Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Магистърска степен / Физически факултет / Астрономия, метеорология и геофизика / Физика на земята, атмосферата и океана

   

Магистърска програма: Физика на земята, атмосферата и океана

Срок на обучение: 4 семестъра
Форма на обучението: редовна / задочна

Ръководител: доц. д-р Гергана Герова
тел.: (+359) 2 8161 291
е-mail: guerova@phys.uni-sofia.bg
уеб: http://mg.phys.uni-sofia.bg/magfzao.html

 

Учебен план - редовно обучение (pdf)
Учебен план - задочно обучение (pdf)

 

Магистърската програма Физика на земята, атмосферата и океана предвижда овладяването на познания по метеорология, геофизика и океанография, както и за природните бедствия, предизвикани от геофизични и метеорологични явления чрез изучаване на основни курсове по физика, математика, метеорология, геофизика и океанография. Магистърската програма е подходяща и за неспециалисти, които искат да получат познания за земята, атмосферата и океана.

Природните бедствия от метeорологичен и геофизичен характер съпътстват нашето ежедневие и причиняват значителни социални и икономически загуби. Прогнозата и превенцията им изискват квалифицирани кадри с интердисциплинарна подготовка, както и умения за ефективно представяне на информацията пред различни аудитории, каквато студентите ще получат в настоящата магистърска програма.

Условия за кандидатстване: Кандидатите трябва да имат степен бакалавър или магистър, всички специалности. Магистърската програма е платена, с продължителност 4 семестъра. Не се полага приемен изпит. Приемат се кандидати, завършили бакалавърска или магистърска степен (от всички специалности) със среден успех не по-нисък от „добър“, като класирането им става по документи. Обучението е редовно/задочно с начало през зимния семестър.

През първите два семестъра на магистратурата са заложени задължителни курсове, съдържащи необходимите базисни знания по математика, физика, метеорология, геофизика и приложението им в изучаването на природните бедствия. През втория семестър са предвидени курс „Комуникация на науката“ и практики по метеорология и геофизика.

През втората година на обучението в набор от изборни курсове се разглеждат физика на климата, методите за прогноза и представяне на времето, екологични проблеми и пренос на замърсители, океанография, изследване на земетресенията, магнитното поле на Земята и геотермалните ресурси др. Специално внимание е обърнато и на методите за въздействие върху околната среда – геоинженерство.

Като резултат от успешното дипломиране на студентите се очаква те да са овладели както общи знания в областта на физиката, математиката, метеорологията, геофизиката и океанографията, така и умения за тяхното ефективно разпространение и представяне пред различни аудитории. Освен знания по физика на земята, атмосферата и океана, завършилите студенти се очаква да имат познания за природните бедствия, свързани с геофизични и метеорологични процеси, да могат да анализират техните последици и да разбират способите за тяхната превенция.

Магистърската програма завършва със защита на дипломна работа по актуален проблем в областта на метeорологията, геофизиката, океанографията или природните бедствия. Част от оценката се формира според умението за представяне на темата пред разнородна аудитория.