Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Венцислав Цветанов Данчовски, Физически факултет

Заседателна зала (А415), Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Венцислав Цветанов Данчовски за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

  • Професионално направление: 4.1 Физически науки
  • Специалност: Метеорология
  • Тема: Тропосферен озон в град и планина – сравнително изследване в Плана и София

Научен ръководител: проф. дфн Евгени Христов Донев
Председател на научното жури: доц. д-р Николай Хараланов Рачев

Рецензии:

Становища: