Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Веселин Станимиров Александров, Физически факултет

Зала А415, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Веселин Станимиров Александров за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика и квантова електроника)
Тема: Техники за синхронизация на модовете на лазери, излъчващи в спектралната област от 1ϻm до 2 ϻm

Председател на научното жури: доц. д-р Андон Ангелов Рангелов

 

Материали:

Рецензии:

Становища: