Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Официални издания / Книга 2 - География. Том 108

   

Петър В. Петров. Интерпретационен анализ на геоекологията като наука
Peter V. Petrov. Intepretacion analysis of the geoecology as science

Васил Маринов, Мариана Асенова, Елка Дограмаджиева, Петко Еврев, Стойчо Мотев, Росица Охридска-Олсон, Мария Иванова, Мария Новакова, Павел Вълчев. Новото туристическо райониране на България: подходи и резултати
Vasil Marinov, Mariana Assenova, Elka Dogramagjieva, Petko Evrev, Stoycho Motev, Rositsa Ohridska-Olson, Maria Ivanova, Maria Novakova, Pavel Valchev. The new tourism regionalization of Bulgaria: Approachеs and results

Антон Попов, Стефан Петров. Геопространствен анализ и оценка на агроекологичните фактори за отглеждане на винени сортове лозя в област Бургас, България
Anton Popov, Stefan Petrov. Geospatial analysis and evaluation of agro-ecological factors for growing wineyards in Burgas region, Bulgaria

Ангел Велчев. По въпроса за класификацията на карстовите ландшафти в България
Angel Velchev. Classification of karst landscapes in Bulgaria

Нина Николова, Александър Пенков. Влияние на температурата на въздуха и атмосферната циркулация върху снеговалежите в района на станция Рожен (Западни Родопи)
Nina Nikolova, Aleksandar Penkov. Impact of air temperature and atmospheric circula­tion on snowfall at the region of station Rozhen (Western Rhodope Mountains)

Нина Николова, Николина Асенова, Веселина Даскалова, Георги Христов, Нина Дякова. Многогодишни изменения на температурата на въздуха по българското крайбрежие на река Дунав
Nina Nikolova, Nikolina Assenova, Veselina Daskalova, Georgi Hristov, Nina Dyakova. Many-years variabilities of air temperature at the Bulgarian coast of Danube river

Kaloyan Ivanov. Tornado climatology of Bulgaria

Калоян Иванов. Климатични особености и качество на атмосферния въздух в Пернишката котловина през последните три десетилетия
Kaloyan Ivanov. Climatic features and quality of the atmospheric air in Pernik valley during the last three decades

Даниела Златунова. Оценка и картографиране на негативните последици за град Севлиево от наводнения
Daniela Zlatunova. Assessment and mapping of the negative consequences from flooding in the town of Sevlievo

Калина Радева. Хидрохимична оценка на речните течения в природен парк „Българка“
Kalina Radeva. Assessment of the hydrochemical status of rivers in Bulgarka Natural Park

Мимоза Контева. Lanmap 2 – вариант на унифицирана ландшафтна карта на Европа
Mimoza Konteva. Lanmap 2 – variant of unified landscape map of Europe

Румен Пенин, Димитър Желев. Биогеохимични изследвания в басейна на река Сазлийка
Rumen Penin, Dimitar Zhelev. Biogeochemical research in the Sazliyka river‘s catchment

Никола Тодоров, Ангел Велчев. Същност и функционални особености на планинските семиаридни и семихумидни ландшафти в Земенска планина
Nikola Todorov, Angel Velchev. Essence and functional features of semiarid and semigumid landscapes of Zemenska planina

Никола Тодоров, Румен Пенин, Зорница Чолакова, Мимоза Контева, Таня Стоилкова. Пространствена структура и геоекологични проблеми на ландшафтите в Малешевска планина
Nikola Todorov, Rumen Penin, Zornitza Cholakova, Mimoza Konteva, Tania Stoilkova. Spatial structure and geo-ecological problems of Malеshevska mountain landscapes

Биляна Борисова, Асен Асенов, Петър Димитров. Индикационно значение на индекса за хемеробност в ландшафтната оценка и мониторинг на планинските територии (по примера на област Смолян)
Bilyana Borissova, Assen Assenov, Petar Dimitrov. Importance of hemeroby index as indicator in landscape assessment and monitoring of mountain regions (in case of Smolyan region)

Веселин Бояджиев. Нуждае ли се страната от ново административно райониране?
Veselin Boyadzhiev. Is there a need of new administrative zoning in Bulgaria?

Димитър Димитров. Инфраструктурни и транспортни проблеми на малките общини и селища в България
Dimitar Dimitrov. Infrastructure and transport problems of the small municipalities
and settlements in Bulgaria

Пламен Патарчанов. Проблеми на локалното развитие на малките общини и селища
Plamen Patarchanov. Problems of the local development of small municipalities and settlements

Калин Йосифов. Необходима ли е промяна на държавния модел: електорални, политически и институционални казуси
Kalin Yosifov. Is a change of the state model necessary: electoral, political and institutional cases

Калин Йосифов. Референдумът (27 януари 2013 г.)
Kalin Yosifov. The referendum – 27th January 2013

Васил Зарков. Еволюция на политиката на ЕС за развитие на градовете
Vasil Zarkov. Evolution of EU urban development policy

Мария Воденска, Вера Николова. Динамика на туристическото търсене и туристическото предлагане в община Разлог
Maria Vodenska, Vera Nikolova. Dynamics of tourist demand and tourism supply in Razlog municipality

Елена Петкова. Сравнителен анализ на дейността на местата за настаняване в планински курорти Боровец и Пампорово през 2014 година по месеци
Elena Petkova. Comparative analysis of the accommodations of mountain resorts of Borovets and Pamporovo during the months of 2014

Хилда Пешева. Сравнителен финансово-икономически анализ на дейността на туристическо предприятие (на примера на „Еница – 99“ ООД)
Hilda Pesheva. Comparative financial-economic analysis of business tourism company (on the example of “Enitsa – 99” Ltd)

Александър Сарафов. Проф. д-р Ангел Велчев на 80 години
Alexandar Sarafov. Prof. Dr. Angel Vlchev at the age of 80