Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Владимир Петров Иванов, Физически факултет

Заседателна зала (А415), Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант
Владимир Петров Иванов
за присъждане на образователната и научна степен „доктор”.

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Метеорология
Тема: Числена обработка и анализ на редици от метеорологични данни

Председател на научното жури: доц. д-р Николай Хараланов Рачев

 

Рецензии:

Становища: