Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Официални издания / Книга 2 - География. Том 110

   

Титулни страници и съдържание

Георги Рачев, Николина Асенова. Съвременни изменения на температурата на въздуха и валежите в България
Georgi Rachev, Nikolina Asenova. Current changes of the air temperature and precipita­tions in Bulgaria

Светослав Митков, Димитър Топлийски. Изменение на климата в България, представено чрез комплексни индекси
Svetoslav Mitkov, Dimitar Topliyski. Climate change in Bulgaria presented by complete indices

Нели Христова, Екатерина Иванова. Оценка и географско разпределение на речния отток през 2000/2001 година
Nelly Hristova, Ekaterina Ivanova. Assessment and geography of annual streamflow for 2000/2001 in Bulgaria

Росица Кендерова, Таня Христова, Ахинора Балтакова, Мартин Христов. Геоморфоложко и седиментоложко изследване на района на археологически обект № 5, АМ „Струма“, лот 3.1, с. Мощанец
Rossitza Kenderova, Tanya Hristova, Ahinora Baltakova, Martin Hristov. Geomorphological and sedimentological study of the area of archeological site no 5, Struma Motorway, part 3.1, Moshtanets village

Hristo Popov, Petko Bozhkov, Alexandar Peichev, Alexandar Sarafov. Data for the 1989–2004 period from meteorological station Zemen and its application in agroclimatology and geomorphology

Петко Божков. Морфодинамика на склонови процеси в района на Земенския пролом
Petko Bozhkov. Morphodynamics of slope processes in Zemen gorge

Соня Стоянова. Склонови процеси и наслаги в басейна на река Искрецка
Sonya Stoyanova. Slope processes and deposits in Iskretska river basin

Borislav Grigorov, Assen Assenov. Phylogeography as a subdiscipline of biogeography

Катрин Томова, Биляна Борисова. Биосферните паркове по програмата „Човекът и биосферта“ на ЮНЕСКО като инструмент за регионално развитие и осъзнаване на пълния набор от екосистемни услуги (на примера на Централен Балкан)
Katrin Tomova, Bilyana Borisova. Biosphere reserves under the UNESCO’s “Man and Biosphere” programme as a tool for regional development and understanding the complete potential of ecosystem services (using the example of Central Balkan)

Камен Нам. Анализ на динамиката на антропогенни ландшафти в среднопланински условия (по примера на част от землището на с. Бов)
Kamen Nam. Analysis of the dynamics of antropogenic landscapes in middle mountain conditions (on the example of part of the village Bov)

Димитър Желев, Румен Пенин. Ландшафтно-геохимични изследвания на радиалната структура на почвите в оградните планини и възвишения на Старозагорското поле
Dimitar Zhelev, Rumen Penin. Landscape-geochemical research of the soils’ radial structure in the surrounding mountains and highlands of the Starozagorsko pole (east upper thracian plain)

Христина Проданова. Възможности за горскостопанско усвояване на ландшафтите в Стражата и Меловете, Среден Предбалкан
Hristina Prodanovа. Opportunities for forestry development of the landscapes of Strazhata and Melovete in Central Predbalkan region

Калина Милкова. Съвременните обществени процеси през прочита на социално-икономическата география
Kalina Milkova. The contemporary social processes through reading the socio-economic geography

Веселин Бояджиев, Георги Личев. Бихевиорални и регионални особености на бизнеса със захарни и шоколадови изделия
Veselin Boyadzhiev, Georgi Lichev. Behavioral and regional features of the sugar and chocolate business

Димитър Димитров. Оценка на транспортно-географското положение като фактор за регионалното развитие на Североизточна България
Dimitar Dimitrov. Evaluation of the transport-geographical position as a factor in the regional development in Northeastern Bulgaria

Оник Арабян. Семейните стопанства в България – преглед и перспективи за развитие
Onik Arabyan. Family farms in Bulgaria – review and perspectives for development

Мariana Assenova. Change in business models and implication on university education in tourism

Румен Минковски. Организационна култура на хотелите в София
Rumen Minkovski. Organisational culture of hotels in Sofia

Емил Петров. Транспортна достъпност до антропогенните туристически обекти в централната градска част на София
Emil Petrov. Transport accessibility to the anthropogenic tourist attractions in the central city area of Sofia

Раденка Митова. Настанителният сектор на Витоша: структурни особености и проблеми на използването
Radenka Mitova. The accommodation sector at Vitosha mountain: structural features and utility problems

Кирил Калоянов. Туристическо поведение при предприемане на велосипедни пътувания – анкетно проучване
Kiril Kaloyanov. Survey on cycling tourism behavior

Антон Филипов. Използване на безпилотна летателна система в археологически изследвания
Anton Filipov. Application of unmanned air system in archeological research

Владимир Филипов. Изпълнение на мисия с безпилотни летателни системи за придобиване на пространствени данни
Vladimir Filipov. Unmanned aerial systems implementation stages for acquisition of spatial data

Инструкции към авторите