Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Владимир Веселинов Божилов, Физически факултет

Заседателна зала (А415), Физически факултет

Защита на докторска дисертация на редовния докторант
Владимир Веселинов Божилов
за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Астрономия и астрофизика
Тема: Поляриметрични и фотометрични изследвания на блазари

Председател на научното жури: доц. д-р Валери Костадинов Голев

Материали:

Рецензии:

Становища: