучение - специалисти (в сила от 2018 г.)
Учебен план - редовно обучение - специалисти
Учебен план - редовно обучение - неспециалисти (в сила от 2018 г.)
Учебен план - редовно обучение - неспециалисти
Учебен план - задочно обучение - специалисти (в сила от 2018 г.)
Учебен план - задочно обучение - специалисти
Учебен план - задочно обучение - неспециалисти (в сила от 2018 г.)
Учебен план - задочно обучение - неспециалисти

Програми:

I курс
I курс - след ОКС "Професионален бакалавър"