Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Явор Янков Бораджиев, Физически факултет

Заседателна зала (А415), Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Явор Янков Бораджиев за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

  • Професионално направление: 4.1 Физически науки
  • Специалност: Теоретична и математическа физика
  • Тема: Кохерентен контрол на адиабатна и неадиабатна еволюция на прости квантови системи

Председател на научното жури: проф. дфн Асен Енев Пашов

Рецензии:

Становища: