Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Новини / Трета работна среща по проект „Екстремни засушавания и тяхното въздействие върху земеделието в избрани континентални климати на Европа“

   

Във връзка с работата по проект „Екстремни засушавания и тяхното въздействие върху земеделието в избрани континентални климати на Европа“, финансиран от ФНИ-МОН по конкурс за многостранно научно и технологично сътрудничество в Дунавския регион, през април, 2024 г. във Виена се проведе третата работна среща на научните колективи от партньорските организации: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ГГФ, University of Natural Resources and Life Sciences Vienna (BOKU), Виена и Comenius University, Братислава. От Софийския университет в срещата участваха проф. д-р Нина Николова и гл. ас. д-р Симеон Матев, преподаватели от катедра „Климатология, хидрология и геоморфология“.

Трета работна среща по проект Екстремни засушавания и тяхното въздействие върху земеделието в избрани континентални климати на Европа - 1

Проектът има за цел да допринесе за изясняване на настоящите тенденции и бъдещи прогнози за проявата на суша и последиците за земеделието в регионален мащаб чрез подобряване на капацитета за изучаване и оценка на метеорологичните и земеделските засушавания и чрез повишаване на научните познания и обществената осведоменост за екстремни климатичните явления и по-специално сушата. Методологията за изчисляване на индикаторите за засушаване ще бъде подложена на задълбочен анализ с цел определяне на представителни индекс за изследване на засушаването. ГИС базираната на система ARIS ще бъде приложена в избрани територии с различни почвени условия за изчисляване на дневен воден баланс на почвата, специфичен за земеделските култури, съдържание на вода в почвата, изчерпване на водата в почвата и потенциално намаляване на добива от култури. Резултатите ще служат като отправна точка за сравнение с различни други, изчислени партньорите по проекта (Словакия, България), показатели за засушаване и тяхното валидиране или адаптиране за прилагане при условията на различни земеделски региони в трите страни партньори.

По време на работното посещение бяха обсъдени методологията на изследванията по проекта и обработката на метеорологичните данни. Разработен беше план за съвместни научни публикации. Участниците в срещата посетиха метеорологичния парк на BOKU и лабораторията за калибриране на автоматични метеорологични станции.

Трета работна среща по проект Екстремни засушавания и тяхното въздействие върху земеделието в избрани континентални климати на Европа - 2