Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Катедри / Геология, палеонтология и изкопаеми горива / Преподаватели

   
Стратиграфия и палеонтология
Проф. д-р Полина Павлишина
Исторична геология, Микропалеонтология, Палинология
стая 282, тел. 02 9308 271
polina@gea.uni-sofia.bg
Доц. д-р Вяра Идакиева
Палеонтология
стая 282, тел. 02 9308 271 (432, 388)
idakieva@gea.uni-sofia.bg
Доц. д-р Дочо Дочев
Палеонтология, стратиграфия и таксономия
стая 273, тел. 02 9308 278
dochev@gea.uni-sofia.bg
Регионална геология, структурна геология и геотектоника
Проф. д-р Диан Вангелов
Регионална геология, фациален анализ, седиментни басейни
стая 276, тел. 02 9308 508
dedo@gea.uni-sofia.bg
Проф. дн Николай Бонев
Структурна геология, метаморфни комплекси
стая 275, тел. 02 9308 431
niki@gea.uni-sofia.bg
Доц. д-р Невен Георгиев
Структурна геология
стая 274, тел. 02 9308 301
neven@gea.uni-sofia.bg
Проф. д-р Янко Герджиков
Регионална геология, структурна геология
стая 274, тел. 02 9308 301
janko@gea.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-р Елеонора Балканска
Структурна геология, геотектоника
стая 283, тел. 02 9308 276
balkanska@gea.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-р Зорница Доцева
стая 275, тел. 02 9308 431
zdoceva@gea.uni-sofia.bg
Изкопаеми горива
Доц. д-р Никола Ботушаров
Нефтена геология, моделиране на седиментни басейни
стая 69, тел. 02 9308 252
botnd@gea.uni-sofia.bg
Проф. д-р Ирена Костова
Въглищна геология, Органична геохимия
стая 283, тел. 02 9308 276
irenko@gea.uni-sofia.bg
Технически персонал
Химик д-р Деница Апостолова
стая 203, тел. 02 9308 370
dapostolova@gea.uni-sofia.bg
д-р Светлозар Сеферинов
уредник Музей по Палеонтология и Исторична геология
тeл. 02 9308 432
seferinov@gea.uni-sofia.bg
Пенсионирани членове
Проф. дн Христо Пимпирев
Стратиграфия, фациален анализ, исторична геология, палеогеография, геология на Антарктида
стая 276, тел. 02 9308 508
polar@gea.uni-sofia.bg
Проф. д-р Марин Иванов
Палеонтология (кредни амонити), био- събитийна и секвентна стратиграфия (креда в Медитеранската област)
стая 273, тел. 02 9308 278
mivanov@gea.uni-sofia.bg
Доц. д-р Димо Димов
Структурна геология на високометаморфни скали, геология на Антарктида и геофизика
стая 275, тел. 9308 431
dimo@gea.uni-sofia.bg
Специалист геолог Ласло Клайн
Геотектоника, структурна геология на магмени и метаморфни скали
стая 282, тел. 02 9308 271
laslo@gea.uni-sofia.bg
Доц. д-р Сава Джуранов †
Палеонтология
Специалист геолог Ирина Московска