Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Васил Кирилов Тинчев, Физически факултет

Семинар В 44, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Васил Кирилов Тинчев
за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

 

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Теоретична и математическа физика
Тема: Сенки на самогравитиращи компактни обекти

Председател на научното жури: доц. д-р Димитър Магдалинов Младенов

Материали:

Рецензии:

Становища: