Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Златан Димитров Димитров, Физически факултет

Заседателна зала (А415), Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Златан Димитров Димитров за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

  • Професионално направление: 4.1 Физически науки
  • Специалност: Теоретична и математическа физика
  • Тема: Аномален транспорт в замагнитен срязващ поток

Научен ръководител: проф. дфзн Тодор Михайлов Мишонов
Председател на научното жури: проф. дфзн Стойчо Стоянов Язаджиев

 

Рецензии:

Становища: