Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Магистърска степен / Физически факултет / Ядрена техника и ядрена енергетика / Ядрена енергетика и технологии

   

Магистърска програма: Ядрена енергетика и технологии

Ръководител: доц. д-р Пламен Петков
тел.: 02/8161 662
е-mail: pvpetkov@phys.uni-sofia.bg

Магистърските програми по Ядрена енергетика и технологии имат за цел подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на физиката и експлоатацията на ядрените реактори, екологията на ядрения горивен цикъл и приложението на ядрено-физичните методи в различни области на науката, медицината и практиката. Очаква се инженер-физикът, завършил магистърската програма Ядрена енергетика и технологии, да придобие интердисциплинарни знания и умения в резултат на широка фундаментална подготовка, базирана на предлагана в тази програма комбинация от теоретични и приложни дисциплини. Допълнително изискване към желаещите да изучават тази магистърска програма, е те да притежават висок мотивационен потенциал за развитие и усъвършенстване. Магистърската програма е съобразена с изискванията за обучение на специалисти за нуждите на ядрената енергетика на Р България.

Завършилите магистри имат възможности за реализация в ядрени централи като специалисти по:

  • Реакторно-физични технологии;
  • Неутронно-физични реакторни пресмятания;
  • в Радиохимични лаборатории;
  • Радиационна защита и дозиметрия.

Завършилите студенти могат да намерят работа както в специализирани научно-изследователски звена, така и в частния сектор, обслужващ ядрената енергетика.

 

Възможност за реализация на студенти, завършили специалността Ядрена енергетика и технологии предлага държавната администрация на Р. България, където те биха могли да работят в институциите, свързани с метрологията и контрола на йонизиращите лъчения, както и опазването на околната среда. Също така те биха могли пълноценно да участват в разработването и прилагането на регулаторната рамка в областта на ядрената енергетика в Агенцията по ядрено регулиране (АЯР).

Завършилите тази магистърска програма имат възможността да продължат своето образование като докторанти в Софийския университет и други акредитирани висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Повече информация за магистърската програма ЯЕТ може да се намери на страницата на сайта на Физически факултет на адрес https://www.phys.uni-sofia.bg/.

В зависимост от вида на образователната основа на кандидатите, магистърската програма се предлага в два различни варианта за обучение:

 

 

Магистърска програма: Ядрена енергетика и технологии – I (за специалисти)

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна

Учебен план (pdf)

Условия за кандидатстване: завършена бакалавърска степен по ядрена техника и ядрена енергетика, също така студенти с бакалавърска степен в професионално направление „4.1. Физически науки“ на Физическия факултет на Софийския университет, както и студенти, които притежават ОКС "бакалавър" в специалностите „Ядрена химия“ или „Ядрена енергетика“.

Приемат се кандидати за субсидирано обучение и в платена форма. Кандидатстващите за места, субсидирани от държавата, полагат приемен изпит по физика. Кандидатстващите за платена форма на обучение се класират без изпит, по средния успех от дипломата за висше образование (успехът трябва да бъде не по-нисък от Добър).

Магистърската програма започва от зимен семестър.

 

Магистърска програма: Ядрена енергетика и технологии – II (за специалисти и неспециалисти)

Срок на обучение: 4 семестъра
Форма на обучение: задочна

Учебен план (pdf)

Условия за кандидатстване: ОКС "бакалавър" в следните две области на висше образование: i) 4. Природни науки, математика и информатика; и ii) 5. Технически науки. Кандидатите, които не са завършили бакалавърската програма „Ядрена техника и ядрена енергетика“ на Физически факултет на Софийския университет, в процеса на обучението си ще преминат обучение по специалните курсове, преподавани в бакалавърската степен на тази специалност. Съгласно учебния план тези курсове задължително се избират, за да се постигне минималният брой кредити от изборни курсове.

 

Приемат се кандидати само в платена форма на обучение. Кандидатстващите се класират по средния успех от дипломата за висше образование. Той трябва да бъде не по-нисък от добър.

 

Магистърската програма започва от зимен семестър.