Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Официални издания / Книга 2 - География. Том 111

   

Титулни страници и съдържание

Димитър Кренчев, Нина Николова, Ахинора Балтакова, Росица Кендерова, Георги Рачев, Соня Стоянова, Петко Божков, Нели Христова, Иван Пенков. Метеорологични, хидроложки и геоморфоложки изследвания във водосбора на река Бъндерица за периода 2011–2017 г.
Dimitar Krenchev, Nina Nikolova, Rossitza Kenderova, Georgi Rachev, Ahinora Baltakova, Sonya Stoya­nova, Petko Bozhkov, Neli Hristova, Ivan Penkov. Meteorologycal, hydrological and geo­morphological studies in Banderitsa River basin for the period 2011–2017

Cветослав Митков, Димитър Топлийски. Варианти на степен климат в България
Svetoslav Mitkov, Dimitar Topliyski. Steppe climate variants in Bulgaria

Nina Nikolova, Nina Chenkova. Extreme precipitation months and precipitation indices for Northeastern Bulgaria on the background of climate change

Симеон Mатев. Глобалното затопляне и неговата регионална проява в района на София
Simeon Matev. Global warming and its regional activity in the territory of Sofia

Нели Христова, Иван Пенков, Калин Сейменов. Колебания и климатична еластичност на годишния речен отток в България
Nelly Hristova, Ivan Penkov, Kalin Seymenov. Fluctuation and climate elasticity of annual streamflow in Bulgaria

Иван Пенков, Марио Петков. Определяне на максималния отток на река Сливнишка
Ivan Penkov, Mario Petkov. Estimation of maximum flow of the Slivnishka River

Александър Сарафов. Природогеографската граница между Дунавската равнина и Предбалкана в община Търговище
Alexandar Sarafov. Position of the physiographic boundary between Danube plain and the Pre-Balkans within Targovishte municipality

Borislav Grigorov, Assen Assenov, Bilyana Borissova. Landscape diversity of Mala planina

Румен Пенин, Димитър Желев, Таня Стоилкова, Лидия Семерджиева, Десислава Христова. Почвено-геохимично изследване на планината Беласица
Rumen Penin, Dimitar Zhelev, Tanya Stoilkova, Lidiya Semerdzhieva, Desislava Hristova. Geochemical research of the soils in the landscapes of the Belasitsa Mountain

Камен Нам, Илия Тамбураджиев. Антропогенизация на ландшафтите в западните предели на Пазарджишко-Пловдивското поле
Kamen Nam, Ilia Tamburadzhiev. Anthropogenisation of the landscapes in the western bounds of Pazardzhik-Plovid area

Mariana Assenova, Vasil Marinov, Emil Petrov. Destination management systems in Bulgaria: current situation and challenges

Елка Дограмаджиева, Раденка Митова, Вера Николова. Качествено изследване на местното туристическо развитие чрез интервюта с ключови информатори на примера на София
Elka Dogramadjieva, Radenka Mitova, Vera Nikolova. Qualitative study of local tourism development based on interviews with key informants: the case of Sofia city

Dimcho Todorov, Elena Petkova. Hotel organization and development technology

Мая Василева. Психологическа основа на обучението по география – основни положения
Maya Vasileva. Psychological basis of geography training

Boris Markov. Comparison of remote sensing-based indexes for monitoring drought impact on forest ecosystems

Varia. Марин Русев. Професор Анастас Иширков – наследство, наследници, проблеми и предизвикателства пред географията в България

In memoriam

Инструкции към авторите