Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Магистърска степен / Физически факултет / Оптометрия / Оптометрия

   

Магистърска програма: Оптометрия

Ръководител: доц. д-р Станислав Балушев
тел.: 02 / 8161 634, стая В21
е-mail: balouche@phys.uni-sofia.bg

 

Оптометрията е интердисциплинарна специалност, която включва знания от физиката, медицината, биологията и химията. Обучението по оптометрия се провежда с оглед на основната област на професионална реализация на оптометристите: предоставяне на услуги при зрителни смущения в очите и зрителната система. Това включва прегледи и оптометрични измервания за установяване на състоянието на зрението, определяне на средствата и начините за корекция на понижена зрителна острота и други нарушения на зрението. При установяване на необходимост от лекарска намеса и лечение оптометристът насочва клиента към офталмолог или съответния специалист.

Завършилите специалността са подготвени за:

  • Извършване на прегледи за определяне на състоянието на зрението с цел оказване на помощ на хора с нарушено зрение, което може да се коригира с очила и контактни лещи;
  • Определяне на средствата и начините за корекция при понижена зрителна острота, включително при слабо зрящи;
  • Извършване на научноизследователска работа, изследване на нови материали, уреди и приспособления за диагностика на предна очна повърхност и корекция на зрението;
  • Организация на специализирани и профилактични оптометрични прегледи, както и обработка и обобщаване на резултатите от тях;
  • Даване на съвети и напътствия по въпроси на профилактиката и защитата на очите: визуална ергономия, рехабилитация, безопасност на работното място и други;
  • Работа в екип с лекар офталмолог в болнични заведения и диагностично-консултативни центрове за извършване на други дейности, касаещи корекция на дефекти на зрението под негово ръководство и при нужда проследяване на пациенти.

В зависимост от специалността, по която кандидатите имат бакалавърска или магистърска степен, програмата има две разновидности:

 

 

Магистърска програма: Оптометрия (I)

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна

Учебен план (сайт на катедра Оптика и спектроскопия)

Условия за кандидатстване: Тази магистърска програма по Оптометрия е предназначена за дипломирани бакалаври със специалност Оптометрия. Обучението е по държавна поръчка и платена форма на обучение. Кандидат-студентите полагат приемен изпит за двете форми на обучение (държавна поръчка и платено обучение). Те трябва да притежават необходимите знания и умения за извършване на прегледи за определяне на състояние на зрението, определяне на средствата и начините за корекция при понижена зрителна острота и други нарушения на зрението, за консултации по въпроси на профилактиката и защитата на очите.

Целта на програмата е да задълбочи познанията на студентите в областта на диагностиката, оптометричната апаратура и методите на корекция на зрителни смущения. Студентите се подготвят за работа в екип с лекари-офталмолози за организиране и провеждане на специализирани и профилактични прегледи, за изследване на нови материали и средства за корекция, за разработване, провеждане и интерпретация на резултати от безконтактни методи за диагностика на предна очна повърхност.

Обучението завършва с държавен изпит. На студентите с успех от следването след първия семестър над 5.00 се предлага възможност държавният изпит да е под формата на защита на дипломна работа.

Магистърската програма започва от зимния семестър.

 

Магистърска програма: Оптометрия (II)

Срок на обучение: 6 семестъра
Форма на обучение: задочна

Учебен план (сайт на катедра Оптика и спектроскопия)

Условия за кандидатстване: Магистърската програма по Оптометрия с продължителност 6 семестъра е предназначена за висшисти (не оптометристи). Обучението е задочно и започва през зимния семестър.

Обучението в програмата е платено. Приемат се студенти, завършили висше образование със среден успех не по-нисък от добър, без полагане на приемен изпит. Класирането на кандидатите става по документи.

По време на обучението си студентите слушат и полагат изпити по широка гама задължителни учебни предмети, които обхващат оптика, химия, анатомия и физиология на човека, биохимия, биофизика, физиология и психология на зрителния процес, клинична рефракция, патология на зрението, фармакология и т.н. На студентите, които при предишното си обучение са положили изпити по някои от изучаваните дисциплини в равен или по-голям обем, те ще се зачитат с решение на Деканския съвет.

Студентите преминават задължителна професионална учебна практика по оптометрия. Част от практическите занятия се провеждат в Биологическия факултет, Факултет по химия и фармация, клинични бази на Медицинския факултет към Софийския университет – Университетска болница „Лозенец“, Института по полимери, Института по невробиология на БАН и МБАЛ „Св. София“. Обучението завършва с държавен изпит.