Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Официални издания / Книга 2 - География. Том 113

   

Титулни страници и съдържание

Александър Сарафов, Константин Игнатов. Инвентаризация и бонитация на червено-кафявите почви в южното подножие на Мала планина 80 години след изследването на Евгени Танов
Alexandar Sarafov, Konstantin Ignatov. Review and bonitation of redish-brown soils at the southern foothils of Mala mountain 80 years after Evgeni Tanovʼs study

Александър Сарафов, Таня Христова, Мартин Христов. Почвено-археологическо проучване в община Кула
Alexandar Sarafov, Tanya Hristova, Martin Hristov. Soil-arheological study of the area of Kula municipality

Borislav Grigorov, Assen Assenov, Petko Bozhkov, Kiril Vassilev. Preliminary Study of Council Directive 92/43/EEC Habitats in Godech Municipality

Румен Пенин, Димитър Желев. Биогеохимично изследване в планината Беласица
Rumen Penin, Dimitar Zhelev. Biogeochemical research in the Belasitsa mountain

Димитър Желев. Подход към оценка на екосистемната услуга на повърхностните води за непитейни нужди в урбанизирани територии в България
Dimitar Zhelev. An approach for assessment of the ecosystem service of surficial waters for non-drinking needs in urban territories in Bulgaria

Ilia Tamburadzhiev. Multi-temporal Analysis of Land Use/Land Cover (LULC) in the Northern Rural Part of the Pazardzik-Plovdiv Field Using Remote Sensing

Соня Стоянова, Димитър Кренчев, Росица Кендерова. Крийп и/или солифлукция в Пирин планина
Sonya Stoyanova, Dimitar Krenchev, Rossitza Kenderova. Creep and/or solifluction in the Pirin mountain

Нина Николова, Антоана Димитрова, Стела Младенова, Йелена Светозаревич, Руси Тенев, Севила Бумбова, Михаел Михайлов, Денислав Георгиев. Наблюдавани изменения на зимните температури и валежи в България и връзката им с атмосферната циркулация
Nina Nikolova, Antoana Dimitrova, Stela Mladenova, Jelena Svetozarevic, Rusi Tеnev, Sevila Bumbova, Mihael Mihailov, Denislav Georgiev. Observed changes in winter air temperature and precipitation in Bulgaria and their relation to the atmospheric circulation

Христо Попов, Анна-Мария Георгиева, Христо Асенов, Гергана Божкова. Резултати от микроклиматични наблюдения на територията на парк „Докторска градинка“ в град София, проведени през есента на 2019 г.
Hristo Popov, Anna Georgieva, HristoAsenov, Gergana Bojkova. Results of microclimate observations on the territory of Doctoral garden park in the city of Sofia conducted in the autumn of 2019

Зорница Чолакова. Особености в съдържанието на тежки метали в дънните седименти на някои притоци на река Искър в Стара планина (река Искрецка и река Батулийска)
Zornitza Cholakova. Peculiarities of heavy metal content in the bottom sediments of some tributaries of the Iskar river in the Stara planina mountain (Iskretska and Batuliyska rivers)

Нели Христова, Татяна Орехова, Олга Ничева. Устойчивост и предсказуемост на речния отток на река Демяница – Банско
Nelly Hristova, Tatjiana Orehova, Olga Nicheva. Stability and predictability of the streamflow of Demjanitsa river at Bansko

Илия Димитров. Моделиране на оттока на река Мусаленска Бистрица – Самоков за периода от 01.09.2007 до 31.08.2010 г.
Ilia Dimitrov. Modelling of the Musalenska Bistritsa river discharge near the town of Samokov during the period 01.09.2007 to 31.08.2010

Нели Христова, Калина Милкова. Хидросоциални конфигурации и хидросоциална динамика в България през 1878–1944 г.
Nelly Hristova, Kalina Milkova. Hydro-social configurations and hydro-social dynamics in Bulgaria during 1878–1944

Пламен Патарчанов, Камен Петров. Социално-демографски портрет на градовете
Plamen Patarchanov, Kamen Petrov. Social-demographic portrait of cities

Нели Веселинова. Как раждаемостта (не) би могла да бъде повишена?
Neli Veselinova. How birth rate could (not) be increased?

Кристина Петрова-Христова. Преследвания срещу ромите в Европа през вековете и възможности за тяхната интеграция през ХХІ в.
Kristina Petrova-Hristova. Persecution against Roma in Europe through the centuries and opportunities for their integration in the XXI c.

Теодора Димитрова. Формиране на албанската идентичност през ХХ в.
Teodora Dimitrova. Formation of the Albanian identity in the XX c.

Марин Русев. Географският паспорт
Marin Roussev. The geographic passport

Миглена Клисарова. Място на страните от БРИКС на световната икономическа сцена – особености и предизвикателства в развитието
Miglena Klisarova. Place of the brics countries on the global economic scene – features and development challenges

Кристиян Луканов. Икономически и инфраструктурни диспропорции в интегрираното развитие на Дунавския регион
Kristiyan Lukanov. Economic and infrastructural disparities in the integrated development of the Danube region

Ивайло Стаменков. Австрийският опит в устойчивото пространствено развитие на туризма
Ivaylo Stamenkov. The Austrian experience in the sustainable spatial development of Tourism

Васил Маринов. Анализ на местата за настаняване, свързани с винарни, в България
Vasil Marinov. Analysis of accommodation facilities at winaries in Bulgaria

Васил Маринов, Мариана Асенова, Вера Николова. Квалификация на заетите в туристическите атракции, основани на културно-историческото наследство – състояние и проблеми
Vasil Marinov, Mariana Assenova, Vera Nikolova. Qualification of staff in cultural heritage attractions – status and problems

Елка Дограмаджиева. Иновативни градски турове в София: основни характеристики и ключови фактори за успех
Elka Dogramadjieva. Innovative city tours of Sofia: main features and key success factors

Румен Минковски. Взаимоотношение между дистанцията на властта и мотивацията на служителите от хотели в град София
Rumen Minkovski. Relationship between power distance and employee motivation of Sofia hotels staff

Емил Петров. Алтернативни средства за придвижване – възможности и предизвикателства
Emil Petrov. Alternative vehicles – opportunities and challenges

Раденка Митова. Пространствен анализ и оценка на влиянията на туристическите пътеки и палатковите лагери в района на циркуса на Седемте рилски езера, НП „Рила“
Radenka Mitova. Spatial analysis and evaluation of trails and campsites impacts in the area of Seven Rila lakes circus, NP “Rila”

Мария Георгиева. Екотуризъм в Рило-Пирински туристически район (анализ на туристическото предлагане)
Maria Georgieva. Ecotourism in the Rila-Pirin tourist region (analysis of tourist supply)

Мая Василева. От формиране и осъзнаване на ценности към ценностно образование – за посоката на съвременното географско образование
Maya Vasileva. From cultivation and awareness of values to values education (and the direction of geography education)

Станислава Мишева. Ученикът изследовател в контекста на географското образование
Stanislava Misheva. The student as researcher in the context of geography education

Антон Филипов, Александър Янакиев. Приложение на дистанционните методи за наблюдение на динамиката на развитие на лонгозните гори по поречието на река Велека през 2018 г.
Anton Filipov, Alexander Yanakiev. Application of remote sensing methods for monitoring of development of Veleka river wetland forests in 2018

Александър Янакиев. Използване на безпилотни летателни системи за наблюдение на лонгозните гори по поречието на река Велека
Alexander Yanakiev. Application of unmanned aerial vehicles for monitoring of Veleka river longoze forests

Павел Цветков. Използване на безпилотна летателна система за наблюдение на вертикалното разпространение на прахово замърсяване
Pavel Tzvetkov. Using an unmaned aerial system invertical mapping of fine particle pollution

Пело Михайлов. За точното датиране на една фотография на проф. Анастас Иширков
Pelo Mihaylov. An article about the exact date of a photo of professor Anastas Ishirkov

Инструкции към авторите