Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Официални издания / Книга 2 - География. Том 109

   

Съдържание

Антон Филипов. Използване на безпилотна летателна система за фотограметрични цели
Anton Filipov. Applying unmanned air systems for photogrametric goals

Георги Рачев, Росица Кендерова, Нина Николова, Нели Христова, Иван Пенков, Ахинора Балтакова, Димитър Кренчев, Соня Стоянова. Резултати от метеорологични, хидроложки и геоморфоложки наблюдения във водосбора на река Беговица за периода 2012–2015 г.
Georgi Rachev, Rossitza Kenderova, Nina Nikolova, Nelli Hristova, Ivan Penkov, Ahinora Baltakova, Dimitar Krenchev, Sonya Stoyanova. Meteorological, hydrological and geomorphological studies in Begovitsa river watershed – results from 2012–2015 period

Денис Филипов, Георги Рачев. Хронологични изменения на валежите при метеорологични станции Мусала, Ботев и Черни връх
Denis Filipov, Georgi Rachev. Chronological variability of precipitation at the meteorological stations Mussala, Botev and Cherni vrah

Звезделина Айдарова, Георги Стоянов, Радослав Спасов, Александра Василева, Нина Николова. Валежни характеристики и екстремни валежи по българското крайбрежие на река Дунав
Zvezdelina Aydarova, Georgi Stoyanov, Radoslav Spasov, Aleksandra Vasileva, Nina Nikolova. Precipita­tion characteristics and extreme precipitation at the Bulgarian coast of the Danube river

Калоян Иванов. Последици за здравето от замърсяването на въздуха в град Перник
Kaloyan Ivanov. Health effects from air pollution in the city of Pernik

Калина Радева. Изменчивост на годишния отток на река Лебница
Kalina Radeva. Discharge variability of Lebnica river

Иво Величков, Нели Христова. Минимален отток във високопланинските речни басейни на Рила
Ivo Velichkov, Nelly Hristova. Minimum streamflow in alpine drainage basins in Rila mountain

Соня Стоянова. Флувиални процеси и наслаги в басейна на река Искрецка
Sonya Stoyanova. Fluvial processes and deposits in Iskretska river basin

Румен Пенин, Димитър Желев, Таня Стоилкова. Екогеохимични проучвания на ландшафтите в планината Огражден (Югозападна България)
Rumen Penin, Dimitar Zhelev, Tanya Stoilkova. Ecogeochemical research of the Ograzhden mountain (Southwest Bulgaria)

Assen Assenov, Bilyana Borissova, Borislav Grigorov, Petko Bozhkov. Economic value of ecosystem/landscape goods and services in the municipalities of Rudozem and Banite

Димитър Желев. Ландшафтно-геохимични изследвания на радиалната структура в почвите на Старозагорското поле
Dimitar Zhelev. Landscape-geochemical research of the soils’ radial structure in the Stara Zagora plain

Георги Бърдаров, Калоян Цветков. Фактори, измерения и последствия от бежанската криза в Европа
Georgy Burdarov, Kaloian Tsvetkov. Factors, dimensions and consequences of the refugee crisis in Europe

Пламен Патарчанов. Състояние и перспективи в развитието на потребителската индустрия в България
Plamen Patarchanov. Situation and prospects in the development of consumer industry in Bulgaria

Калина Милкова. Местна политика, териториален маркетинг и имидж в дискурса на преките чуждестранни инвестиции в България
Kalina Milkova. Regional policy, territorial marketing and image in the discourse of the foreign direct investments in Bulgaria

Димитър Димитров. Регионалния модел „център–периферия“ на територията на Североизточна България: фактори за формирането му и ролята на транспортната инфраструктура за преодоляването на неговите негативни ефекти
Dimitar Dimitrov. The regional model “center-periphery” on the territory of Northern East Bulgaria: factors for the formation of this model and the role of the transport infrastructure for the overcome of its negative effects

Мария Манолова. Енергийното общинско планиране – ключов фактор за социално-икономическото развитие на общините в България
Maria Manolova. Municipal energy planning – a key factor for socio-economic development of municipalities in Bulgaria

Васил Маринов. Приносът на туристическите предприятия към устойчивото туристическо развитие на примера на София
Vasil Marinov. Tourism enterprises contribution to sustainable tourism destination development: the case of Sofia municipality

Мариана Асенова. Оценка на устойчивостта на туристическото развитие в Столична община
Mariana Assenova. Sustainability assessment of tourism development in Sofia municipality

Елка Дограмаджиева. Анализ на посетителите в Столична община: профил, поведение, оценки и следствия за устойчивото туристическо развитие
Elka Dogramagjieva. Visitors to Sofia municipality analysis: profile, behavior, assessments and sustainability implications

Румен Минковски. Измерване на индекс на властово разстояние между ръководители и подчинени в хотелите в София
Rumen Minkovski. Measuring the power distance index betweeen Sofia hotel managers and employees

Раденка Митова. Ландшафтно-екологичният подход – възможност за реабилитация на концепцията за туристически поемен капацитет
Radenka Mitova. Landscape ecological approach – opportunity for rehabilitation of the concept of tourism carrying capacity

Ali Harb. Impact of war and terrorism on tourism and hospitality sector in Lebanon

Мая Василева. Дидактическото моделиране в обучението по география
Maia Vasileva. Didactical modeling in geography education

Кодекс на Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Геолого-географски факултет, Книга 2 – География