Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Официални издания / Книга 1 - Геология. Том 102

   

Съдържание

Георги Георгиев - Дълбочинен строеж и формиране на Букакската антиклинала

Марин Иванов, Кристалина Стойкова, Вяра Идакиева - Нови биостратиграфски данни за горния титон и долния бериас в част от Краището

Димитър Вангелов, Димитър Синьовски - Нови данни за разпространението, литологията и хроностратиграфския обхват на Двойнишка свита

Диан Вангелов, Янко Герджиков, Камен Бонев, Светослав Николов - Предварителни данни за формирането и еволюцията на Карловския басейн

Таня Казълова-Станкова - Златоносна минерализация в Пенкьовския навлак в района на с.Добри дол, Кюстендилско

Виктория Вангелова, Цветослав Илиев, Борис Кольковски - Нови данни за минералого-геохимичните и генетичните особености на находище Говедарника, Лъкинско рудно поле

Всеволод Курчатов, Таня Стоилкова - Минерален състав на талковите проявления при с. Плетена и местността "Станчовица" (Западни Родопи)

Tanja Stoilkova, Hristo Chanev, Marin Yankov- Hydrotalcite as a base catalyst in aldol condensation

Стефан Бояджиев, Владимир Георгиев, Илияна Георгиева- Обобщаване на средномащабните геохимични данни от района на Източни Родопи и част от Сакар

Sevdalina Valcheva, Mariana Yossifova, Kalinka Markova, Julia Stefanova, Denitza Apostolova, Mile Chukarski - Petrological characteristics of lignites from Berovo deposit, FYROM

In memoriam - Проф. дгн Георги Димитров Шишков (1939-1999)

In memoriam - Доц. д-р Димитър Минчев Георгиев (1929-1999)

Списък на дипломираните студенти и защитилите докторанти в специалност Геология през 2009 г.